2
Ang pagkabot tang Ispirito Santo
Asing kiminabot tang kakaldawan tang Pentecostes,* 2:1 Ang “Pentecostes” tatang pista tang mga Judio. Telekan ka ong Bokabolario. namagsirimet-simet ong tanga balayan tanirang tanan ang pamagto ong ni Jesus. Golping may ingal ang pagalin ong langit, ig mga pama-yan nira midio mageyep ang babagrong. Poro ra lamang lago-lot tang naba-yan nira ong intirong balay ang agpagsimet-simetan nira. May inita pa nirang midio mga dilak ta apoy ang agpababak ong kada tata ong nira. Ig tanirang tanan ginaeman tang Ispirito Santo ig dayon ang namagbitala ta sari-saring mga bitala, sigon ong gaem ang sindol ong nira tang Ispirito Santo.
Mandian, don ong Jerusalem may mga Judiong rilihioso ang namagalin ong sari-saring mga logar ong bilog ang kalibotan. Pagabasi nira tang ingal ang asi, namagsimet-simet da tang mga taw. Doro tang pagkabereng nira tenged ang kada tata gangabasi tang sadiling mga bitala nira ang agbibitala tang mga sinagpan ni Jesus. Ong kabeberengen nira ganing tanira, “Belag bato ta taga Galilea tang tanan ang asiang pamansibitala? Piro angay? Kada tata ong yaten, ang gaba-yan ta ong nira mga sadiling bitala ta! Ang doma ong yaten mga taga Partia, mga taga Media, mga taga Elam, mga gingistar ong Mesopotamia, ong Judea ig ong Capadocia, ong Ponto ig ong Asia, 10 ong Frigia ig ong Panfilia, ong Ehipto ig ong mga parting Libia ang sakep tang Cirene. May mga gingistar ong Roma, mga kapario tang mga Judio asta mga belag ta Judio ang nala-ted ong rilihion ta. 11 May mga taga Creta ig taga Arabia. Onora ka enged ang gaba-yan ta ong mga taw ang narin ong yaten ang sadiling mga bitala tang natetenged ong mga makabebereng ang mga bindoatan tang Dios?” 12 Nangagolpian tanirang tanan ig belag lamang ta ge-ley tang kabeberengen nira. Namagte-ma te-man tanira, “Onopa enged tang maliag yaning tang gainabong narin?”
13 Piro namanginsolto tang doma ang ganing, “Baleng tang mga taw ang asia!”
Ang bitala ni Pedro
14 Mandian, kimindeng si Pedro ig ang tampolok may tatang mga aroman na, ig minitala tanandia ong mga taw ta doro kapoirsa. Ganing, “Mga kasimanoao ang mga Judio ig yamong tanan ang pamansistar tarin ong Jerusalem! Pama-yan mi ta mo-ya tang yaningo ong nindio. 15 Belag ta baleng tang mga taw ang narin, pario tang kalaom mi. Alas noibi pa lamang tang damal-damal! 16 Ang gainabo mandian, yay ang binitala tang propitang si Joel asing tokaw ang ganing,
17 ‘Narin tang boateno ong mga oring kaldaw,’ ganing tang Dios.
‘Bogos ang i-dolo tang yen ang Ispirito ong tanan ang taw.
Ang mga ana ming mga lali ig mga babay ay mamagpakabot tang yen ang bitala.
Ang mga soltiros mi mangaita tang mga ipaitao ong nira.
Ig ang mga mepet ming mga lali mamanalakinep.
18 Komabot kaman tang mga kaldaw ang bogos ang i-dolo tang yen ang Ispirito
ong tanan ang mga torobolono, mga lali ig mga babay.
Ig mamagpakabot tanira tang yen ang bitala.
19 Magpaitao ta mga makabebereng ang mga bagay ong langit,
