3
Ang plano tang Dios ong mga belag ta Judio
Animan yo, si Pablo, tatang priso tenged ong pagtoldoko tang natetenged ong ni Cristo Jesus ong nindiong mga belag ta Judio. Sigoro, nabalitan mi ka mga monopa ong kaloy tang Dios, sinaligano nandia ang boateno narin para ong ikakao-ya mi. Ang Dios mismo tang nagpaintindi ong yen tang sikritong plano nang boaten na para ong nindio. Nasolato ra ka ta ge-ley tarin natetenged ong bagay ang na. Mabasa mi na, itaen mi ang naintindiano ra tang masinlong sikrito natetenged ong ni Cristo. Asing tokaw, indi pinatako tang Dios tang plano na ong mga taw, piro mandian pinatako ra tang Ispirito Santo ong mga taw ang pinilik tang Dios ang magimong mga apostolis ig mga propita na. Ig nani tang plano tang Dios: Tenged namagparet amo ra tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo, maliag yaning yamong mga belag ta Judio, aroman dang marisibi mi tang mga ipatobli tang Dios ong mga Judio. Yamo asta ang mga Judio nagimong tanga sinangonian da lamang, ig tenged ong bindoat ni Cristo Jesus, aroman amo rang marisibi tang pinangako tang Dios.
Ong kaloy tang Dios, sindolano nandia ta gaem ang magimong manigpatako tang Mo-yang Balitang narin. Maski yo tang kadibabakan ong tanan ang mga sinakepan tang Dios, piro yo tang inaloyan na ang magpatako ong nindiong mga belag ta Judio tang natetenged ong grasiang i-dol ni Cristo. Ang mga grasiang asia, anday kataposan ig indi enged kabot-kaboton tang isip ta. Sinobolo tang Dios ang magpaintindi ong tanan mga monopa boaten na tang plano nang sikrito. Ang Dios, tanandia tang nagboat tang tanan ang bagay ong kalibotan, ig kaboay dang indi enged tanandia nagbeg mga onopa tang agplanon nang boaten. 10 Sinalok na lamang agod mandian ong mga oras ang na, ipaita na tang mga pamagto ong ni Cristo ong mga pamangolokolo ig pamaggaem don ong langit. Asia, itaen nira tang kalawig-lawigan ang kinata-wanan tang Dios ang agpaita na ong sari-saring mga midios. 11 Narin yay ang lagi tang plano na maski ong tanopa, ig mandian naboat na ra ong bindoat ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino. 12 Animan, tenged na-pen ita ra ong ni Cristo ig pagtalig ita ong nandia, poiding paitegen ta tang nem ta ig lemenget ong Dios ang anday doadoa. 13 Animan maski pagpinitinsiao mandian para ong nindio, indi palobayen mi tang mga nem mi tenged na para ka ong ikakao-ya mi.
Ang gegma ni Cristo
14 Animan lolodo ong talongan tang Dios ang Tatay, 15 ang yay ang papa tang tanan ang mga pamilia, maging don ong langit obin tarin ong tanek. 16 Ig pama-dolo ong nandia ang i-dol na ong nindio tang Ispirito Santo, kompormi ong makabebereng ang manggad na, agod mamoirsa pa ka enged tang mga nem mi. 17 Balampa si Cristo tang magtinir ong mga popotokon mi tenged ong pagtalig mi ong nandia. Maning ta si, ang paggegma mi lomamot ka ang midio ayo ig magimong mabaked, 18 agod yamo, aroman tang tanan ang mga sinakepan tang Dios, maintindian mi tang gegma ni Cristo mga monopa kala-bang, kaboat, kalawig, ig kadalem. 19 Balampa mapasaran mi tang gegma nang indi enged kabot-kaboton tang isip ta, agod ang pagkataw mi ma-mokan tang pagkadios na.
20 Ang Dios mapagboat ta sobra pa enged ong tanan ang mapa-dol obin maisip ta, kompormi ong gaem na ang paggaem da mandian ong yaten ang mga kaboi. 21 Ang Dios ang na, yay ang padengegan ni Cristo Jesus ig ang tanan ang pamagto ong nandia. Dayawen ta tang Dios asta ong tanopa ang anday kataposan. Amen.