2
Asing tokaw patay amo pa piro mandian may kaboi mi ra
Mga natetenged ong pagkabetang ming ispiritoal asing tokaw, midio patay amo tenged kokontra amo ong Dios ig pagkatalak amo. Ang mga oras ang asi, aggosoyon mi tang malain ang sikad tang kalibotan ang na, ig agtomanen mi tang mga tobol ni Satanas, ang pangolokolo ong mga ispiritong paggaem atan ong dibabaw. Tanandia yay ang paggaem mandian ong mga taw ang pamangontra ong Dios. Ang matod, itang tanan maning ita enged atan asing tokaw. Ang pagparangaboien ta kompormi lamang ong sadiling kaliliagan ta. Anday domang agboaten ta, ang malain ang agdidikta tang isip ig sinangoni ta. Ong pagkabetang tang asi, dapat ita rin ka kaman ang silotan tang Dios, pario tang tanan ang pamangontra ong nandia.
Piro doro kabael tang katete-beken tang Dios ig belag lamang ta ge-ley tang paggegma nang pinaita na ong yaten. Asing patay ita pa ong pagkabetang tang ispiritoal tenged ong kasalanan ta, binoi ita tang Dios ang aroman ni Cristo. Nalibri amo kaman ong mga kasalanan mi tenged lamang ong kaloy tang Dios. Ig tenged na-pen ita ra ong ni Cristo Jesus, binoi ita tang Dios ang aroman ni Cristo agod ma-pen ita ka ong nandia ang maggaem ong langit. Maning ta na tang bindoat tang Dios agod ong mga timpong komabot mapaita na ong tanan tang mo-yang kaneman nang indi enged malobot-lobot ang yay ang pinaita na ra ong yaten ong maginegmaen ang bindoat ni Cristo Jesus. Ong kaloy tang Dios, nalibri amo tenged pagtalig amo ong ni Cristo. Asiang kalibrian mi tatang rigalong nagalin ong Dios, belag ta sadiling bindoatan mi. Ang mga gaboat ta indi mapaglibri ong yaten. Animan anday mapagpambog ang maski sinopa. 10 Ita kaman mga bindoatan ita tang Dios, ang yay ang nagboi ong yaten ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus. Bindoat na narin agod mapagboat ita tang mga mo-yang bagay ang pinlano na rang lagi para boaten ta.
Ang mga Judio ig ang mga belag ta Judio tata ra lamang tenged ong ni Cristo
11 Animan demdemen mi tang pagkabetang mi asing tokaw. Nataw among belag ta mga Judio ig agganingen tang mga Judio ang anday labet mi ong Dios tenged indi amo pamagpatori pario ong nira. Piro ang pagtoring asi boat-boat lamang ta taw ig tegka lamang ong sinangoni. 12 Mandian asing mga timpong asi, galbag amo ong ni Cristo. Belag amo ta kagapil ong banoang Israel, ang nasion ang pinilik tang Dios, ig indi amo gasakepan tang mga inigoan ang pinangako tang Dios ang boaten na. Gangaboi amo ong kalibotan ang nang indi gailala mi tang Dios, ig anday elaten ming tabang ang magalin ong nandia. 13 Yamo asing tokaw, galawid amo pa. Piro mandian ang na-pen amo ra ong ni Cristo Jesus, pinalenget amo ra, tenged nagpatorok si Cristo tang dogo na. 14 Pinapagtomboy ita ra ni Jesus, tenged tanandia mismo tang nagboat ong yamen ang mga Judio ig ong nindiong mga belag ta Judio ang magimong tata ita ra lamang. Asing binolontad na tang sinangoni na, kinomit na ra tang padir ang pagelang ig pagpasoay ong yaten. 15 Ang padir ang na yay ang Katobolan tang mga Judio ang poros lamang toromanen ig riglaminto. Kinomit na sia agod itang doroang klasi ta taw boaten nang tata lamang ang parariong pina-pen ong nandia. Asia kinomit na tang pagsoroayan ta. 16 Ong kamatayen na kaman, bindoat na tang doroang klasi ta taw ang midio tatang sinangoni lamang ang dengan ang pabaliken ong Dios. Animan don ong kros, inariglo na tang pagsoroayan ta. 17 Napaning tarin si Cristo ig nagpatako ong tanan tang Mo-yang Balitang mabalik ita ong Dios. Pinatako na narin ong tanan--para ong nindiong mga belag ta Judio ang alawid ong Dios, pario ka para ong mga Judio ang alenget da ong nandia. 18 Tenged ong bindoat ni Cristo, parario itang tanan ang mapalenget ong Dios ang Tatay, ong tabang tang tanga Ispirito Santoan lamang.
19 Animan belag amo ra ta mga istranghiro obin taga domang nasion, kondi kagapil amo ra ong mga sinakepan tang Dios, ig mimbro amo ra tang pamilia na. 20 Ang kalimbawan mi midio balay ang bato. Ang pa-dengan mi yay ang mga sinoldok tang mga apostolis ig mga propita. Ig ang batong kaimportantian ong tanan anday doma, si Cristo Jesus mismo. 21 Pamagkarabit-kabitan ong nandia tang tanan ang mga bato tang balay mintras gakomplito, asta magimong tatang timplong sagrado para ong Gino. 22 Ig bilang mga nanga-pen da ong ni Cristo, kagapil amo ra ong agboaten ang nang balay, ang istaran tang Dios ong pirsona tang Ispirito Santo na.