7
Ang pading si Melquisedec
Si Melquisedec ang na, adi tang siodad tang Salem asing timpo ni Abraham ig padi ang pagsirbi ong Kalawig-lawigan ang Dios.* 7:1 Ang istoriang natetenged ong da Abraham may ni Melquisedec, mabasa ta ong Genesis 14:17-20. Mandian, may kaldaw ang nagiggira da Abraham ig pinirdi nira tang mga ading kabatok nira. Asing golik da tanira, binagat tanira ni Melquisedec ig minaning ong ni Abraham, “Aloyana tang Dios.” Oman sindol ni Abraham ong ni Melquisedec tang yapolok ang parti tang tanan ang nakalaw na ong gira. Mandian, ang maliag yaning tang aran ang Melquisedec, “Mato-lid ang Adi.” Ig tenged tanandia adi tang Salem, aggoyan kang “Adi ang pagtorol ta Kao-yan” tenged “kao-yan” tang maliag yaning tang Salem. Anday nasambit ong Kasolatan mga sinopa tang tatay ni Melquisedec obin nanay na, obin sinopa tang mga kamepet-mepetan na. Indi ka nasolat tang natetenged ong pagpangana ong nandia obin ong kamatayen na. Animan tanandia midio litrato tang Ana tang Dios, ang pagpadayon bilang tatang padi ang anday kataposan.
Isipen ta mga monopag kalawig tang Melquisedec ang na! Tenged si Abraham mismo, ang tatay tang yaten ang banoa, nagtorol ong nandia tang yapolok ang parti tang nakalaw na ong gira. Mandian, sigon ong Katobolan, ang mga pading pinilik ong mga inampo ni Levi, dapat oldan tang yapolok ang parti tang gitan tang mga kasimanoa nirang mga Israelita, maski tanira parariong mga inampo ni Abraham. Piro si Melquisedec, maski belag ta inampo ni Levi, sindolan pa ni Abraham tang yapolok ang parti tang mga gamit na. Ig tanandia pa tang nagtorol ta bindision ong ni Abraham maski si Abraham ya pay ang mismong pinangakoan tang Dios. Ig gata-wanan ta, ang pagbindision mas alawig ong agbindisionan. Gata-wanan ta ka, ang mga pading Levita, ang pamagrisibi tang yapolok ang parti, mga taw ka lamang ang may kamatayen nira. Piro si Melquisedec midio boi pa tenged ang na-tang ong Kasolatan anday doma, kondi tanandia boi. Ig maning ita ang maski si Levi, ang yay ang pinagalinan tang mga pading asing pamagrisibi tang yapolok, midio aroman ka tanandia ni Abraham ong pagtorol na tang yapolok ang parti ong ni Melquisedec. 10 Tenged maski indi pa gataw si Levi asing bagaten ni Melquisedec si Abraham, maning ita ang midio don dang lagi tanandia ong sinangoni tang kamepet-mepetan nang si Abraham.
11 Isipen ta pa: Asing pagtorol tang Dios tang Katobolan ong mga Israelita, si Aaron may ang domang mga inampo ni Levi 7:11 Si Levi tata ong tampolok may doroang ana ni Jacob (telekan ong Genesis 35:23). Ang mga inampo ni Levi aggoyan ta mga “Levita” ig namagsirbi bilang mga padi tang mga Israelita, ang ya kay ang mga Hebreo. Si Aaron inampo ka ni Levi ig aroman ni Moises asing don tanira ong logar ang anday gistar ang taw. Telekan ong Bilang 3:5-10. tang pinilik nang magimong mga padi para magbolontad ig magsagda sigon ong Katobolan. Mandian, mga ang boroaten tang mga pading Levita may gaem na rin ang makomit tang mga kasalanan tang mga taw, anda ra rin ay kaministiran ang may domang klasi ta padi ang tenlet ong nira, ang pario ong ni Melquisedec ig belag da ta pario ong da Aaron. 12 Piro mga ang klasi ta padi kaministiran ang pa-letan, maliag yaning asta ang Katobolan ang aggosoyon nira kaministiran kang teltan. 13-14 Gata-wanan ta ang napa-letan ka kaman tang mga pading Levita tenged ang Gino ta, ang yay ang ba-long pading agganingen tarin, belag ta inampo ni Levi, kondi gata-wanan tang tanan ang tanandia inampo ni Juda. Ig ong tribo ni Juda andang pisan ay nagsirbing padi asing tokaw, ig anda kay inaning ni Moises natetenged ong tribong narin asing sinayod na tang natetenged ong mga padi.
