21
Napaita si Jesus ong pitong sinagpan na
Pagata-lib tang pirapang kaldaw, napaita sing oman si Jesus ong mga sinagpan na, don ong binit tang baybay tang Talsi tang Tiberias.* 21:1 Talsi tang Tiberias ya kay ang Talsi tang Galilea. Maning ta na tang nainabo: Pamagtabid da Simon Pedro, Tomas ang aggoyan ta Kambal, si Natanael ang taga Cana ang sakep tang Galilea, asta ang mga ana ni Zebedeo, ig doroa pang sinagpan ni Jesus. Mandian ganing si Simon Pedro ong mga aroman na, “Yo manilawo.”
Ganing tanirang siminabat, “Ta ra! Tomabid ami.”
Animan namansitay tanira ong bilog nirang mabael ig namampalaod. Piro maski namagdamal da ong laod, andang pisan ay nakomit nira. Asing pangayag-ayag da, may inita nirang ke-deng ong binit tang baybay, piro indi nailala nira ang asi pala si Jesus. Linambay tanira ni Jesus ig ini-gan ang ganing, “Mga tangay, yading nakomit mi?”
“Andang pisan!” tang sabat nira. Oman minaning si Jesus ong nira, “Ibo-log mi tang lambat mi atan mampir ong to tang bilog mi, ig sia may makomit mi.”
Animan bino-log nira tang lambat don, ig asing bataken da nira, indi ra mangadeg tenged kadoro-doroan ang yan tang nakomit nira. Animan ang sinagpan ang agmalen ni Jesus ta mo-ya tang minaning ong ni Pedro, “Ang Gino si!”
Pagabasi lamang ni Pedro, dayon ang nagtok tang lambong na, tenged pagloat tanandia, ig limino-bo ong talsi para paning ong ni Jesus. Ang mga aroman nang sinagpan namampabaybay da ka ang pamagtay tang bilog ig pamagbeteng tang lambat ang ponok ta yan. Alenget lamang tanira ong baybay, sigoro mga siam ang polok ang mitro lamang tang kalawid nira. Pagatampet nira ong baybay, inita nirang may koring ang nagbala ra ig may yan ang agkiawen, ig may tinapay ka. 10 Ganing si Jesus ong nira, “Magekel amo tani ta pirapang bilog ang yan ang nakomit mi.”
11 Animan siminay si Simon Pedro ong bilog ig bineteng na tang lambat ong binit tang baybay, ang ponok ta yan ang mababael. Na bali tang gatos may limampolok may tolong tanan. Piro indi enged nalasik tang lambat maski maning da don agkayadi. 12 Oman minaning si Jesus ong nira, “Tani amo, mamamaw ita ra.” Piro gangaeyak tanira ang mane-ma mga sinopa enged tanandia, tenged gata-wanan nira ang tanandia tang Gino. 13 Oman kinomit ni Jesus tang tinapay ig sindol na ong nira, asta ang yan ang kindiaw.
14 Na ya-lo rang bisis ang napaita si Jesus ong mga sinagpan na pagatapos ang tanandia naboing oman.
Ang inaning ni Jesus ong ni Pedro
15 Pagatapos nirang namamangan, sine-ma ni Jesus si Simon Pedro ang ganing, “Simon, ana ni Juan, aggegmano nio sobra pa ong mga aroman mong narin?”
Siminabat si Pedro, “Ee, Gino, gata-wanan mong aggegmana yen.”
Ganing si Jesus, “Animan papanen mo tang yen ang mga karniro.” 21:15 Ang maliag yaning tang “karniro” tarin belag ta ayep kondi ang mga taw ang pagpasakep ong ni Jesus. 16 Ig sine-ma na si si Pedro ang ganing, “Simon, ana ni Juan, aggegmano nio?”
Ganing si ka si Pedro, “Ee, Gino, gata-wanan mong aggegmana yen.” Minaning si si Jesus, “Sagodon mo tang yen ang mga karniro.”
17 Ong ya-lo rang bisis ang te-ma ni Jesus, ganing sing oman, “Simon, ana ni Juan, aggegmano enged nio?”
Nagsinti ra si Pedro tenged tolo rang bisis ang sine-ma tanandia ni Jesus mga aggegman na. Animan ganing si Pedro, “Gino, gata-wanan mo tang tanan ang bagay! Gata-wanan mong agmalena yen!”
Siminabat ka si Jesus, “Papanen mo tang yen ang mga karniro.” 18 Ig ganing pa, “Asing molā pa, yawa tang panimara tang lambong mo ong sadili mo ig pagpanawa maski ong ariapa galiag ang paning. Piro tandan mo: Mga mepeta ra, yonat mo tang mga kalima mo, may maglapot ong nio ig ekelana nira ong logar ang india galiag ang paning.” 19 Maning ta na tang bitala ni Jesus para ipatako na mga monopa mapatay si Pedro, ig ong kamatayen nang asi, mapagtorol tanandia ta mabael ang dengeg ong Dios. Pagatapos ta si, ganing si Jesus ong ni Pedro, “Magosoya ong yen.” 21:19 Ang maliag yaning, magosoy ong ni Jesus ong ogali na, mga bitala na, ig ong pagtoldok na ong mga taw.
Ang sinagpan ang agmalen ni Jesus ta mo-ya
20 Minalied si Pedro ig inita nang dadaton ong nira tang sinagpan ang agmalen ni Jesus ta mo-ya. Narin yay ang siminandig ong debdeb ni Jesus asing pamanapon tanira ig nane-ma mga sinopa tang magtraidor ong nandia. 21 Animan pagaita ni Pedro, ganing tanandia ong ni Jesus, “Gino, ang taw ang asia, onopay nandiang mapasaran?”
22 Piro siminabat si Jesus, “Mga galiliago ang indi tanandia mapatay asta magbaliko tarin ong kalibotan, onoray nio? Basta yawa, magosoya lamang ong yen.” 23 Animan tenged ong inaning ang asi ni Jesus, nabantog tang balita ong mga pamagto ang indi ono mapatay tang sinagpan nang asi. Piro si Jesus indi minaning ta maning don, kondi ganing lamang, “Mga galiliagong indi tanandia mapatay asta ong pagbaliko, onoray nio?”
24 Yo tang sinagpan nang asi. Ig yo tang pagpamatod natetenged ong mga bagay ang na, ig yo mismo tang nagsolat ta narin. Ig gata-wanan amen ang tanan ang sinolato matod.
Kataposan tang solat
25 Doro pang mga bagay ang bindoat ni Jesus ig mga isolat tang tanan, sigoro indi magigo ong bilog ang kalibotan tang tanan ang librong boaten.

*21:1 21:1 Talsi tang Tiberias ya kay ang Talsi tang Galilea.

21:15 21:15 Ang maliag yaning tang “karniro” tarin belag ta ayep kondi ang mga taw ang pagpasakep ong ni Jesus.

21:19 21:19 Ang maliag yaning, magosoy ong ni Jesus ong ogali na, mga bitala na, ig ong pagtoldok na ong mga taw.