9
Ang pagsirimbaen tarin ong tanek asta don ong langit
Mandian, ang primirong inigoan* 9:1 Bindoat tang Dios tang primirong inigoan na ong mga Israelita asing sindol na ong ni Moises tang Katobolan na (Deuteronomio 10:1-11; 11:8-15, 22-32). Sigon ong pinaginigoan nirang asi, ang mga taw kaministiran ang magtoman tang Katobolan, ig ang Dios tomabang ong nira ig magtorol ong nira tang sadiling banoa nira ang yay ang Canaan. Telekan ong Bokabolario ong “Lomang Inigoan.” ang bindoat tang Dios ong mga Israelita, may katabid nang mga toromanen ang natetenged ong tamang pagsirimbaen. May atan kang palagsimban ang pina-deng nira tarin ong kalibotan. 9:1 Ang mga toyon ang natetenged ong pagkabetang tang palagsimban tang mga Israelita, mabasa ta ong Exodo kapitolo 25, 26 may ang 30, ig ong Levitico 24:1-9. Ang palagsimban ang asi tatang dorog kabael ang torda, ig doroa tang koarto na. Ang primirong koartong agteledan aggoyan ta Sagradong Logar. Don agbe-tang tang pa-kal, ang lamisan, ig ang tinapay ang agbobolontad ong Dios. Ang Sagradong Logar ang narin aglingeban ta kortina. Ig may don ka ang tata pang kortina ang pagelang tang Sagradong Logar may ang yadoang koarto ang yay ang Kasagradoan ang Logar. Tarin ong Kasagradoan ang Logar agbe-tang tang altar ang palagsirokan tang insinso ig ang kaban ang bintangan tang Sagradong Inigoan. Ang kaban may ang altar pariong bongot ta bolawan. Tarin ka ong kaban ang na aglologod tang banga ang bolawan ang agbe-tangan tang pamangan ang aggoyan ta “manna.” Ig don ka tang baston ni Aaron ang nandaon, 9:4 Mabasa ta tang natetenged ong baston ni Aaron ong Bilang 17:1-13. asta ang mga belak ang bato ang sinolatan tang mga Katobolan tang Dios.§ 9:4 Ang agganingen tarin ang “belak ang bato” yay ang mga mala-bang ang mga bato ang midio lapida ang sinolatan tang Katobolan tang Dios ig ingkelan ni Moises ong mga taw. Mabasa ta narin ong Deuteronomio 10:1-5. Ong ta-paw tang kaban ang asi, may mga bindoat ang taw-taw ang magang anghil, ang aggoyan ta kirobin, ang yay pagpaita tang prisinsia tang Dios. Gasirongan tang mga kalipapa nira tang ta-paw tang kaban ang don agwisik-wisikan ta dogo agod patawaden tang Dios tang mga kasalanan tang mga taw. Piro maski indi ra ipaintindi amen tang tanan ang mga bagay ang narin mandian.
Animan, maning don tang pagkabetang tang logar ang agpagsimban tang mga Israelita asing tokaw. Ang mga padi, te-led ong primirong koarto kaldaw-kaldaw agod boaten nira tang mga katengdanan nira. Piro don ong yadoang koarto, ang kalawigan ang padi ya lamang ay ma-led, ig sia minta lamang boaten na ong teled ta magpatakon. Ong pagteled na don, pagekel ang enged tanandia ta dogo ta ayep ang ibolontad na ong Dios, para ong mga talak na ig para ka ong mga talak ang naboat tang mga taw ang indi gaisip nira ang talak pala tang bindoat nira.* 9:7 Mabasa ta tang natetenged ong boroaten tang kalawigan ang padi ong Levitico 16:1-34. Ong tanan ang asia, mayag ang agpaita tang Ispirito Santo nga mintras aggosoyon pa tang mga toromanen ang sigon ong primirong pinaginigoan, ang mga taw indi ma-led don ong sagradong logar tang prisinsia tang Dios. Ang mga bagay ang na, magang kanino lamang tang mas masisinlong mga bagay ang agpaita ong mga timpong na. Tenged ong matod, ang tanan ang mga ayep ang agsasagda asing tokaw, asta ang domang mga bolontad tang mga pamagsimba ong Dios, indi enged mapaglimpio tang mga kinaisipan ig popotokon nira. 10 Tenged ang kaogalian nirang asi para lamang magimong limpio tang sinangoni nira ig tenged lamang ong mga riglamintong natetenged ong pamangan ang poiding panganen nira asta irinemen ig ang tamang pagrilimpion. Ang mga riglamintong asi kaministiran ang osoyon tegka lamang ong oras ang pa-letan tang Dios ta ba-long pagigoan.
