2
Ang alimbawang bino-wan ni Cristo
Mayag dang pisan ang pamoirsa tang nem mi bilang mga na-pen da ong ni Cristo, ig ang paggegma na paglipay ong nindio. Agbe-ket be-keten amo tang Ispirito Santo ig may kate-bek mi rang tomabang ong tata may tata. Animan, lipayeno ra nindiong pisan ong maning ta na: Mamaggeregman ig mamagoroyonan amo ta mo-ya, ig pararion mi tang nem ig pagirisipen mi. Indi amo magboat ta maski onopang bagay agod dayawen amo lamang ig ilalaen. Ang boaten mi, magpalepe amo ong doma ig ipabetang ming tanira mas alawig ong nindio. Belag lamang tang sadiling ikakao-ya mi tang isipen mi, kondi demdemen mi tang ikakao-ya tang kada tata may tata. Magpalepe amo pario ni Cristo Jesus.
Maski tanandia Dios dang lagi, indi nagreges ang matepeng ong Dios,
kondi lindoat na tang dengeg tang pagkadios na, nagsinangoning taw ig nagimong pario ong tatang torobolon.
Ig asing nagimo rang taw, nagpalepe tanandia ig nagimong masinomanen asta ong kamatayen. Kaman, asta ong kamatayen ong kros.
Animan si Jesus pinalawig tang Dios ig sindolan ta aran ang alawig pa ong tanan ang aran
10 agod ang tanan ang gingistar don ong langit, asta tarin ong tanek ig ang don ong adalem tang tanek, mamansilod ig magto ong nandia.
11 Magpamatod ka kaman tang tanan ang ganing si Cristo Jesus tang Gino, ig ong maning ta si dayawen ka tang Dios ang Tatay.
Dengkal ang midio bitokon
12 Animan yamong mga agmaleno, kaministiran ang magimong masinomanen amo mandian mas pa ong tanopa sia ang aromano pa nindio. Padayon among magpatikaseg ang may galang ig eled ong Dios asta bogos ang itaen ong mga kaboi mi ang linibri amo nandia ong mga talak mi. 13 Tenged ang Dios yay ang pagtorol ong nindio ta gana ig poirsa ang boaten tang kaliliagan na.
14 Boaten mi tang tanan ang anday riklamo ig diskosion 15 agod magimo among mga mo-yang ana tang Dios, limpio ig anday talak mi ong ka-ngan tang mga taw ang malalain ig mapinagtalaken. Ong maning ta na, magimo among midio pa-kal para ong nira pario tang mga bitokon ang de-kal ong dibabaw, 16 mintras agpakabot mi ong nira tang bitalang pagtorol ta kaboi. / (better exegesis: mintras agbiotan mi ta maelet tang bitalang pagtorol ta kaboi.) Oman mapambog amo yen ong pagkabot ni Cristo, tenged indi nalipatan ta data na tang pagpangabedlayo.
17 Ang pagto ig pagsirbi mi ong Dios pario ong tatang sagda ang agbobolontad mi ong Dios, ig mga kaministiran ang ibo-boko pa asta ang yen ang dogo agod makomplito tang bolontad ming asi, malipayo pa ang aroman ming tanan. 18 Animan dapat ang malipay amo ka ang aromano.
Si Timoteo ig si Epafrodito
19 Ong kaloy ni Ginong Jesus, pagisipo ang indi ra lamang maboay papaningeno atan si Timoteo agod lipayeno ka mga mabalitano ong nandia tang natetenged ong nindio. 20 Tanandia lamang ig anda ray domang aromano ang matod ang pagdemdem ong nindio. 21 Sadili nirang ikakao-ya tang agprosigiran tang kada tata ig anday agboaten nira para ong ni Jesu-Cristo. 22 Piro gata-wanan mi kang pinaita ra ni Timoteo ang tanandia mataligan. Pagsirbi tanandiang aromano ong pagpatako tang Mo-yang Balita, pario tang ana ang pagsirbi aroman tang tatay na. 23 Animan pagisipo ang tanandia tang papaningenong lagi atan mga mata-wanano lamang tang magimong pagkabetango tani. 24 Ig ong kaloy tang Dios, pagtaligo ang yo mismo mapaning ka atan ong madaling timpo.
25 Naisipano ang kaministiran ang paolikeno ka atan si Epafrodito, ang logod ta ong Gino ig aromano ang manigobra ig sondalo tang Dios. Tanandia sindol mi agod magekel tang mga tabang mi ig makatabango tani, 26 piro doro rang kaildaw na ong nindiong tanan atan ig indi mapabetang tang nem na tenged ong nabalitan ming nagmasit tanandia. 27 Matod ka kaman ang nagmasit tanandia ig ge-ley lamang napatay. Piro ang Dios nate-bek ong nandia, ig asta ong yen, agod indi mage-leb e-leb tang kapopongaweno. 28 Asia, dorong kaliliagong paoliken tanandia atan, para malipay amo mga itaen ming oman tanandia ig agod malipat da ka tang pirming pagdemdemo ong nindio. 29 Animan, risibien mi tanandia ang may kalipay bilang matod ang torobolon tang Gino. Dapat galangen tang mga taw ang pario na, 30 tenged ge-ley din lamang tanandia ang napatay ong pagsirbi na ong ni Cristo. Pinasobo na tang kaboi na maski dilikado para lamang tomabang ong yen bilang salinti mi.