2
Ang makabebereng ang kalibrian ta
Animan tenged si Jesus kalawigan ong tanan, kaministiran pareten ta enged tang naba-yan ta agod indi ita ma-ngi ong kamatodan. Isipen mi narin: Ang Katobolan tang Dios ang ingkelan tang mga anghil asing tokaw may gaem na ang matod, ig ang tanan ang namangontra obin indi namagtoman tang Katobolan, sinilotan sigon ong bindoat nirang kasalanan. Mandian, mga ang namagpabaya-baya ong Katobolan sinilotan, sigoradong mas silotan ita mga ang kalibrian ta ang anda enged ay kapario na yay ang pabayan ta. Tenged ang Gino mismo tang primirong nagpatako natetenged ong kalibrian ang na, ig ang mga taw ang nangabasi ong nandia nagpamatod ong yaten ang narin matod kaman. Pinamatodan pa tang Dios ong mga pasinial, ig ong mga milagro ig makabebereng ang mga bagay, ig ong sari-saring mga abilidad ang sindol tang Ispirito Santo ong mga pamagto, sigon ong kaliagan tang Dios.
Ang yaten ang Maniglibri
Mandian, mga natetenged ong ba-long kalibotan ang parakaboton, ang yay ang agganingeno tarin, belag tang mga anghil tang bindoat tang Dios ang mangolokolo, kondi ang taw. Tenged maning ta na tang na-tang ong Kasolatan:
“O Dios, onopa enged tang taw, ang indi galipatan mo?
Onopa enged tanandia, ang agdemdemen mo pa?
Ong dipot ang timpo, bindoat mo tanandiang dibabak ong mga anghil,
piro pinalawig mo tanandia ig sindolan ta dengeg ang midio adi tanandia.
Sindolan mo pa tanandia ta podir ang maggaem ong tanan ang bagay!”* 2:6-8 Salmo 8:4-6
Ang inaning tarin nga ang taw bindoat tang Dios ang maggaem ong tanan ang bagay, maliag yaning anday bagay ang indi mapasakep ong taw. 2:6-8 Ang agganingen ang “taw” tarin, doroa tang maliag nang yaning. Ang primirong maliag yaning ay itang tanan ang mga taw ang bindoat tang Dios. Ang yadoang maliag yaning, si Jesus mismo, ang nagimong taw asing tarin tanandia ong kalibotan. Piro mandian indi pa gitaen ta ang gagaeman da tang taw tang tanan ang bagay. Piro ang gitaen ta mandian si Jesus. Tanandia bindoat ka tang Dios ang dibabak ong mga anghil maski ong dipot lamang ang timpo, agod ong kaloy tang Dios mapatay tanandia para ong tanan ang taw. Piro pinalawig da tanandia ig pinadengegan bilang adi, tenged ong inagoanta nang kamatayen. 10 Ang Dios tang nagboat tang tanan ang bagay, ig ang tanan ang mga bagay bindoat para ong nandia. 2:10 Poidi kang maliag yaning: Ang Dios tang nagboat ig pagawid tang tanan ang bagay. Ig tama lamang tang plano na ang si Jesus magpinitinsia agod anda ray kakorangan ong nandia bilang Maniglibri ta, tenged si Jesus mismo tang pinagalinan tang kalibrian ta. Bindoat narin tang Dios agod yading magimong ana na ig maekelan na tanira ong inadian na.
11 Si Jesus tang naglimpio ong yaten ong mga kasalanan ta,§ 2:11 “naglimpio ong yaten ong mga kasalanan ta.” Poidi kang maliag yaning: nagboat ong yaten ang nagimong sagradong mga sinakepan na ig tanandia asta itang mga linimpio na, tata lamang tang Tatay ta. Animan indi ita agkakaeyak nang goyan ita nandiang mga logod na. 12 Tenged maning ta na tang inaning na ong Dios,
“Ipatakō tang kao-yan mo ong mga logodo ong pagsirimeten amen.
Ma-peno ong nira ong pagkanta ta mga pagdayaw ong nio.”* 2:12 Salmo 22:22
13 Ganing pa tanandia,
“Yo, magtaligo ong Dios.”
Ig ganing pa enged,
“Nanio, aromano tang mga ana tang Dios ang sinalig na ong yen.” 2:13 Isaias 8:17-18
14 Mandian, ang agsambiten tarin ang mga ana tang Dios ay itang mga taw. Animan si Jesus nagimong taw ka ang pario ta ang may dogo na ig sinangoni, agod ong kamatayen na, bogos ang mapirdi na si Satanas ang yay ang agpagalinan tang kamatayen ta taw ig ya kay ang pagpabelag ong nira ong Dios asta ong tanopa. 15 Ong maning don, kinomit ni Jesus tang eled ta ong kamatayen, tenged mimpisang pagataw ta, gagaeman ita tang eled tang asi. 16 Gata-wanan ta ang belag tang mga anghil tang agtabangan ni Jesus kondi itang mga taw ang agbibilang ang mga inampo ni Abraham. 17 Animan para mapagtabang ong yaten, kaministiran ka kaman ang si Jesus magimong pario enged ong yaten ang mga logod na ong tanan ang napasaran na. Ong maning don, tanandia nagimong kalawigan ang padi ta, ang masine-bekanen ig mataligan ang tomalonga ong Dios para ong yaten. Ig bilang kalawigan ang padi ta, nagbolontad tang sadili na bilang sagda, agod tanandia tang mapasar tang silot ang para ong yaten ang mga kasalanan. 18 Ig tenged tanandia mismo napasar ta kaliwagan ong pagtokso, animan mandian mangatabangan na tang mga agtokson.

*2:8 2:6-8 Salmo 8:4-6

2:8 2:6-8 Ang agganingen ang “taw” tarin, doroa tang maliag nang yaning. Ang primirong maliag yaning ay itang tanan ang mga taw ang bindoat tang Dios. Ang yadoang maliag yaning, si Jesus mismo, ang nagimong taw asing tarin tanandia ong kalibotan.

2:10 2:10 Poidi kang maliag yaning: Ang Dios tang nagboat ig pagawid tang tanan ang bagay.

§2:11 2:11 “naglimpio ong yaten ong mga kasalanan ta.” Poidi kang maliag yaning: nagboat ong yaten ang nagimong sagradong mga sinakepan na

*2:12 2:12 Salmo 22:22

2:13 2:13 Isaias 8:17-18