2
Ang taw ang sobrang mangontra ong Dios
Mandian, mga logod, mga natetenged ong pagbalik tang yaten ang Ginong si Jesu-Cristo, ig ong pagsimet na ong yaten agod ma-pen ita ong nandia, pagpakiloy ami ong nindio ang indi amo magpataranta ig indi amo magpalibeg tang isip mi mga mabalitan ming ang Gino ono nagbalik da. Indi amo magparet maski maning pa tanira ang Ispirito Santo yay ang nagtobol ong nira ang magbitala ta si, obin may domang nagbalita ta asi, obin maski maning pa tanira ang sinolat amen si. Maski onopay boaten nira, indi amo enged magpaloko maski ong ninopa. Tenged ba-lo magbalik tang Gino, ang mga taw pisan ang mamangontra ong Dios, ig lomboa tang tatang taw ang dorog kalain, ang yay ang sobrang mangontra ong Dios ig ang tegkan na anday doma impirno. Kontraen na tang tanan ang agtowan tang mga taw ig maski onopay agpakadioson nira, ig ipabetang na tang sadili na ang mas alawig pa ong tanan ang asia. Maski ang Timplo tang Dios telden na ka, ig don komarong ig magpailala ang tanandia ono tang Dios.
Onopa? Indi ra gademdeman mi? Ang tanan ang na inaningo rang lagi ong nindio asing atan ami pa. Ang taw ang asing agganingeno, indi pa loloa tenged may pagawid pa ong nandia, ig gata-wanan mi ka mga onopa si. Piro lomboa ka enged tanandia mga komabot tang tamang oras. Indi lamang gatako tang mga taw, piro maski mandian kakaliek da tarin ong kalibotan tang gaem tang taw ang asi. Piro indi pa tanandia maloa mintras indi pa gakomit tang pagawid ang asi ong nandia. Mga makomit da ngani, ya ray ang oras ang lomboa ra tang taw ang asing sobrang mangontra ong Dios. Piro ong pagbalik ni Ginong Jesus, degen na tang taw ang asi ong tanga eyepan na lamang ig patayen na enged ong dorog kakilaw ang kayagan na.
Ang taw ang sobrang mangontra ong Dios lomboa ang ekel na tang gaem ni Satanas, ig mabael tang gaem na para magboat tang tanan ang klasi ta milagrong panloko, mga pasinial, ig mga boat ang makabebereng piro indi nagalin ong Dios. 10 Magboat tanandia tang tanan ang klasi ta kalainan para lokon na tang mga taw ang paningan nira impirno. Impirno kaman tang tegkan nira tenged indi pinaret nira ig indi ginegman nira tang kamatodan natetenged ong ni Jesu-Cristo agod malibri rin tanira. 11 Animan pabayan da lamang tang Dios ang malibeg tang pagirisipen nira agod maloko tanira ig mamagparet ong kabo-lian. 12 Maning ta si tang boaten tang Dios agod masintinsian na tang tanan ang gangalipay ang magboat ta kalainan ig indi enged mamagparet ong kamatodan.
Pinilik amo agod malibri
13 Piro yamong mga logod ang agmalen tang Gino, dapat pirmi aming magpasalamat ong Dios natetenged ong nindio. Tenged asing tokaw pa, pinilik amo rang lagi tang Dios agod malibri amo tenged ong pagparet mi ong kamatodan, ig tenged ong gaem tang Ispirito Santo ang yay naglimpio tang mga kaboi mi.* 2:13 “naglimpio tang mga kaboi mi.” Poidi kang maliag yaning: nagboat ong nindiong nagimong mga sagradong sinakepan tang Dios. 14 Ginoyan amo tang Dios agod malibri amo asing pinakabot amen ong nindio tang Mo-yang Balita. Ginoyan amo nandia agod ma-pen amo ong mabael ang kadengegan ni Jesu-Cristo ang yaten ang Gino. 15 Animan mga logod, paeleten mi tang pagto mi. Osoyon mi ta mo-ya tang mga toldok ang sinalig ong yamen ig sinoldok amen da ong nindio, maski ang binitala amen obin ang sinolat amen.
16-17 Ang Dios nagpaita ong yaten tang gegma na, ig tenged ong kaloy na, nagtorol ong yaten ta mga mapoirsang nem ang indi enged manlobay asta ong tanopa. Ig tenged ka ong kaloy na, may kasigoroan ta natetenged ong masinlong parakaboton ta. Animan mandian, balampa lipayen amo ni Jesu-Cristo mismo, ang yaten ang Gino, ig ang Dios, ang yaten ang Tatay. Ig balampa tabangan amo ka nira agod pirming mo-ya tang mga boat ig bitala mi.

*2:13 2:13 “naglimpio tang mga kaboi mi.” Poidi kang maliag yaning: nagboat ong nindiong nagimong mga sagradong sinakepan tang Dios.