5
Boaten mi tang kaliagan tang Dios
Yamo mga agmalen ang mga ana tang Dios. Animan osoyon mi tanandia. Mangaboi among tage-tep ta paggegma, pario ni Cristo. Tenged ong paggegma na ong yaten, binolontad na tang kaboi na bilang tatang sagda ang naliagan tang Dios ta mo-ya.
Yamo mga sinakepan tang Dios, animan indi amo rang pisan mangombabay obin mangonlali. Belag ta bagay ang maski sambiten lamang ong arampangan mi tang maski onopang boat ang maboling obin ogaling matakab. Indi amo ra magbitala ta maboling obin kalokoan obin kaintirimisan ang malaway. Belag ta bagay ang mga narin. Ang boaten mi, magpasalamat amo ong Dios. Tenged sigorado ang enged, ang taw ang mangombabay obin mangonlali, obin pagboat ta maboling, obin asing gaibeg--indi enged tanira pa-penen ong inadian ni Cristo ang yay ang inadian tang Dios. Tenged ang taw ang gaibeg, agpalabien na tang gaibegan na, ig belag tang Dios ang matod.
Indi amo enged magpaloko ong mga taw ang ganing anday kaso maski magboat amo tang mga malalain ang asi. Ang mga ogaling maning atan, ya enged tang dailan ang silotan tang Dios tang mga taw ang pamangontra ong nandia. Maski magigtabid ong nira, indi amo enged. Asing tokaw, ang kinaisipan mi gaki-lepan pa. Piro mandian, nayagan da ong pagiga-pen mi ong Gino. Animan, mangaboi amo pario ong mga taw ang mayag da tang isip nira. Tenged ang taw, mga mayag da tang isip na, ang agboaten na poros mo-ya, mato-lid ig oyon ong kamatodan. 10 Prosigiran ming mata-wanan mga onopa tang masinlong boaten ang magtorol ta kalipayan ong Gino. 11 Indi amo mimbeng-imbeng ong mga boat ang maki-lep tenged asia andang pisan ay borak nang masinlo. Imbis, ipaita mi ong nira ta mayag ang malain tang agboaten nira. 12 Makaeyak kaman maski sambiten lamang tang mga agboaten nira ong sikrito. 13 Piro ang tanan ang ipaita ong mayag, itaen da ka enged mga monopa ong kamatodan. 14 Tenged maski onopa, itaen ka mga nayagan da. Pario tang agganingen:
“Yawang gapoyata, mambangona ong kamatayen,
ig ayagana ra ni Cristo.”
15 Animan pandam amo mga monopa tang pagparangaboien mi. Indi amo komaliek ang midio mga ignoranti. Ang boaten mi, mangaboi amo bilang mga matako. 16 Pakinabangan mi tang oras mi ang magboat ta mo-ya, tenged malain tang sikad tang kalibotan. 17 Animan indi amo magkinabos-kabos, kondi intindien mi mga onopa tang kaliagan tang Dios.
18 Indi amo magpabaleng tenged sia langgaen mi lamang tang sadiling kaboi mi. Imbis, ang Ispirito Santo yay ang papaggaemen mi ong sadili mi. 19 Magarampang amo ong mga bitala tang mga salmo, mga imno, ig mga karantaen ang pagdayaw ong Dios. Mamagkanta amo ong Gino ang de-dek ong mga popotokon mi. 20 Ong tanan ang oras ig ong tanan ang mga bagay, pasalamatan mi tang Dios ang Tatay ong aran tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo.
Ang magkatawa
21 Tenged ong paggalang mi ong ni Cristo, magpasakep amo ong tata may tata.
22 Yamong mga babay, magpasakep amo ong mga kakatawan mi pario tang pagpasakep mi ong Gino. 23 Tenged ang lali yay ang pangolokolo ong katawa na, pario ka si Cristo ya kay ang pangolokolo ong tanan ang pamagto ong nandia. Si Cristo tang naglibri ong yaten, ig ita nagimong sinangoni na ra. 24 Ang mga pamagto ong ni Cristo pamagpasakep ong nandia. Maning ka ta si, ang mga babay kaministiran bogos ang magpasakep ong mga kakatawan nira.
25 Ig yamong mga lali, malen mi tang mga kakatawan mi pario tang pagmal ni Cristo ong yaten ang tanan ang pamagto ong nandia. Sindol na tang kaboi na para ong yaten, 26 agod pagatapos ang malimpioan ita nandia ong wi may ong bitala, magimo itang mga sagradong sinakepan na. 27 Tenged ang kaliagan na, itang tanan ang pamagto ong nandia mapa-dekan nang dorong pisan kasinlo--limpio, anday kasalanan, anday korang, ig andang pisan ay maski onopang dipirinsia obin bagay ang anday sayod. 28 Animan yamong mga lali, malen mi tang mga kakatawan mi pario tang pagmal mi ong mga sinangoni mi. Tenged ang pagmal ong katawa na, pagmal ka ong sadili na. 29 Anday taw ang gasilag ong sadiling sinangoni na. Ang boaten na, agpapanen na ig aggasikason na ta mo-ya, pario tang agboaten ni Cristo ong tanan ang pamagto ong nandia. 30 Tenged ita, mga mimbro ita tang sinangoni na. 31 Ga-tang ong Kasolatan, “Tenged tarin, pabelag da tang lali ong mga ginikanan na, oman maga-penan da tanira tang katawa na, ig magimong tata ra lamang tanira.”* 5:31 Genesis 2:24 32 Makabebereng tang kamatodan ang na, piro poiding ikompara ta ong rilasion ni Cristo ong mga pamagto ong nandia. 33 Animan mga natetenged ong nindio, yamong mga lali, malen mi tang mga kakatawan mi pario tang pagmal mi ong sadili mi. Ig yamong mga babay, galangen mi tang mga kakatawan mi.

*5:31 5:31 Genesis 2:24