3
Ipangadi ami ka nindio
Ig mandian, mga logod, ipangadi ami ka nindio agod ang bitala tang Gino madaling makabot ong tanan ang logar ig bogos ang risibien ig padengegan tang tanan ang taw, pario tang bindoat mi. Ipangadi ami ka nindio ang ilibri ami tang Dios ong mga taw ang malalain ig anday sasayod tang mga pagirisipen nira, tenged yading mga taw ang indi pamagparet ong bitala tang Gino.
Piro ang Gino mataligan. Papoirsaen na tang mga nem mi ig ipalawid amo nandia ong ni Satanas. Tenged ong Gino, panalig ami ang agtomanen mi ig tomanen mi pa ka enged tang mga sinoldok amen ong nindio.
Balampa tabangan amo tang Gino ang pirming demdemen mi tang paggegma tang Dios ong nindio ig ang pagagoanta ni Cristo ong mo-yang nem.* 3:5 Ang birsikolong na, poidi kang ila-ted ong Agutaynen ang maning ta na: Balampa tabangan amo tang Gino agod mapadayon tang paggegma mi ong Dios ig mapagagoanta amo ong mo-yang nem pario ong ni Cristo.
Kaministiran mandilem amo
Mandian mga logod, agtotoyon amen ong nindio ong aran ni Jesu-Cristo ang yaten ang Gino, ang indi amo magigtabid ong maski sinopa ang logod ang indi galiag ang magobra ig indi pagtoman ong mga sinoldok amen ong nindio. Gata-wanan mi ra ka ang dapat patoladan mi tang bindoat amen. Indi ami naeyak ang magobra asing atan ami pa ong nindio. Indi ami nama-dol ta pamangan maski ong ninopa ang indi agbayadan amen. Kaldaw may labi nagprosigir ami ta mo-ya ang magobra para lamang anday mabelatan maski sinopa ong nindio. Maning ta sia tang bindoat amen belag tang maning anday kato-lidan amen ang magelat tang tabang mi, kondi agod magimo aming modilo ang mapatoladan mi. 10 Maski ngani asing atan ami pa ong nindio, minaning ami rang lagi ong nindio, “Ang indi maliag ang magobra, indi papanen mi.”
11 Maning ta sia tang agganing amen tarin tenged nabalitan amen nga ang doma atan ong nindio pirming pagtinamad-tamad. Anday domang agboaten nira kondi pagpalabet ong pangaboi ta doma. 12 Animan mandian, ong aran ni Ginong Jesu-Cristo, maelet tang toyon amen ong mga taw ang maning ta sia ang dapat magprosigir tanirang magobra para ong sadiling pangaboian nira, ig indi ra magpalabet ong kaboi ta doma.
13 Yamo, mga logod, indi amo magpalobay-lobay ong pagboat ta mo-ya. 14 Itaben lamang may taw atan ang indi maliag ang magtoman ong mga sinoldok amen ong solat ang na. Tandan mi mga sinopa tanandia ig indi amo ra magigtabid agod mapaeyak tanandia. 15 Piro indi ka kabigen ming kasoay mi. Ampangan mi lamang tanandia ta masinlo bilang logod mi ong ni Cristo.
Bindision
16 Balampa ang Gino mismo ang pagtorol ta kao-yan ong yaten ang kaboi, tomabang ka enged ong nindio agod pirming mapasaran mi tang kao-yan na ong tanan ang oras, maski onopay gabetangan mi. Balampa ang Gino pirmi kang ka-pen ming tanan.
17 Ig mandian, agod mata-wanan ming ang solat ang na ong yen nagalin, yo mismo, si Pablo, tang pagsolat tang bindision ang na, pario tang agboateno ong kada solato. Maning ta na tang yen ang panolat kada magsolato.
18 Aloyan amo enged ang tanan tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo.

*3:5 3:5 Ang birsikolong na, poidi kang ila-ted ong Agutaynen ang maning ta na: Balampa tabangan amo tang Gino agod mapadayon tang paggegma mi ong Dios ig mapagagoanta amo ong mo-yang nem pario ong ni Cristo.