Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

Filipos