Pa-kaw ang Bitala ong
Solat ni Pablo ong mga taga
Efeso
Ang solat ni Pablo ong mga taga Efeso, tokaw-tokaw, pagpaintindi tang plano tang Dios nga “ang tanan ang bindoat ong kalibotan, maski ong langit obin ong tanek, papagara-penen nang ipasakep ong gaem ni Cristo” (1:10). Pagpakiloy si Pablo ong mga manigbasa ang mangaboi tanira kompormi ong doro kasinlong plano tang Dios, ig ipaita nira ang tanirang tanan nagimong tata lamang tenged pamagtalig da tanira ong ni Jesu-Cristo.
Ong primirong parti tang Efeso sinayod ni Pablo tang natetenged ong pagbere-ket be-ket tang tanan ang pamagto ong ni Cristo, ig mga monopa tanira pinilik tang Dios ang Tatay agod patawaden ig ilibri tanira ong mga kasalanan nira tenged ong pagtalig nira ong Ana nang si Jesu-Cristo. Gasigoro ita ang tomanen tang Dios tang pinangako na tenged sindolan ita ra nandia tang Ispirito Santo. Ong yadoang parti tang solat, pinakiloyan ni Pablo tang mga manigbasa ang mangaboi tanira ang masinlo tang pagtarabid-tabidan nira ong kada tata may tata, agod itaen tang tanan ang tanira matod ang nagimong tata lamang ong ni Cristo.
Efeso tang panokaw-tokawan ang siodad ong probinsia tang Asia asing timpo ni Pablo, ig bantog ong mabael ang timplo na para ong dios-dios nira ang si Diana. Mabasa ta tang domang nainabo ong ni Pablo ong siodad ang na ong Bindoatan kapitolo 19.
1
Ang pagsolat ta na yo, si Pablo, tatang apostolis ni Cristo Jesus sigon ong kaliagan tang Dios. Pagsolato ong nindio atan [ong Efeso], yamong mga sinakepan tang Dios ang maelet tang pagosoy mi ong ni Cristo Jesus. Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang yaten ang Tatay ig ong ni Ginong Jesu-Cristo.
Ang sikritong plano tang Dios
Dayawen ta tang Dios ig Tatay tang yaten ang Ginong si Jesu-Cristo. Ong pagiga-pen ta ong ni Cristo, inaloyan ita ra tang Dios ig sindolan ita nandia tang tanan ang yaten ang mga kaministiran ang nagalin ong langit para ong kaboi tang ispiritoal. Indi pa bindoat tang kalibotan, pinilik ita ra tang Dios ang magimong limpio ig anday talak ta ong pama-dek na bilang mga ma-pen ong ni Cristo. Tenged ong pagmal na ong yaten, pinlano na rang lagi ang tobolon na si Jesus agod boaten itang mga ana tang Dios. Ya enged tang kaliagan na, ig ang galiagan nang boaten para ong yaten. Dayawen ta tanandia tenged ong makabebereng ang kaloy na. Ang kaloy nang na, bogos ang pinaita na ong yaten ong pagiga-pen ta ong agmalen nang Ana.
Nagpatorok si Cristo tang dogo na agod gawaden ita nandia, ang maliag yaning patawaden ita nandia ong mga kasalanan ta. Maning don tang abondang kaloy tang Dios ang bogos ang pinaita na ong yaten! Sindolan ita pa nandia ta mabael ang kinata-wanan agod maintindian ta mga onopa tang masinlong boaten. Tenged mandian pinaintindi na ra ka ong yaten mga onopa tang plano nang sikrito, ang galiagan nang magmatod ong boaten ni Cristo 10 pag kabot tang tamang oras. Ig yay na: Ang tanan ang bindoat ong kalibotan, maski ong langit obin ong tanek, papagara-penen nang ipasakep ong gaem ni Cristo.
11 Ang Dios pagboat tang tanan ang kaliliagan na sigon ong plano na. Ig pinilik ami nandia ang magimong nandia bilang mga na-pen da ong ni Cristo. Maning ta si tang plano na asta asing tokaw pa 12 agod yaming primirong namagtalig ong ni Cristo mapagtorol ta doro kabael ang dengeg ong Dios.
13 Asta yamo, nagimo amo ra kang tawan tang Dios asing maba-yan mi tang kamatodan, ang yay ang Mo-yang Balitang malibri amo. Nagtalig amo kaman ong ni Cristo, animan sindolan amo tang Ispirito Santong pinangako tang Dios, bilang pamatod ang yamo mga pinilik na. 14 Ang Ispirito Santo yay ang pagpasigoro ong yaten ang marisibi ta tang tanan ang pinangako tang Dios ong mga pinilik na, asta ra lamang bogos ang ilibri ita. Ong maning ta si, ang Dios mas padengegan pa ka enged!
Ang pangadi ni Pablo
15 Animan impisa asing maba-yano ang pagtalig amo ra ong ni Ginong Jesus ig nabalitano ang maginegmaen amo ong tanan ang mga sinakepan tang Dios, 16 anday penay tang pagpasalamato ong nandia tenged ong nindio, ig agpangadi amo ra yen ang pirmi. 17 Pama-dolo ong yaten ang makagagaem ang Tatay, ang Dios ni Ginong Jesu-Cristo, ang oldan amo nandia tang Ispirito Santo, ang yay ang magtorol ong nindio ta kinata-wanan ig magpaintindi ong nindio agod mas mailala mi pa enged tang Dios. 18 Pama-dolo ka ang ayagan ang enged tang Dios tang mga kinaisipan mi agod mata-wanan mi mga monopa tang aggelaten ta bilang mga ginoyan na. Asia mata-wanan mi mga monopa kabael ig monopa kasinlo tang ipatobli tang Dios ong tanan ang mga sinakepan na, 19 ig mapasaran mi ka enged tang inding pisan matepeng-tepengan ang gaem na ang aggamiten na ong mga kaboi ta, itang pamagtalig ong nandia. Ang gaem nang narin, 20 ya kay ang ginamit na asing boien na si Cristo ong kamatayen ig pakarongon tanandia ong langit ang gampir ong to na. 21 Animan ang gaem ni Cristo mas alawig pa ong tanan ang pamangolokolo ig pamaggaem ang gitaen ig indi gitaen, asta ang tanan ang may aotoridad ig maski sinopay may podir. Ig ang katengdanan ni Cristo mas alawig ka ong tanan ang katengdanan ang maingaranan, maging mandian obin ong mga timpong komabot. 22 Ang tanan ang bagay pinasakep tang Dios ong gaem ni Cristo. Ig si Cristo bindoat nang mangolokolo ong tanan-tanan para ong ikakao-ya tang mga pamagto ong nandia. 23 Ang kalimbawan tang mga pamagto ong ni Cristo magang sinangoni na. Ig mga na-pen ita ra ong nandia magimong komplitong tanga sinangonian da lamang. Tanandia enged tang pagkomplito tang tanan ang bagay ong tanan ang logar ong kalibotan.