Si Jesus tang ba-long pading pario ni Melquisedec
15 Animan mayag da ang napa-letan da tang dating mga padi asta ang mga toromanen ang aggosoyon nira, tenged may ba-lo rang padi mandian ang pario ong ni Melquisedec. 16 Nagimong padi tanandia belag ta sigon ong riglamintong natetenged ong pagpilik ong mga padi kompormi ong pinagalinan nira. Tanandia nagimong padi tenged ong gaem tang kaboi nang anday kataposan. 17 Tenged narin tang na-tang ong Kasolatan natetenged ong nandia: “Yawa, padia ang pario ni Melquisedec, asta ong tanopa.” 7:17 Telekan ong Hebreo 5:6, don ong ge-ley ang sinolat ong babakan. 18 Animan ang dating mga toromanen tang Katobolan napa-letan da kaman tenged sia malobay ig anday gaem na 19 ang magkomit tang mga kasalanan tang mga taw agod malenget tanira ong Dios. Animan nagboat tang Dios ta mas masinlong midios agod makomit tang kasalanan ig tarin may kasigoroan tang malenget ita ong nandia.
20 Ang ba-long midios ang na mas may gaem na ong dati tenged ang Dios indi nangako obin nanompa asing tokaw asing boaten nang padi tang mga inampo ni Levi. 21 Piro asing boaten nang padi si Jesus, nanompa tanandia pario tang na-tang ong Kasolatan ang ganing,
“Yo, ang Ginong Dios, nanompao ang yawa padia asta ong tanopa,
ig indi enged magoman tang isipo!Ӥ 7:21 Salmo 110:4
22 Animan tenged si Jesus tang anday kataposan ang padi ta, tanandia tang pagtorol ta kasigoroan ong yaten natetenged ong mas masinlong inigoan ang bindoat da tang Dios mandian para ong mga taw.
23 Tenged mga isipen ta, ang mga pading inampo ni Levi yadi, tenged mga taw lamang ang gangapatay ig kaministiran ang pirming teltan agod mapagpadayon tang boroaten nira bilang mga padi. 24 Piro si Jesus boi asta ong tanopa animan dayon tang pagkapadi na ig indi enged ma-letan ta maski sinopa. 25 Ig tenged ka kaman tarin, tanandia bogos ang mapaglibri ong tanan ang taw ang agpalenget ong Dios tenged ong pagto nira ong nandia. Tenged tanandia boi asta ong tanopa agod tomalonga ong Dios para ong yaten.
26 Animan si Jesus enged tang kalawigan ang padi ang kaministiran ta. Tanandia sagrado, anda enged ay kasalanan na ig anday sarawayen ong nandia. Ang ogali na parti enged ong yaten ang mga mapinagtalaken, ig mandian sindolan da tanandia tang kalawigan ang katengdanan don mismo ong langit. 27 Belag tanandia ta pario tang domang mga kalawigan ang padi asing tokaw ang kaministiran magbolontad kaldaw-kaldaw, primiro para ong sadiling kasalanan nira, oman para ong kasalanan tang mga taw. Si Jesus naminta lamang nagbolontad tang kaboi na para ong tanan ang taw. Ang bindoat nang narin may gaem na enged ang makomit tang mga kasalanan ig anday kaministiran ang omanen na pa. 28 Sigon ong Katobolan ni Moises, ang mga agpiliken ang magimong kalawigan ang padi mga taw lamang ang pamagkatalak. Piro sigon ong pangako tang Dios ang sindol na ang diminaton ong Katobolan, ang nandiang Ana mismo ya ray ang bindoat nang kalawigan ang padi ta mandian. Ig andang pisan ay kakorangan ong nandia asta ong tanopa.

*7:1 7:1 Ang istoriang natetenged ong da Abraham may ni Melquisedec, mabasa ta ong Genesis 14:17-20.

7:11 7:11 Si Levi tata ong tampolok may doroang ana ni Jacob (telekan ong Genesis 35:23). Ang mga inampo ni Levi aggoyan ta mga “Levita” ig namagsirbi bilang mga padi tang mga Israelita, ang ya kay ang mga Hebreo. Si Aaron inampo ka ni Levi ig aroman ni Moises asing don tanira ong logar ang anday gistar ang taw. Telekan ong Bilang 3:5-10.

7:17 7:17 Telekan ong Hebreo 5:6, don ong ge-ley ang sinolat ong babakan.

§7:21 7:21 Salmo 110:4