ig mga pasinial tarin ong tanek, pario ta dogo, apoy ig madamel ang kato.
20 Mangi-lep tang kaldaw, ig manisinggi tang bolan ang midio dogo,
ba-lo komabot tang makaeled ig makabebereng ang kaldaw ang magosgar tang Gino.
21 Ig mangalibri tang maski sinopay gomoy ong Gino.’ ” 2:17-21 Joel 2:28-32
22 Ganing pa si Pedro, “Mga kasimanoao ang mga taga Israel, pama-yan mi tang ibitalao. Si Jesus ang taga Nazaret ay sinobol tang Dios. Pinamatodan tang Dios narin ong nindio ong mga milagro, mga makabebereng ang bagay ig mga pasinial ang pinaboat na ong nandia. Gata-wanan mi na, tenged ang tanan nainabo tarin ong nindio. 23 Gata-wanan ang lagi tang Dios asing tokaw pa ang si Jesus yintriga ong nindio tenged yay ang lagi tang plano na. Ig ang bindoat mi, pinapatay mi tanandia ong mga mapinagtalaken ang naglansang ong nandia ong kros. 24 Piro tanandia binoing oman tang Dios ig linibri ong gaem tang kamatayen. Tenged maski kamatayen pa, anday gaem nang magawid ong nandia. 25 Narin tang inaning ni David asing tokaw natetenged ong nandia:
‘Gata-wananong pirming tatabid ong yen tang Gino,
ig indio agbo-wanan na, animan indio agkelban.
26 Narin tang dailan ang galipayo ta mo-ya, ig pagdayawo ong Dios!
Ig panalig tang nemo ang maski mapatayo may parakaboton pa tang sinangonio.
27 Tenged ang kalago indi pabayan mo ong logar tang mga patay,
ig indi ka pabayan mong maronot tang sinangonio, yo tang niong sagradong torobolon.
28 Sinoldok mo ra ong yen tang mga dalan ang paning ong kaboi.
Ig tenged pirmiang ka-peno, galipayo ta mo-ya.’ 2:25-28 Salmo 16:8-11
29 “Mga kasimanoao,” ganing pa si Pedro, “Mga natetenged ong yaten ang kamepet-mepetan ang si David, maningo ta mayag ong nindio, ang tanandia napatay ig limbeng. Ig gata-wanan ta ang asta mandian ang lebengan na atan pa ka. 30 Tanandia propita ig gata-wanan na tang pinangako ong nandia tang Dios, nga ang tata ong mga inampo na magimong ading kapario na.§ 2:30 Salmo 132:11 31 Gata-wanan nang lagi tang natetenged ong pagaboing moman tang Cristo.* 2:31 Ang bitalang “Cristo” tatang titolo ni Jesus bilang ang pinilik tang Dios para maglibri ong mga taw ong mga kasalanan nira ig maggaem ong tanan-tanan. Telekan ka ong Bokabolario. Animan ganing tanandia ang indi ono pabayan tang kalag na ong logar tang mga patay, ig indi maronot tang sinangoni na. 2:31 Salmo 16:10 32 Si Jesus, yay ang binoi tang Dios. Ig yaming tanan mapagpamatod ong mga bagay ang narin tenged mismong inita amen. 33 Asing pinalawig si Jesus ig pinakarong ong to tang Dios, rinisibi na tang Ispirito Santong pinangako tang Tatay na ang i-dol ong nandia. Ig narin bogos ang sindol na ong yamen, pario tang gitaen ig gaba-yan mi mandian. 34 “Tenged belag ta si David tang kimina-yat ong langit, kondi tanandia tang minaning,
‘Ganing tang Ginong Dios ong yen ang Gino:
“Komaronga ong yen ang to,
35 asta ra lamang pasokono ong nio tang tanan ang kasoay mo.” ’ 2:35 Salmo 110:1
