6
Toldok ong mga ana ig mga ginikanan
Ig yamong mga mola, magtoman among pirmi ong mga ginikanan mi, pario tang dapat ang boaten mi bilang mga na-pen da ong Gino. Ga-tang ong Kasolatan, “Galangen mo tang tatay mo may ang nanay mo.”* 6:2 Exodo 20:12; Deuteronomio 5:16 Asia tang primirong tobol tang Dios ang pinatabidan ta pangako, ang ganing, “agod mapasar amo ta kao-yan ig mangaboat pa tang kaboi mo tarin ong ta-paw tang kalibotan.” 6:3 Exodo 20:12; Deuteronomio 5:16
Yamong mga ginikanan, indi paerepen mi tang mga ana mi ong sobrang kaigpit mi. Imbis, pabaelen mi tanira ang toldokan mi ta mo-ya mga monopa tanirang magparet ig magsirbi ong Gino.
Ang agalen ig ang torobolon
Yamong mga torobolon, magtoman amo ong mga agalen mi tarin ong tanek ang may paggalang ig eled mi ong nira. Magobra among de-dek ong popotokon mi ig sirbian mi tanira ang midio si Cristo mismo tang agsirbian mi. Magobra amo, belag lamang tang mga tanira agpa-dek agod maliliagan amo nira, kondi magobra among bogos ong nem mi bilang mga torobolon ni Cristo, tenged maning atan tang kaliagan tang Dios ong nindio. Magsirbi amo ong mo-yang nem, ang midio ang Gino yay ang agsirbian mi, ig belag lamang ta taw. Demdemen ming ang taw balten tang Gino ong mga agboaten nirang mo-ya, maski torobolon tanira obin belag.
Ig yamong mga agalen, pario ka ta si, boatan mi ta mo-ya tang mga torobolon mi. Indi ka paeled-eleden mi tanirang pirmi. Demdemen ming yamo asta ang torobolon mi tambilog lamang tang agalen mi. Tanandia yay ang Gino ang asi ong langit, ig parario tang pama-dek na ong tanan ang mga taw.
Mga mono ita pa mabatok ong ni Satanas
10 Mandian ong ori, bilang mga na-pen da ong Gino, papoirsaen mi tang mga sadili mi ong gaem nang doro enged kapoirsa. 11 Gamiten mi tang tanan ang armas ang sindol tang Dios agod mabatok amo kontra ong mga panlokong plano ni Satanas. 12 Tenged ang kasoay ta, belag ta taw ang pario ong yaten. Ang kasoay ta yay ang mga malalain ang ispirito atan ong dibabaw. Tanira tang mga pamangolokolo ig pamaggaem asta ang may podir ong kaki-lepan tarin ong kalibotan ang na. 13 Animan gamiten mi tang tanan ang armas ang sindol tang Dios agod maski onopang orasay ang toloson amo tang mga kasoay mi, indi amo padeg. Ig pagatapos ta si, kendeng amo pa ka enged ang mabaked.
14 Animan maglisto amo! Ito-tok ming bilang a-ket tang kamatodan, ig gamiten mi tang kato-lidan bilang panagang ong debdeb mi. 15 Magtok amo ka ta sapatos, ang maliag yaning simpan among magpatako tang Mo-yang Balitang mabalik ita ong Dios. 16 Ang pagtalig mi ong Dios, yay ang panagang ang pirming e-lan mi, agod sanggaen ig patayen mi tang tanan ang panak ang gapoy ang ipalayog ni Satanas ong nindio. 17 Risibien mi tang kalibrian tang Dios ong nindio bilang panagang ong kolo mi. Gamiten mi ka tang Bitala tang Dios bilang ispadang sindol tang Ispirito Santo. 18 Ang tanan ang na boaten mi ang pirmi among mangadi ig mama-dol ta tabang ong Dios. Magampo amo ong tanan ang oras sigon ong toldok tang Ispirito Santo. Kaministiran pirmi among listo ig indi amo magpabaya-baya. Pirming yampo mi tang tanan ang mga sinakepan tang Dios. 19 Ipangadio ka nindio agod mga mitalao, toldokano ka tang Dios tang dapat yaningo agod indio eldan ang magpaintindi tang Mo-yang Balita natetenged ong sikritong plano tang Dios. 20 Ang Mo-yang Balita, yay sinalig ong yen ang ipakabot ong doma, ig tenged ong bagay ang asia agprisono ra mandian. Animan ipangadio ka nindio ang mangiteg tang nemo agod mabitalao tang dapat ibitalao.
Kataposan ang solat
21 Mandian, agod mata-wanan mi mga monora tang pagkabetango tani ig onopa tang agboateno, asia si Tiquico ang mal ang logod ta ong ni Cristo tang magbalita ong nindio tang tanan. Maderep ig mataligan tanandia ong pagsirbi na ong Gino. 22 Animan tanandia tang agpapaningeno atan agod ibalita na ong nindio tang natetenged ong yamen tani, ig agod pabakeden na tang nem mi.
23 Yamong tanan ang mga logod atan, balampa oldan amo ta kao-yan ang magalin ong Dios ang Tatay ig ong ni Ginong Jesu-Cristo, ig balampa mandolang pa enged tang paggegma ig pagtalig mi. 24 Yamong tanan ang pamaggegma ong yaten ang Ginong Jesu-Cristo ang anday kataposan, aloyan amo enged tang Dios.

*6:2 6:2 Exodo 20:12; Deuteronomio 5:16

6:3 6:3 Exodo 20:12; Deuteronomio 5:16