11 Piro si Cristo, ang yay ang kalawigan ang padi ta, kiminabot da ang pagekel tang mga masisinlong mga bagay ang pinangako tang Dios, sigon ong ba-long inigoan 9:11 Asing kiminabot si Jesus, pina-letan tang Dios tang dating inigoan tang ba-lo. Ig na para ong tanan ang mamagto ong Ana na. Sigon ong ba-long inigoan, agto-dol tang Dios ong mga pamagto tang dorog kasinlong mga pangako na pario tang kaloy ig kao-yan na, ang kalibrian ig ang ba-long kaboi, asta ang Ispirito Santo ang mistar mismo ong mga popotokon ta. Telekan ka ong Bokabolario, ong “Ba-long Inigoan.” ang bindoat na mandian para ong mga taw. Bilang kalawigan ang padi ta, pagsirbi si Cristo don ong sagradong palagsimban ang anday kapario na, indi bindoat ta taw ig anda tarin ong kalibotan ang na. 12 Si Cristo naminta lamang enged siminled don ong Kasagradoan ang Logar ig anday kaministiran ang omanen na pa. Tenged belag ta dogo ta mga kambing obin mga bakang sodo tang ingkelan nang bolontad, kondi ang sadiling dogo na mismo. Ong maning don, ginawad ita nandia ong mga kasalanan ta agod malibri ita asta ong tanopa. 13 Mga isipen ta, ang dogo ta kambing ig mga bakang sodo, asta ang kabo tang bakang tirnida ang agsirokon ong altar, agwiwisik-wisik ong mga taw ang agpabetang ang maboling. Ong maning don, pagimong limpio si tang sinangoni nira sigon ong Katobolan. 9:13 Sigon ong Katobolan ni Moises, mga kambing ig bakang sodo tang agsasagda takon-takon para malimpio tang mga taw ong mga kasalanan nira. Ang bakang tirnida aggamiten ka ong pagpalimpio. Sigon ong Katobolan, ang maski sinopay magtandeg ong patay, ang pabetang ong nandia nagimo rang maboling. Kaministiran wisikan tanandia ta wing agsamporan ta kabo tang bakang agsirokon ong altar agod magimo sing limpio, ba-lo ma-pen ong pagsimba nira ong Dios. 14 Mandian, mga ang dogo ta ayep mapaglimpio kaman, mas labi ra enged tang dogo ni Cristo! Tenged ong tabang tang Ispirito ang anday kataposan na, binolontad ni Cristo tang kaboi na bilang sagda ang andang pisan ay kakorangan na ong pama-dek tang Dios. Ig ang dogo nang nailat ya ray ang paglimpio tang yaten ang popotokon ig kinaisipan, agod bo-wanan ta tang mga boat tang anday kointa na para mapagsirbi ita ra ong Dios ang boi.§ 9:14 “Dios ang boi” tang goy tang mga Israelita ong Dios ang Makakagaem, tenged tanandia matod ang boi, ig belag ta pario ong mga dios-diosan tang domang mga nasion, ang boat-boat lamang ta taw.
15 Animan si Cristo tang nagpakabot ig nagpabaked tang ba-long inigoan ang bindoat tang Dios para ong mga taw. Komo ong kamatayen na, ginawad na tanira ong mga kasalanan ang bindoat nira asing gasakepan pa tanira tang dating inigoan. Ig mandian ang tanan ang pinilik tang Dios marisibi ra tang anday kataposan ang kaloy ang pinangako na.
