Pa-kaw ang Bitala ong
Mga Bindoatan
tang mga Apostolis
Ang librong na pagpadayon tang istoria tang Mo-yang Balita sigon ong ni Lucas. Tokaw-tokaw, pagsayod tang natetenged ong mga primirong namagto ong ni Cristo, impisa asing tanira sindolan ta gaem ang nagalin ong Ispirito Santo agod magpatako tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Jesus “ong siodad tang Jerusalem, ong bilog ang mga probinsia tang Judea ig Samaria, asta ra lamang ong kataliposposan tang kalibotan” (1:8).
Dorong bindoatan tang mga apostolis ang si Pedro ig si Pablo tang agsasayod tarin. Ang librong na midio tolay ang pagto-pat tang epat ang ibanghilio (Mateo, Marcos, Lucas ig Juan) ong domang mga solat ang mabasa ta ong agganingen ang “Ba-long Inigoan” obin “Bagong Tipan.” Ong pagbasa ta tang Bindoatan, mailala ta tang mga primirong namagrisibi tang mga solat ang asi, ig ong maning ta si mas maintindian ta tang matod ang maliag nirang yaning para ong yaten mandian ong mga kaldaw ang na.
1
Agmalenong Teofilo, ong yen ang primirong libro nasayodo ra tang tanan ang bindoat ig sinoldok ni Jesus impisa asing tokaw asta ong kaldaw ang ingkelan tanandia ong langit. Ba-lo tanandia ingkelan ong langit, ang mga pinilik nang mga apostolis sinoyonan na ong gaem tang Ispirito Santo. Pagatapos tang pagpinitinsia ni Jesus ong kros, dorong bisis ang tanandia napaita ong mga apostolis na ig dorong bindoat na agod masigoro enged tanira ang binoi ra tanandiang oman. Napaita tanandia ong teled ta epat ang polok ang kaldaw ig nagtoldok tang natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi. May naminta, asing aroman pa si Jesus tang mga apostolis, nagordin tanandia ong nira ang ganing, “Indi amo kang lagi magalin ong Jerusalem, kondi elaten mi tang Ispirito Santong pinangako tang Dios ang Tatay, ang asing inaningo ra ong nindio asing tokaw pa. Si Juan nagboniag ong mga taw ta wi, piro yamo pirapang kaldaw boniagan amo ra ta Ispirito Santo.”
Ingkelan si Jesus ong langit
Asing namagsirimet-simet si Jesus ig ang mga apostolis na, sine-ma nira tanandia ang ganing, “Gino, boaten mo rang moman mandian tang inadian tang Israel?”
Ganing tanandiang siminabat, “Ang mga timpo ig mga takon inariglo ra tang Tatay ong sadiling kaliliagan na. Belag ta kaministiran ang mata-wanan mi pa. Piro pag kabot tang Ispirito Santo ong nindio, oldan amo nandia ta gaem, ig magpamatod amo natetenged ong yen ong siodad tang Jerusalem, ong bilog ang mga probinsia tang Judea ig Samaria, asta ra lamang ong kataliposposan tang kalibotan.”
Pagabitala na ta si, ingkelan da tanandia ong langit mintras pamansipa-dek ong nandia tang mga sinagpan na, asta nampilan tanandia ta onom.
10 Mintras pamansipa-dek pa tanira ong langit, may doroang laling paglambong ta kolit ang golping napaita ong binit nira. 11 Ganing tanira, “Yamong mga taga Galilea, angay atan amo pang pamansipa-dek ong langit? Ang Jesus ang nang kinomit ong nindio ig ingkelan ong langit, magbalik pa tarin. Inita mi mandian mga monopa tanandia ingkelan ong langit. Maning atan ka tang pagbaraliken na.”
Ang katelet ni Judas
12 Mandian, namagbalik tang mga apostolis ong Jerusalem ang namagalin ong Bokid tang Kaoliboan, mga tatang kilomitro tang kalawid na ong siodad. 13 Pagakabot nira ong siodad, nagdiritso tanira ong koarto ong dibabaw tang balay ang agdayonan nira. Ang mga taw ang na ay da Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago ang ana ni Alfeo, si Simon ang Makabanoa, ig si Judas ang ana ni Santiago. 14 Tanirang tanan pirming pamagsirimet-simet para mamangadi, aroman nira tang mga babay ig si Maria ang nanay ni Jesus, asta ang mga logod ni Jesus.
15 Pagata-lib tang pirapang kaldaw, namagsimet-simet tang mga pamagto ong ni Jesus. Mga tang gatos may doroang polok tanirang tanan. Dayon ang kimindeng si Pedro ong tokawan nira ig minitala. 16 Ganing tanandia, “Mga logod, kaministiran ang mainabo tang ga-tang ong Sagradong Kasolatan, ang pinabitala tang Ispirito Santo ong ni David asing tokaw natetenged ong ni Judas, ang yay ang nagated ong mga namagdep ong ni Jesus. 17 Tanandia tata ka ong yamen ang pinilik ni Jesus, ig aroman amen ong obra amen.”
18 Mandian, ang koartang binayad ong ni Judas ong bindoat nang anday sayod ay binakal na ta tanek, ig don tanandia nabo-log ang pake-keb. Nabo-dik tang sian na ig limindoa tang bi-wa na. 19 Ang nainabong na nabalitan tang tanan ang mga taw ong Jerusalem. Animan ong sadiling bitala nira pinaranan nira tang tanek ang asi ta Akeldama, ang maliag yaning “Tanek ang binayadan ta dogo.”
20 Ganing pa si Pedro, “Tenged narin tang inaning ni David ang na-tang ong libro tang mga Salmo,
‘Pabayan da lamang malangga tang inistaran na,
ig anday paistaren don ang maski sinopa.’* 1:20 Salmo 69:25
Ig ganing pa,
‘I-dol da lamang ong doma tang obligasion na.’ 1:20 Salmo 109:8
21-22 “Animan dapat mamilik ita ta tanga tawan ang maroman amen ang magpamatod natetenged ong pagaboing moman ni Ginong Jesus. Kaministiran tanandia tata ka ong mga taw ang pirming tatabid ong yamen ong mga kaldaw ang si Ginong Jesus tarin pa ong tanek ang paglibot-libot ang pagtoldok, impisa asing binoniagan tanandia ni Juan asta ra lamang ingkelan ong langit.”
23 Animan namilik tanira ta doroang lali--si Matias ig si Jose ang aggoyan ta Barsabas (ang aggoyan ka ta Justo). 24 Namangadi tanirang ganing, “Gino, yaway gatako tang mga popotokon tang tanan ang mga taw. Ipaita mo ong yamen mga sinopa ong nirang doroa tang piliken mo 25 ang magimong apostolis bilang katelet ni Judas. Tenged si Judas, bino-wanan na tang obra na asing napaning tanandia don ong logar ang dapat para ong nandia.”
26 Tapos namagpabonlokan tanira, ig ang aran ni Matias tang nabonlok. Animan si Matias na-pen da ong tampolok may tatang mga apostolis.

*1:20 1:20 Salmo 69:25

1:20 1:20 Salmo 109:8