Pa-kaw ang Bitala ong
Solat ni Pablo ong mga taga
Filipos
Ang Solat ni Pablo ong mga taga Filipos sinolat na ong mga primirong pamagto ong ni Cristo don ong Filipos, tatang siodad ong probinsia tang Macedonia, ang gasakepan tang gobirno tang Roma. Asing oras ang si Pablo nagsolat, priso tanandia ig dorong kaliwagan ang agtalongaen na tenged ong pagpatako na tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo (1:7). Piro maski dorong problima na, galipay pa ka enged tanandia bilang tatang na-pen da ong ni Cristo, ig indi enged nanlobay tang pagtalig na ong Gino.
Pagpasalamat si Pablo ong mga taga Filipos ong tabang ang pinekel da nira ong nandia (1:3-5; 4:10). Galiliag pa tanandia ang papoirsaen na tang mga nem nira agod maski liwagan tanira, indi ka tanira mamagpalobay. Pagpakiloy si Pablo ong nira ang ganing ang kada tata ono, dapat magpalepe ang pario ni Cristo (2:5). Ganing si Pablo, ang kaimportantian ong tanan yay ang mailala ong ni Cristo (3:8). Ig dapat pirmi tanirang mangalipay ig magpasalamat ong Gino (3:10; 4:4-6). Gitaen ong bilog ang solat ang na tang mabael ang gegma ni Pablo para ong mga taga Filipos. Ang nainabo asing tokaw ang napaning si Pablo don ong siodad tang Filipos mabasa ta ong Bindoatan 16:12-40.
1
Ang pagsolat ta na yo, si Pablo, ig ang aromano si Timoteo. Yaming mga torobolon ni Cristo Jesus pagpakomosta ong nindio atan ong Filipos, yamong tanan ang mga sinakepan tang Dios ang nanga-pen da ong ni Cristo Jesus. Pagpakomosta ami ong nindiong tanan, aroman tang mga pamangolokolo ong nindio asta ang mga pamagtabang ong nira. Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang yaten ang Tatay ig ong ni Ginong Jesu-Cristo.
Ang pangadi ni Pablo para ong mga agsolatan na
Pagpasalamato ong Ampoanong Dios kada mademdeman amo yen. Ig pirmiong pangadi para ong nindiong tanan ang dorong kalipayo, tenged ong mabael ang tabang mi ong yen ong pagpatako tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo, impisa pa asing tokaw asta ra lamang mandian. Masinlo enged tang inimpisan tang Dios ong mga kaboi mi, ig gasigorō ang ipadayon na sia asta matapos na ong kaldaw ang magbalik si Cristo Jesus. Dapat lamang ang maning ta na tang pamasio ong nindiong tanan atan, tenged agmalen amo yen ta mo-ya. Ka-pen amo yen ang gapasar tang kaloy tang Dios maski tanopa sia ang pagpamatodo ig pagdipinsao tang Mo-yang Balita, asta mandian ang agprisono. Ang Dios gatako tang doro kabael ang kapopongaweno ong nindiong tanan, tenged aggegman amo yen pario tang paggegma ni Cristo Jesus ong nindio.
Agpangadio ong Dios ang mas manla-bang pa enged tang paggegma mi mintras mandolang tang kinata-wanan ig pangintindi mi 10 agod pirming mata-wanan mi mga ong aypa tang mas mo-ya ong tanan. Asia magimong limpio tang kaboi mi ig anday talak mi ong Kaldaw ang magbalik si Cristo. 11 Magimong pisan ang mato-lid tang kaboi ig boat mi ong tabang ni Jesu-Cristo, ig ang Dios mas padengegan ig dayawen pa enged.
Si Cristo tang kaimportantian
12 Galiliago ang mata-wanan mi, mga logod, ang nainabo ong yen mabael ang tabang ong pagpabantog tang Mo-yang Balita. 13 Tenged nata-wanan da tang tanan ang mga goardia tani ong palasio, asta ang domang mga taw, ang yo kinolong tenged ong pagsirbio ong ni Cristo. 14 Ig tenged ong pagkakolongo, dorong mga logod tarin ang mas mambaked tang pagtalig nira ong Gino, ig mas namoirsa tang nem nirang magpatako tang Mo-yang Balita ang anday eled nira.
15 Ong matod, ang doma kaman pamagpatako tang natetenged ong ni Cristo tenged gangaibeg tanira ong yen ig gangaliliag ang magimong mas ilalado ong yen. Piro ang doma ong nira, mo-ya ka tang motibo nira. 16 Pamagtoldok tanira tenged aggegmano nira, tenged gata-wanan nira ang nakolongo tenged agdipinsano tang Mo-yang Balita. 17 Piro ang mga gangaibeg ong yen, belag ta de-dek ong nem nira tang pagtoroldokon nira. Pamagtoldok tanira para lamang ong sadili nira. Ang kalaom nira, madolangan pa enged nira tang pagsintio mintras tanio pang agkolongon. 18 Piro anday kaso sia ong yen. Maski monopa, malain man obin belag tang motibo nira, si Cristo pa ka enged tang agtotoldok nira. Asia tang importanti, animan galipayo ta mo-ya.
Ig malipayo pa enged tenged 19 gata-wanano ong tanan ang gainabo ang malibrio pa ong tabang tang Ispirito ni Jesu-Cristo ig ong mga pangadi mi. 20 Galiliago ig pagtaligo ta doro kabael ang indiong pisan magkorang ong pagsirbio ong ni Cristo agod indio mapaeyak ong talongan na, kondi bogos ang mamoirsa tang nemo, mandian ig ong tanan ang oras, agod maski mapatayo man obin maboi, dayawen si Cristo tenged ong mainabo ong yen. 21 Tenged mga ong yen, mga maboio asia para ong ni Cristo. Ig mga mapatayo, asia mo-ya pa. 22-23 Galiliago ra rin ang tongkaw ong nindio don ong dobaling kaboi para ma-peno ra ong ni Cristo. Asi ka rin tang mas mo-ya pa ong yen. Piro mintras gaboio pa, mapagsirbio pa ong Dios. Animan indi mata-wanano mga ong aypa tang pilikeno ong doroang kaliliaganong na. 24 Piro mga para ong ikakao-ya mi, mas mo-ya pang indio kang lagi magalin ong kalibotan ang na. 25 Gata-wanano sia. Animan gasigorō ang indio pa ka mapatay. Magaromano pa ong nindio agod matabangan amo yen ang tanan ang magpadayon ong pagto mi ong Gino ang dorong kalipay mi. 26 Mga mabaliko kaman atan ong nindio, ambengan among pisan, ig mas doro pa enged tang pagdayaw mi ong ni Cristo Jesus tenged ong nainabo ong yen.
27 Animan, mga logod, prosigiran mi enged ang mangaboi amo sigon ong Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo, agod mga mapamisitao man atan ong nindio obin indi, maba-yanong pamagprosigir among pamagbere-ket be-ket, ig tanga dalanan amo lamang agod batokan tang mga pamangontra ong Mo-yang Balita. 28 Indi amo enged meled ong mga kasoay mi. Tenged mga itaen nira ang indi amo geldan, mata-wanan nirang tanira tang sirilotan tang Dios ong impirno ig yamo tang ilibri na. 29 Tenged sindolan amo tang pribilihio ang magsirbi ong ni Cristo, belag lamang ang magto amo ong nandia kondi asta magagoanta amo ka para ong nandia. 30 Mandian pario ita rang pamagprosigir ong mga kaliwagan, pario tang inita mi ong yen tanopa sia, ig asta mandian gabalitan mi ang pagprosigiro pa ka enged.