16 Pario mga may tistaminto ang natetenged ong pagpatobli. Kaministiran ang mapamatodan kang lagi mga ang nagboat ta asi patay da. 17 Tenged narin indi pa magamit mintras gaboi pa tang may nandia. Ang ka-telan ang maning don mapakinabangan lamang mga tanandia patay da.* 9:16-17 Ang mga birsikolong na, poiding kang ila-ted ang maning ta na: Pario mga namaginigoan tang doroang taw. Kaministiran ang may ayep ang patayen agod mapabaked tang inigoan nirang asi ong dogo na. Tenged mintras gaboi pa tang ipabaked ong inigoan nira, anda pay gaem na tang inigoan ang asi. Kaministiran ang tomanen lamang nira mga may pinatay da. 18 Ong maning ka ta si, maski ang primirong inigoan ang bindoat tang Dios para ong mga Israelita, anda kay gaem na mintras anda pay gapatorok ang dogo ta ayep. 9:18 Ang kaogalian tang mga Israelita, mga may inigoan ta doroang taw, agpabakeden nira si ong pagpatorok ta dogo ta ayep. Ong maning don, pagpaita tanira ang tomanen enged nira tang pinaginigoan nirang asi. Pario ka ta si, pinabaked tang Dios tang primirong inigoan na ong pagpatorok ta dogo ta ayep. 19 Animan maning ta na tang bindoat ni Moises asing timpong asi: Pinaintindi na ong mga taw tang kada toromanen ong Katobolan, oman dayon ang kinomit na tang dogo tang bakang sodo may mga kambing ang pinatay ig sinamporan na ta wi. Nangomit ka tanandia ta bolbol ta karnirong kinoloran ta masinggi ig sina-ket na ong tanga ta ayong isopo para pangwisik. Na sine-me na ong dogong asi ig dayon ang winisik-wisikan na tang sinolatan tang Katobolan ig ang tanan ang mga taw. 20 Oman ganing si Moises ong mga taw, “Ang dogong na yay ang pagpabaked tang pinaginigoan ang bindoat da mandian tang Dios ong nindio para tomanen mi.” 9:20 Exodo 24:4-8 21 Asta ang tordang palagsimban nira ig ang tanan ang gamit ang aggamiten nira ong pagsimba, winisik-wisikan ka ni Moises ta dogo. 22 Tenged sigon ong Katobolan, alos ang tanan ang mga bagay aglimpion ong dogo para magimong limpio ong pama-dek tang Dios. Ya ka mga anday dogong tomorok, ang kasalanan indi enged mapatawad.
Napatawad da tang kasalanan tenged ong kamatayen ni Cristo
23 Ang mga bagay ong palagsimban ang asi, magang litratong patolad-tolad lamang tang mga bagay don ong langit. Mandian, mga ang mga bagay ong tanek kaministiran ang limpion ong dogo tang ayep ang agbobolontad, mas labi ra enged ang mga bagay don ong langit pangaministiran ta mas masinlong klasi ta bolontad. 24 Tenged si Cristo indi siminled ong tatang palagsimban ang bindoat ta taw ig magang litrato lamang tang don ong langit, kondi siminled tanandia ong langit mismo. Ig mandian don tanandia ang tatalonga ong Dios para ong yaten.
25 Ang kalawigan ang padi ong tanek te-led ong Kasagradoan ang Koarto takon-takon ig pagekel ta dogo ta ayep para ibolontad. Piro si Cristo naminta lamang nagbolontad tang sadili na ig indi ra maoman. 26 Mga belag ta maning atan, kaministiran pa rin ang paolit-olit ang mapatay tanandia, mimpisa pa asing bindoat tang kalibotan. Piro ong matod, naminta lamang enged tanandia napaning tarin ong kalibotan, mandian ang oring mga timpo, para komiten na tang kasalanan ong pagbolontad na tang sadili na. 27 Ang taw minta enged lamang mapatay ig pagatapos osgaran da tang Dios. 28 Maning ka don si Cristo, naminta enged lamang nagbolontad tang sadili na bilang sagda ong Dios para komiten tang mga kasalanan tang mga taw. Ig tanandia magbalik ang oman tarin, belag da tang magbolontad ang moman para ong kasalanan, kondi bogos ang ilibri na tang mga pamagelat ong nandia.