36 “Animan, dapat ang enged ang mata-wanan tang tanan ang taw ong banoang Israel ang nang si Jesus ang linansang mi ong kros, yay ang bindoat tang Dios ang Gino ig Cristo.”§ 2:36 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario.
37 Asing naba-yan narin tang mga taw, natandeg tang mga popotokon nira, ig ganing tanira ong ni Pedro ig ong domang mga apostolis, “Mga logod, onopa tang boaten amen?” 38 Siminabat si Pedro, “Magtogat amo ig bo-wanan mi tang mga kasalanan mi, ig magpaboniag tang kada tata ong nindio agod ipaita ang nagpasakep amo ong ni Jesu-Cristo.* 2:38 “magpaboniag agod ipaita ang nagpasakep amo ong ni Jesu-Cristo.” Ong bitalang Grigo: magpaboniag ong aran ni Jesus Maning ta si, patawaden amo ig marisibi mi tang i-dol tang Dios ong nindio, ang yay ang Ispirito Santo. 39 Tenged ang pangakong na ay para ong nindio ig ong mga ana mi, asta ong tanan ang mga taw ang alawid ong yaten, ang maski sinopay goyan tang Ampoan tang Dios ang palenget ong nandia.”
40 Doro pang inaning ni Pedro ang pagpamatod ong mga binitala na. Ig agregesen na tanira ang ganing, “Palawid amo ong mga mapinagtalaken ang taw agod malibri amo.” 41 Animan, ang namagparet ong mga binitala na ay namagpaboniag. Ig ong kaldaw ang asi nadolangan ta tolong ribong taw tang mga pamagto ong ni Jesus. 42 Padayon tanirang pamagadal tang mga agtotoldok ong nira tang mga apostolis, pamagsirimet-simet bilang mamaglogod ong Gino, pamagsaro 2:42 Ong bitalang Grigo: pamagterenga-tengaen ta tinapay ig pamangadi.
Ang pangaboi tang mga pamagto ong ni Jesus
43 Dorong mga milagro ig mga makabebereng ang mga bagay ang pinaboat tang Dios ong mga apostolis, animan ang mga taw nagkatinir ta paggalang ig eled ong Dios. 44 Masinlo tang pagtarabidan tang mga pamagto ong ni Jesus, ig maski onopay pagkabetang nira pamagparti-parti tanirang tanan. 45 Agpabakal nira tang mga pagkabetang nira, ig ang bayad na agparti-partien nira sigon ong kaministiran tang kada tata. 46 Kaldaw-kaldaw pamagsirimet-simet tanirang tanan ong Timplo. Pamagsaro 2:46 Ong bitalang Grigo: pamagterenga-tengaen ta tinapay tanira bilang mamaglogod ong Gino ong mga balay nira ig pamamangan tanira ang mambeng tang popotokon nira. 47 Pamagdayaw tanira ong Dios ig gangalipay ka ong nira tang mga taw, ig kaldaw-kaldaw agdodolang tang Gino ong nira tang mga taw ang aglilibri na.

*2:1 2:1 Ang “Pentecostes” tatang pista tang mga Judio. Telekan ka ong Bokabolario.

2:21 2:17-21 Joel 2:28-32

2:28 2:25-28 Salmo 16:8-11

§2:30 2:30 Salmo 132:11

*2:31 2:31 Ang bitalang “Cristo” tatang titolo ni Jesus bilang ang pinilik tang Dios para maglibri ong mga taw ong mga kasalanan nira ig maggaem ong tanan-tanan. Telekan ka ong Bokabolario.

2:31 2:31 Salmo 16:10

2:35 2:35 Salmo 110:1

§2:36 2:36 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario.

*2:38 2:38 “magpaboniag agod ipaita ang nagpasakep amo ong ni Jesu-Cristo.” Ong bitalang Grigo: magpaboniag ong aran ni Jesus

2:42 2:42 Ong bitalang Grigo: pamagterenga-tengaen ta tinapay

2:46 2:46 Ong bitalang Grigo: pamagterenga-tengaen ta tinapay