4
Piro pagpadayon pa ka enged tang pangako tang Dios ang ita, ma-led ita ig maenayan ang aroman na. Animan magandam amo, itaben may atan da ong nindio ang indi marisibi tang pangakong asi ig indi ma-led don. Tenged pario ita ra ka tang mga kamepet-mepetan ta ang nabasi ita ra tang masinlong balitang natetenged ong penay ang asi. Piro tanira indi napakinabangan nira tang balitang asi tenged maski naba-yan da nira, indi tanira namagparet. Itang pamagtalig ig pamagparet ong Dios, ita tang ma-led ig maenayan ang aroman na, belag ta tanira. Pario tang inaning tang Dios,
“Ong kasisilageno nanompao ang maski ong tanopa indi enged tanira ma-led ong logar ang perenayan ang pinangakō ong nira.”* 4:3 Salmo 95:11
Piro ong matod, ang penay ang agganingen tarin simpan dang lagi asing pagatapos tang pagboat tang Dios tang kalibotan. Tenged may nasambit ong domang parti tang Kasolatan natetenged ong yapitong kaldaw ang ganing, “Asing yapito rang kaldaw, ang Dios napenay da ong pagboat na.” 4:4 Genesis 2:2 Mandian, ang penay ang na ya kay ang agganingen don ong sinolat ang ganing, “Asta tanopa indi enged tanira ma-led ong logar ang perenayan ang pinangakō ong nira.” Animan ang mga nanga-kaw ang nangabasi tang masinlong balitang natetenged ong pinangako tang Dios, indi ka kaman nanga-led don ig nangapenay ang aroman na tenged ong pagpasotil nira. Piro maski maning pa don, may ma-led pa ka enged ig maenayan ang aroman tang Dios. Tenged pagata-lib tang doro rag kaboay ang timpo, nagtirmino sing oman tang Dios ta tatang kaldaw ang ya ray mandian agod may logar ta pa ang ma-led. Gata-wanan ta narin tenged yay ang maliag yaning tang bitalang “mandian” asing pinabitala tang Dios ong ni David, pario tang inaningo ra ang ganing,
“Mga maba-yan mi mandian tang bosis tang Dios, mamasi amo.
Indi amo magpategat tang kolo mi.” 4:7 Salmo 95:7-8
Gata-wanan ta ka, asing pagekel ni Josue tang mga taw don ong logar ang perenayan,§ 4:8 Ang “logar ang perenayan” ang agganingen tarin, yay ang tanek tang Canaan. Mabasa ta tang istoriang na ong Lomang Inigoan, ong Josue 1:1-4-24. belag ta sia tang matod ang penay ang aggelaten ta. Tenged mga sa-sad lamang don, indi ra rin minitala tang Dios natetenged ong tata pang kaldaw ang tinagana na agod mapenay ita. Animan gasigoro ita ra ang may penay pang natagana ong mga pamagtalig ong Dios, pario ong pagperenayen tang Dios ong yapitong kaldaw. 10 Tenged ang sinopay na-pen ong pagperenayen ang asi, penay da ka ong mga sadiling boat na, pario ka tang Dios napenay ka asing pagatapos tang pagboat na tang tanan ang bagay. 11 Animan, magprosigir ita ang ma-pen ong penay ang asi. Indi ita magpatolad ong mga taw asing tokaw ang indi namagtoman ong Dios, itaben indi ita ka pa-penen.
12 Tenged ang bitala tang Dios boi ig may gaem na. Mas matarem pa ong maski onopang ispaday ang magdobali tang erep na ang poiding mered sa-sad ong mga tornilio ig ong bindogoy ong doli. Tenged ang bitala tang Dios, panage-tep ong popotokon ta, don ong nem may ong kinaisipan ta. Ong maning don, osgaran tang tanan ang ga-tang ong popotokon ta. 13 Tenged anda enged ay matalok maski onopa ong pama-dek tang Dios. Gitaen na tang tanan ig gailala ita nandia ta mo-ya, ig ong nandia ita manabat.
Si Jesus tang yaten ang kalawigan ang padi
14 Animan biotan ta ta maelet tang yaten ang pagto ang yay ang agganing ta ang matod. Tenged may kalawigan ang padi ta ang makagagaem ong tanan ig tanandia siminled ong langit, don mismo ong talongan tang Dios, para tomabang ong yaten. Narin anday doma kondi si Jesus, ang Ana tang Dios. 15 Ang kalawigan ang padi tang narin gaintindi tang yaten ang kalobayan. Tenged maski onopang toksoay tang kakabot ong yaten, napasaran na ka, piro tanandia indi enged nagkatalak. 16 Animan indi ita enged magdoadoa ang lemenget ong prisinsia tang Dios ang masine-bekanen. Tenged sigorado ate-bekan ig tabangan ita nandia ong oras ang kaministiran ta.

*4:3 4:3 Salmo 95:11

4:4 4:4 Genesis 2:2

4:7 4:7 Salmo 95:7-8

§4:8 4:8 Ang “logar ang perenayan” ang agganingen tarin, yay ang tanek tang Canaan. Mabasa ta tang istoriang na ong Lomang Inigoan, ong Josue 1:1-4-24.