Pa-kaw ang Bitala ong Solat ong
Mga Hebreo
Indi gata-wanan ta mga sinopay nagsolat ta narin. Piro gata-wanan ta nga ang mga sinolatan ay ang domang mga Hebreo, ang ya kay ang mga Judio, ang namagto ong ni Jesus asing tokaw. Ang mga Judio aggoyan ka tanirang mga Hebreo, tenged Hebreo tang bitala nira. Aggogoy ka ong nira mga Israelita tenged ang banoa nira Israel.
Mandian, asing oras ang asi, aglobayan da tang pagto tang mga Hebreo ong ni Jesus tenged agpaliwagan tanira tang mga kasimanoa nirang indi pamagto, asta agregesen tanira ang bo-wanan din nira tang pagto nira ong ni Jesus ig magbalik ong dating toromanen nira (3:12-14; 6:4-6). Animan ang solat ang na sinolat agod papoirsaen tang mga nem nira ig agod ipademdem ong nira tang kamatodan ang agpareten nira natetenged ong ni Jesus, pario ta narin:
Primiro, si Jesus mas alawig kaysa ong ni Moises ig ong mga propita asta ong mga anghil (3:3; 1:4). Yadoa, tanandia alawig ka ong mga padi tang mga Hebreo (8:6). Asing tokaw ang mga Hebreo pamagosoy ong Katobolan ni Moises, sigon ong pinaginigoan ang bindoat tang Dios ong nira. Sigon ong Katobolan, ang mga padi nira pamagpatorok ta dogo ta mga ayep ong altar agod magawad tang mga taw ong mga kasalanan nira. Piro ong matod, ang pagsagda nirang asi indi enged mapagkomit tang mga kasalanan, kondi pagsirbing litrato lamang tang boaten ni Jesus (9:9; 23-25). Ig mandian si Jesus kiminabot da ig binolontad na tang sadili na bilang sagda agod magawad ita nandia ong mga kasalanan ta. Animan poidi ita rang lemenget ong Dios komo nakomit da tang mga talak ta. Ya-lo, si Jesus nagimong kalawigan ang padi ta agod tomalonga ong Dios para ong yaten (2:17). Bilang kalawigan ang padi ta, tanandia tang nagpakabot tang ba-long inigoan ang bindoat tang Dios para ong yaten agod marisibi ta tang kaloy ig kao-yan ang pinangako na ong tanan ang pamagto ong Ana na.
Ong kapitolo 11, basaen ta tang natetenged ong mga taw asing tokaw ang namagto pa ka enged ong Dios maski pinaliwagan tanira ta mo-ya. Ig balampa maning ka don tang pagto ta.
1
Ang Ana tang Dios mas makagagaem ong mga propita
Asing tokaw pa kanay, pira-pirapang bisis ang Dios minitala ong mga kamepet-mepetan ta ong sari-saring midios, ong pagpabitala na ong mga propita na. Piro mandian ang mga kaldaw ang narin, minitala tang Dios ong yaten ong nandiang Ana mismo. Ang bilog ang kalibotan naboat tenged ong Ana nang narin, ig ang Ana na ya kay ang pinilik na ang manobli tang tanan ang mga bagay. Ong nandia mismo gitaen tang makabebereng ang gaem ig kayagan tang Dios, tenged mga onopa tang Dios ang Tatay ya ka enged tang Ana na. Tanandia tang pagbiot tang tanan ang bagay ong bilog ang kalibotan ong makagagaem ang bitala na. Pagatapos ang limpion na tang mga kasalanan ta, kiminarong tanandia gampir ong to* 1:3 Para ong mga Hebreo asta ang domang mga taw, agpabetang nira ang parting to tang sinangoni yay ang kaimportantian. Animan ang mga taw ang importanti yay ang pakarongon gampir ong to tang pangolokolo. tang Dios ang Makagagaem don ong langit.
Ang Ana tang Dios mas alawig pa ong mga anghil
Ong maning don, ang Ana tang Dios nagimong mas alawig pa ong mga anghil, ig ang sindol nang aran mas alawig ka ong mga aran nira. Tenged maski ong ninopang anghilay indi minaning tang Dios ang,
“Yawa tang Anao, ig mandian
agpaitao ang yo tang Tatay mo!” 1:5 Salmo 2:7; Bindoatan 13:33
Ig ang Dios indi ka minaning maski natetetenged ong ninopang anghilay ang,
“Yo magimong Tatay na
ig tanandia magimong Anao.” 1:5 2 Samuel 7:14
Kondi asing tobolon da tang Dios tang kakan ang Ana na tarin ong kalibotan, ganing tanandia,
“Ang tanan ang mga anghilo kaministiran towan nira tang Anao.”
Ig ganing pa tang Dios natetenged ong mga anghil,
“Ang mga anghil torobolono lamang.
Poiding tobolono tanirang pario tang mageyep
obin pario tang apoy, mga galiago.Ӥ 1:7 Salmo 104:4
Piro natetenged ong Ana na ganing tang Dios,
“O Dios, yawa tang maggaem ang anday kataposan!
Mato-lid tang paggaem mo ong niong inadian.
Galipaya ong mga boat ang mato-lid,
piro gasilaga ong mga boat ang malain.
Animan yo, ang Dios mo, yawa tang piniliko.
Bogos ang sindolana yen ta kadengegan ig kalipayan sobra pa ong mga aroman mo.”* 1:8-9 Salmo 45:6-7
10 Ig ganing pa tang Dios ong Ana na,
“Yawa, Gino, yawa tang nagboat tang tanek asing primiro pa,
ig ang kalima mo tang nagboat tang tanan ang bagay ong langit.
11 Ang tanan ang narin mangalipat lamang ang tanan,
piro yawa atana pa ka enged asta ong tanopa.
Ang langit may ang tanek mangalagi ang midio lambong.
12 Ig pario ka ong lambong, imesen mo ig pa-letan ta ba-lo.
Piro yawa, india enged magoman,
india enged magmepet obin mapatay maski ong tanopa.” 1:10-12 Salmo 102:25-27
13 Ig maski tanopa indi enged minaning tang Dios maski ong ninopang anghilay pario tang inaning na ong Ana na ang ganing,
“Komaronga ong yen ang to,
asta ra lamang pasokono ong nio tang tanan ang kasoay mo.” 1:13 Salmo 110:1; Bindoatan 2:34
14 Mandian, onopa enged tang mga anghil? Tanira mga ispirito ang pamagsirbi ong Dios ig agtobolon na ang tomabang ong mga taw ang malibri.

*1:3 1:3 Para ong mga Hebreo asta ang domang mga taw, agpabetang nira ang parting to tang sinangoni yay ang kaimportantian. Animan ang mga taw ang importanti yay ang pakarongon gampir ong to tang pangolokolo.

1:5 1:5 Salmo 2:7; Bindoatan 13:33

1:5 1:5 2 Samuel 7:14

§1:7 1:7 Salmo 104:4

*1:9 1:8-9 Salmo 45:6-7

1:12 1:10-12 Salmo 102:25-27

1:13 1:13 Salmo 110:1; Bindoatan 2:34