*9:1 9:1 Bindoat tang Dios tang primirong inigoan na ong mga Israelita asing sindol na ong ni Moises tang Katobolan na (Deuteronomio 10:1-11; 11:8-15, 22-32). Sigon ong pinaginigoan nirang asi, ang mga taw kaministiran ang magtoman tang Katobolan, ig ang Dios tomabang ong nira ig magtorol ong nira tang sadiling banoa nira ang yay ang Canaan. Telekan ong Bokabolario ong “Lomang Inigoan.”

9:1 9:1 Ang mga toyon ang natetenged ong pagkabetang tang palagsimban tang mga Israelita, mabasa ta ong Exodo kapitolo 25, 26 may ang 30, ig ong Levitico 24:1-9.

9:4 9:4 Mabasa ta tang natetenged ong baston ni Aaron ong Bilang 17:1-13.

§9:4 9:4 Ang agganingen tarin ang “belak ang bato” yay ang mga mala-bang ang mga bato ang midio lapida ang sinolatan tang Katobolan tang Dios ig ingkelan ni Moises ong mga taw. Mabasa ta narin ong Deuteronomio 10:1-5.

*9:7 9:7 Mabasa ta tang natetenged ong boroaten tang kalawigan ang padi ong Levitico 16:1-34.

9:11 9:11 Asing kiminabot si Jesus, pina-letan tang Dios tang dating inigoan tang ba-lo. Ig na para ong tanan ang mamagto ong Ana na. Sigon ong ba-long inigoan, agto-dol tang Dios ong mga pamagto tang dorog kasinlong mga pangako na pario tang kaloy ig kao-yan na, ang kalibrian ig ang ba-long kaboi, asta ang Ispirito Santo ang mistar mismo ong mga popotokon ta. Telekan ka ong Bokabolario, ong “Ba-long Inigoan.”

9:13 9:13 Sigon ong Katobolan ni Moises, mga kambing ig bakang sodo tang agsasagda takon-takon para malimpio tang mga taw ong mga kasalanan nira. Ang bakang tirnida aggamiten ka ong pagpalimpio. Sigon ong Katobolan, ang maski sinopay magtandeg ong patay, ang pabetang ong nandia nagimo rang maboling. Kaministiran wisikan tanandia ta wing agsamporan ta kabo tang bakang agsirokon ong altar agod magimo sing limpio, ba-lo ma-pen ong pagsimba nira ong Dios.

§9:14 9:14 “Dios ang boi” tang goy tang mga Israelita ong Dios ang Makakagaem, tenged tanandia matod ang boi, ig belag ta pario ong mga dios-diosan tang domang mga nasion, ang boat-boat lamang ta taw.

*9:17 9:16-17 Ang mga birsikolong na, poiding kang ila-ted ang maning ta na: Pario mga namaginigoan tang doroang taw. Kaministiran ang may ayep ang patayen agod mapabaked tang inigoan nirang asi ong dogo na. Tenged mintras gaboi pa tang ipabaked ong inigoan nira, anda pay gaem na tang inigoan ang asi. Kaministiran ang tomanen lamang nira mga may pinatay da.

9:18 9:18 Ang kaogalian tang mga Israelita, mga may inigoan ta doroang taw, agpabakeden nira si ong pagpatorok ta dogo ta ayep. Ong maning don, pagpaita tanira ang tomanen enged nira tang pinaginigoan nirang asi. Pario ka ta si, pinabaked tang Dios tang primirong inigoan na ong pagpatorok ta dogo ta ayep.

9:20 9:20 Exodo 24:4-8