4
Tanga sinangonian ita lamang ong ni Cristo
Animan yo, tatang priso tenged ong pagsirbio ong Gino, pagpakiloyo ang mangaboi amo pario tang dapat bilang mga ginoyan tang Dios. Pirmi among magpalepe ong kada tata may tata, ig magimong neman ig mapinasinsiaen. Agoantaen mi tang mga kakorangan tang tata may tata tenged lamang pamaggeregman amo. Ang pagtarabidan mi masinlo tenged agbere-ket be-keten amo tang Ispirito Santo. Animan patikasegan mi lamang ang anday maski sinopang mapaggolo ig mapaglangga tang pagtarabidan ming asia. Tenged ita, ang kalimbawan ta tanga sinangonian ita lamang ig tanga Ispirito Santoan tang pagtinir ong yaten. Maning ka ta si tanga bagayan lamang tang agpakaboton tang tanan ang mga ginoyan tang Dios. Tambilog lamang tang Gino ta. Tata lamang tang pagto, ig tata lamang tang boniag. Tanga Diosan lamang ig tanandia yay ang Tatay tang tanan. Makagagaem tanandia ong tanan. Maski ong aripang logaray don tanandia, ig gistar ong yaten ang tanan.
Piro ang kada tata ong yaten may sari-saring abilidad na ang sindol ni Cristo, sigon ong galiliagan nang i-dol ong yaten. Pario tang ga-tang ong Kasolatan ang,
“Asing kimina-yat tanandia ong langit,
dorong pinirdi na ang ingkelan na.
Ig sari-saring sindol na ong mga taw.”* 4:8 Salmo 68:18
Mandian, onopa tang maliag yaning ang “kimina-yat tanandia”? Maliag yaning, primiro siminaboan tanandia ong tanek. 4:9 “ong tanek.” Ong bitalang Grigo: ong idalem tang tanek 10 Ig ang siminaboan tarin ong tanek, ya kay ang kimina-yat ong langit--don ong dibabaw pa enged tang kalawig-lawigan ang langit--agod ang tanan ang logar, maging ong kalibotan man obin ong langit, masakepan na tang kagaeman na. 11 Si Cristo kaman tang nagtorol ta mga abilidad ong mga taw. Ang doma bindoat nang mga apostolis, ang doma mga manigpakabot tang bitala na, ig ang doma sinobol nang magpatako tang Mo-yang Balita ong mga indi pa gangabasi. May doma pang bindoat nang mga pastor ang magsagod ig magtoldok ong mga taw. 12 Maning ta sia tang bindoat na agod magimong simpan tang tanan ang sinakepan tang Dios ang magsirbi ong nandia, ig agod itang tanan mambael ig mamoirsa bilang sinangoni ni Cristo. 13 Ong maning ta si, mamagbere-ket be-ketan ita tenged ong pagto ta ig tenged parario itang gailala ong Ana tang Dios. Mamoirsa ita asta magimong tegat da tang isip ta, ig ang ogali ta magimong pario tang ogali ni Cristo. 14 Asia belag ita ra ta pario ong mga molang malpet ang maekel-ekelan ig madaling magparet ong tanan ang mga toldok ang bo-li, ig indi ita ra panonot ong mga taw ang maosay ang manloko ig magbali-kad tang kamatodan. 15 Piro ang boaten ta, mamaggeregman ita lamang ig pirming mitala tang kamatodan agod mambael ita bilang tatang sinangoni ig agod bogos ang maninlo tang ogali ta. Tenged si Cristo, yay ang kolo ta. 16 Tanandia tang pagekel ong yaten bilang sinangoni na, ig itang tanan pamagkarabit-kabitan ong nandia ong mga torniliong sindol na ong yaten. Animan mga ang kada tata magboat ka tang obligasion na, mambael ita ig mamoirsa tenged pamaggeregman ita.
Ang kaboing bina-lo ni Cristo
17 Animan agpamanan amo yen ong aran tang Gino ang indi amo ra mangaboi pario tang mga taw ang indi gailala ong Dios. Ang aggisipen nira poros anday kointa na, 18 tenged gaki-lepan pa tang kinaisipan nira. Anday labet nira ong kaboing to-dol tang Dios. Anday kalibotan nira natetenged ong nandia tenged poros matetegat tang mga kolo nira. 19 Anda ray eyak nira. Anday domang agboaten nira kondi ang malalaway. Pirmi lamang pamagboat ta anday sayod ang indi enged mawidan.
20 Piro belag ta maning ta sia tang nadalan mi natetenged ong ni Cristo. 21 Nabalitan mi ra ka enged tang natetenged ong nandia, ig bilang mga nanga-pen da ong nandia, nadalan mi ra ka tang kamatodan, ang yay ang inita ta ong kaboi ni Jesus. 22 Animan bo-wanan mi ra tang dating ogali mi. Indi ra panonotan mi tang kaliliagan ming malalaway, ang panloko lamang ong sadili mi. 23 Ipaoman mi tang nem mi ig ang pagirisipen mi. 24 Ipaita mi ang bina-lo amo ra tang Dios ig sindolan ta kaboing pario ong nandia. Asia maliag yaning magosoy amo ong kamatodan ig mangaboi amo rang limpio ig mato-lid.
25 Animan indi amo ra magbo-li. Dapat kada tata mitala tang kamatodan ong logod na ong ni Cristo, tenged itang tanan parario itang gasakepan ta tanga sinangonian lamang. 26 Mga masilag amo, magdan among indi amo magkatalak. Indi pakoropon mi tang kaldaw ang gasilag amo pa. 27 Indi pabayan mi si Satanas ang gamiten na tang kasisilagen mi. 28 Mga sinopa atan ong nindio tang maboat ta kalima, indi ra tanandia manakaw. Magobra ra lamang tanandia ig gamiten na tang mga kalima na ong mga may dengeg ang pandilem agod matabangan na ka tang mga malilised. 29 Indi amo mitala ta anday sayod. Ang mo-ya lamang tang ibitala mi, ang matabang ong masig ka taw mi ig mapagpabaked tang nem nira, kompormi ong kaministiran tang mga pamasi, agod magamit tang Dios para ong ikakao-ya nira. 30 Indi amo magboat ta maski onopang mapagpapongaw ong Ispirito Santo tang Dios, tenged ang Ispirito Santo yay ang pamatod ang yamo mga sinakepan tang Dios, ig ya kay pagpasigoro ang komabot tang kaldaw ang bogos among ilibri. 31 Indi amo ra enged mamagderemetan. Bo-wanan mi tang kasisilagen ming indi mawidan mi. Indi amo mamagiritegan, mamagirinsoltoan, obin magpasit tang nem tang masig ka taw mi. 32 Imbis, magimong neman amo ig masine-bekanen ong kada tata may tata. Magpinatawadan amo pario tang yamo pinatawad ka tang Dios ong bindoat ni Cristo.

*4:8 4:8 Salmo 68:18

4:9 4:9 “ong tanek.” Ong bitalang Grigo: ong idalem tang tanek