8
Si Jesus tang yaten ang kalawigan ang padi don ong langit
Animan na yay ang maliag yaning tang agganingo ong nindio: May kalawigan ang padi ta mandian ang makagagaem ong tanan. Kakarong tanandia gampir ong to tang Makagagaem ang Dios don mismo ong langit ig paggaem ang aroman na. Don tanandia pagsirbi ong Sagradong Logar, ang yay ang matod ang palagsimban ang indi pina-deng ta taw kondi ang Dios mismo.
Boroaten tang kada kalawigan ang padi tang mga Hebreo* 8:3 Ang mga Hebreo ya kay ang mga Judio. tang magbolontad ong Dios ta mga ayep ang igsaragda ig doma pang mga bolontad. Animan ya ka, ang yaten ang kalawigan ang padi ong langit kaministiran kang may ibolontad na ong Dios. Ong matod, mga tanandia tarin pa ong tanek, indi tanandia poiding magimong padi, tenged may mga padi rang laging pamagbolontad sigon ong Katobolan ni Moises. Piro ang boroaten nira magang kanino obin litrato lamang tang mga boroaten don ong langit. Gata-wanan ta narin tenged asing magpa-deng da da Moises tang torda ang palagsimban nira, maelet ang sinoyon tang Dios ong nandia ang ganing: “Ong pagpa-deng mo, kaministiran ang patoladan mo enged tang pinaitao ong nio don ong bokid.” 8:5 Exodo 25:40 Piro ang mga boroaten ang inintriga tang Dios ong ni Jesus bilang kalawigan ang padi, mas may gaem na kaysa ong sindol na ong dating mga padi. Tenged si Jesus tang nagpakabot tang ba-long inigoan ang bindoat tang Dios para ong yaten. Ig ang inigoan ang narin mas may gaem na ong dati tenged narin agbabasi ong mga mas mo-yang mga bagay ang pinangako.
Mandian, mga anda rin ay korang na tang primirong inigoan, anda ka rin ay kaministiran ang pa-letan ta ba-lo. Piro inita tang Dios tang kakorangan tang banoa na ong pagtoman nira tang pinaginigoan ang asi, animan ganing tanandia,
“Komabot tang kaldaw ang yo magboato ta ba-long pagigoan ong yen ang banoa,
ang yay ang mga inampo ni Israel ig ang mga inampo ni Juda.
Ang boateno belag da ta pario tang primirong inigoan ang bindoato ong mga kamepet-mepetan nira
asing linibrio tanira ig inatedo ang nagalin ong banoang Ehipto.
Tenged indi tanira namagtoman ong mga katobolan ang sindolo ong nira, sigon ong pinaginigoan amen.
Animan pinabayano ra lamang tanira.
10 Piro mandian na yay ang ba-long pagigoan ang boateno para ong mga inampo ni Israel
ong mga kaldaw ang parakaboton:
Ipa-ledo ong kinaisipan nira tang mga tobolo
ig iloako narin ong mga popotokon nira.
Yo tang magimong Dios nira,
ig tanira magimong yen ang banoa.
11 Mga komabot tang kaldaw ang asi, anda ray kaministiran ang magtoldok tang maski sinopa ong mga kasimanoa na, obin ong mga logod na, ang dapat mailala nira tang Dios.
Tenged ong mga oras ang asi, mangailala tanirang tanan ong yen,
maski manggaden, maski pobri man.
12 Tenged patawadeno tanira ong mga kasalanan nira
ig lipatano ra tang mga boat nirang anday sasayod.” 8:8-12 Jeremias 31:31-34
13 Animan ong pagbitala tang Dios natetenged ong ba-long inigoan, pinaita nang anda ray kointa na tang na-kaw. Ig ong matod, ang maski onopay anda ray kointa na tenged galagi ra, sia madali rang malipat.

*8:3 8:3 Ang mga Hebreo ya kay ang mga Judio.

8:5 8:5 Exodo 25:40

8:12 8:8-12 Jeremias 31:31-34