3
Si Jesus mas alawig ong ni Moises
Animan mga logodo, yamong mga pinilik tang Dios bilang mga ana na ig aromano ang ginoyan na agod ma-pen ong nandia, isipen mi mga sinopa enged si Jesus: Sigon ong agpareten ta ig agganing ta ang matod, tanandia tang sinobol tang Dios ong aran na ig tanandia tang kalawigan ang padi ta ang tatalonga ong Dios para ong yaten. Masinomanen ang enged tanandia ong Dios ang yay ang namilik ong nandia, pario ni Moises masinomanen ka ong pagsirbi na ong pamalay-balay tang Dios* 3:2 Ang maliag yaning tang “pamalay-balay tang Dios” tarin ay ang mga Hebreo, ang ya kay ang mga Israelita, ang agpangoloan ni Moises asing tokaw. asing tokaw. Piro si Jesus agbibilang tang Dios ang mas alawig ong ni Moises, pario ong tatang taw ang nagboat ta balay, mas may dengeg na kaysa ong balay mismong bindoat na. Gata-wanan ta, mga may balay, may nagboat. Piro ang Dios yay ang manigboat tang tanan ang bagay. Mandian, si Moises mataligan kaman ong pagsirbi na ong mga karomanan na ong pamalay-balay tang Dios asing tokaw. Piro tanandia torobolon lamang tang Dios ig ang mga boat na nagsirbing alimbawa tang mga bagay ang ipatako tang Dios ong parakaboton. Piro si Cristo mismong Ana tang Dios ig mataligan ong pagpangolokolo na ong pamalay-balay tang Tatay na. Ig ita, agbibilang ita ka ong pamalay-balay tang Dios, basta indi palobayen ta tang nem ta, ig indi ikaeyak ta tang kasigoroan ta ang masinlo tang parakaboton ta.
Ang penay ang tinagana tang Dios para ong yaten
Animan pareten ta ta mo-ya tang inaning tang Ispirito Santo ang ganing,
“Mga maba-yan mi mandian tang bosis tang Dios, mamasi amo.
Indi amo magpategat tang mga kolo mi,
pario tang bindoat tang mga kamepet-mepetan mi asing tokaw.
Tenged asing don tanirang pamaglibot-libot ong logar ang anday gistar ang taw, 3:8 Ang “logar ang anday tataw na,” mga ong bitalang Tagalog “ilang.” Maliag yaning, kabobokidan obin mga logar ang alawid ong lansangan ig anday taw ang gistar don. Anday yading papa ta ayo don, ig maliwag ta wi.
namangontra tanira ig sinobokan nira tang Dios.
Pario tang inaning na, ‘Maski inita ra nira tang mga makabebereng ang bindoato ong teled ta epat ang polok ang takon, sinobokano pa ka enged nira. 3:9 Ang mga istoriang natetenged ong pagsobok tang mga Israelita ong Dios mabasa ta ong Exodo 17:1-7 ig ong Bilang 14:1-13.
10 Animan nasilago ong nira ig ganingo,
Ang mga taw ang na pirming alawid tang mga nem nira ong yen.
Indi enged tanira maliag ang magtoman ong mga tobolo.
11 Animan ong kasisilageno, nanompao ang maski ong tanopa, indi enged tanira ma-led ong logar ang perenayan ang pinangakō ong nira.’ ”§ 3:7-11 Bilang 14:20-23; Salmo 95:7-11. Ang logar ang pinangako tang Dios ong mga Israelita asing tokaw yay ang tanek tang Canaan. Mabasa ta narin ong Exodo 6:2-8.
12 Animan mga logodo, magandam amo ang indi magboling tang popotokon mi, itaben indi amo ra ka magparet asta taliodan mi ra tang Dios ang boi.* 3:12 “Dios ang boi” tang goy tang mga Israelita ong Dios ang Makakagaem, tenged tanandia matod ang boi, ig belag ta pario ong mga dios-diosan tang domang mga nasion, ang boat-boat lamang ta taw. 13 Ang boaten mi, kaldaw-kaldaw pabakeden mi tang pagto tang kada tata may tata, mintras may timpo pa, agod indi amo maloko tang kasalanan 3:13 Ang “maloko ang kasalanan” ang agganingen tarin ay ang maling toldok ang ganing maski indi ra magparet ang si Jesus tang Cristo, kondi mo-ya pa magbalik ong dating toromanen ig sadiling kaliagan nira. ang yay ang magpategat tang kolo mi. 14 Tenged itang tanan aroman ita ni Cristo, basta indi palpatan ta tang pagto ang narisibi ta asing tokaw, kondi ipadayon ta tang maelet ang pagto ta ong nandia mintras gaboi ita pa.
15 Demdemen ta si tang na-tang ong Kasolatan ang ganing,
“Mga maba-yan mi mandian tang bosis tang Dios, mamasi amo.
Indi amo magpategat tang mga kolo mi pario tang bindoat tang mga kamepet-mepetan mi asing tokaw.
Namangontra tanira ong Dios.” 3:15 Salmo 95:7-8
16 Sinopa tang namangontrang narin maski naba-yan nira tang bosis tang Dios? Belag bato tang tanan ang ingkelan ni Moises asing pagalin nira ong banoang Ehipto? 17 Ig ong teled ta epat ang polok ang takon, sinopay nasilagan tang Dios? Belag bato tang mga taw kang asing namagkatalak oman nangapatay don ong logar ang anday gistar ang taw? 18 Ig asing pagpanompa tang Dios ang indi enged tanira ma-led don ong logar ang perenayan, sinopa enged tang agganingen na? Belag bato tang mga taw kang asing mga sotil? 19 Animan tarin nata-wanan tang indi tanira na-led don ong logar ang pinangako tang Dios tenged indi tanira namagparet ong nandia.

*3:2 3:2 Ang maliag yaning tang “pamalay-balay tang Dios” tarin ay ang mga Hebreo, ang ya kay ang mga Israelita, ang agpangoloan ni Moises asing tokaw.

3:8 3:8 Ang “logar ang anday tataw na,” mga ong bitalang Tagalog “ilang.” Maliag yaning, kabobokidan obin mga logar ang alawid ong lansangan ig anday taw ang gistar don. Anday yading papa ta ayo don, ig maliwag ta wi.

3:9 3:9 Ang mga istoriang natetenged ong pagsobok tang mga Israelita ong Dios mabasa ta ong Exodo 17:1-7 ig ong Bilang 14:1-13.

§3:11 3:7-11 Bilang 14:20-23; Salmo 95:7-11. Ang logar ang pinangako tang Dios ong mga Israelita asing tokaw yay ang tanek tang Canaan. Mabasa ta narin ong Exodo 6:2-8.

*3:12 3:12 “Dios ang boi” tang goy tang mga Israelita ong Dios ang Makakagaem, tenged tanandia matod ang boi, ig belag ta pario ong mga dios-diosan tang domang mga nasion, ang boat-boat lamang ta taw.

3:13 3:13 Ang “maloko ang kasalanan” ang agganingen tarin ay ang maling toldok ang ganing maski indi ra magparet ang si Jesus tang Cristo, kondi mo-ya pa magbalik ong dating toromanen ig sadiling kaliagan nira.

3:15 3:15 Salmo 95:7-8