10
Ang Katobolan ni Moises magang kanino lamang ig belag ta matod ang enged ang litrato tang mga masisinlong bagay ang komabot. Animan ang pagbolontad ta mga ayep sigon ong Katobolan, indi enged mapagkomit tang mga kasalanan tang mga taw ang agpalenget ong Dios, maski takon-takon tanira pamagbolontad. Mga nakomit da rin tang mga kasalanan nira tenged ong mga bolontad ang maning don, anda ra rin ay deremdemen pa tenged ong mga talak nira, ig anda ray kaministiran ang magbolontad pa. Piro ang pagbolontad nirang asi mismo pagpademdem lamang ong nira takon-takon tang mga talak ang gaboat nira. Tenged ong matod, ang dogo tang mga bakang sodo may ang mga kambing ang agbobolontad indi enged mapagkomit tang mga kasalanan.
Yay sia animan asing pagpaning ni Cristo tarin ong kalibotan ganing tanandia ong Dios,
“Indi naliagan mo tang mga ayep ang agbobolontad ong nio,
Animan sindolano nio ta sinangoni para isagda.
India nalipay ong mga ayep ang agsirokon ong altar
ig ang domang mga bolontad ang para ong kasalanan.
Animan ganingo ong nio,
‘Nanio ang magtoman da tang kaliagan mo, O Dios,
sigon ong na-tang ong Kasolatan natetenged ong yen.’ ”* 10:5-7 Salmo 40:6-8
Primiro minaning si Cristo, “India naliag obin nalipay ong mga bolontad ig mga ayep ang agsasagda, mga bolontad ang agsirokon ig domang mga bolontad ang para ong kasalanan.” Maning ta si tang inaning na, maski matod ang tanan ang asia agbobolontad sigon ong Katobolan. Oman minaning tanandia, “Nanio ang magtoman tang kaliagan mo.” Maliag yaning, kinomit tang Dios tang dating klasi ta bolontad ig pina-letan na tang bolontad ni Cristo. 10 Ig tenged sinoman kaman ni Jesu-Cristo tang kaliagan tang Dios, nalimpio ita nandia ong mga talak ta 10:10 “nalimpio ita nandia ong mga talak ta.” Poidi kang maliag yaning: bindoat ita nandiang sagradong mga sinakepan na ong pagbolontad na tang sadili na. Na minta lamang bindoat na, ig anday kaministiran ang omanen na pa.
11 Ang mga padi tang mga Hebreo 10:11 Ang mga Hebreo, ya kay ang mga Judio. pamagsirbi kaldaw-kaldaw, ig sigi lamang tang pagbolontad nira. Piro parario lamang tang mga agbobolontad nirang asi, ig anday gaem nirang magkomit tang mga kasalanan. 12 Piro si Cristo naminta lamang enged nagbolontad tang sadili na para ong mga kasalanan, ig indi ra maoman. Animan dayon da tanandiang kiminarong don ong to tang Dios ang Tatay. 13 Ig mandian pagelat tanandia don asta ong oras ang pasokon tang Dios ong nandia tang tanan ang mga kasoay na. 14 Ong minta lamang pagbolontad ang asi ni Cristo, itang tanan ang linimpio na, bindoat na rang sagradong mga sinakepan na asta ong tanopa.§ 10:14 “bindoat na rang sagradong mga sinakepan na.” Poidi kang maliag yaning: bindoat na rang mga taw ang anda rang pisan ay kakorangan ong yaten.
15 Ang Ispirito Santo mismo pagpamatod ka ong yaten natetenged ong mga bagay ang narin. Pario tang pinabitala tang Dios ong nandia ang ganing,
16 “Na tang ba-long pagigoan ang boateno para ong banoao ong mga kaldaw ang parakaboton:
Ipa-ledo ong mga kinaisipan nira tang mga tobolo,
ig iloako narin ong mga popotokon nira.”
17 Pagatapos minaning pa, “Indi ra demdemeno tang mga kasalanan nira asta ang mga boat nirang anday sasayod.”* 10:16-17 Jeremias 31:33-34 18 Animan tenged pinatawad da tang mga kasalanan ta, anda ray kaministiran pang magbolontad para ong kasalanan.
Poidi ita rang lemenget ong Dios
19 Animan mandian, mga logod, libri ita rang tenled ong Kasagradoan ang Logar, don ong dobali tang kortinang pagelang. Komo ong kamatayen ni Jesus, 20 inabrian na ong yaten tang ba-long dalan ang may gaem nang magekel ong yaten diritso don. Tenged ang kalimbawan tang kortinang asi anday doma kondi ang sinangoni ni Jesus mismo. 10:20 Asing pagapatay ni Jesus, ya kay ang pagaba-bak ong ka-ngan tang kortinang dorog kabael ang aglilingeb ong sagradong logar ong Timplo. Na pagpaita ang poidi ita rang lemenget ong Dios, komo ong kamatayen ni Jesus nakomit da tang mga kasalanan ta, ang yay ang nagsagang ong yaten ong Dios. Telekan ong Lucas 23:44-46, ig ong Marcos 15:37-38. 21 Kalawig-lawigan tang yaten ang pading na ang pangolokolo ong pamalay-balay tang Dios! 10:21 Ang maliag yaning tang “pamalay-balay tang Dios” tarin ay ang tanan ang mga taw ang pamagto ig pamagpasakep ong nandia. 22 Animan lemenget ita ong Dios ang de-dek ong popotokon ta ig maelet tang pagtalig ta ong nandia. Palenget ita ang limpio tang konsinsia ta, tenged ang mga popotokon ta midio nawisik-wisikan da tang dogo ni Jesus ig ang mga sinangoni ta midio naogatan da ta wing limpio. 23 Biotan ta ta maelet tang kasigoroan ta natetenged ong kambengan ang agganing ta ig agpareten ang marisibi ta ong parakaboton. Indi ita magdoadoa tenged ang Dios mataligan ig tomanen na enged tang mga pangako na. 24 Animan prosigiran ta ang mapoaw tang pagdemdem tang kada tata may tata agod magimong maginegmaen ita ig maderep ong pagboat ta mo-ya. 25 Indi ita magpabaya ang magpasakep ong pagsirimet-simet ta, pario tang agboaten tang doma. Imbis, pabakeden ta tang pagto tang kada tata may tata, labi pa enged mandian ang gitaen ta rang alenget dang komabot tang Gino.
26 Tenged mga matapos ang mata-wanan ta ra tang kamatodan natetenged ong kamatayen ni Cristo, oman mga magpadayon ita pa ka enged ong pagboat ta talak, anda ra enged ay doma pang sagda obin bolontad ang mapagpatawad tang mga kasalanan ta. 27 Anday domang elaten ta, ang makaeled ang pagorosgaren tang Dios ig ang apoy ang dadaba-daba ang yay ang mamogdaw tang mga pamangontra ong nandia.
28 Demdemen ta tang agboaten ong maski sinopay pangontra ong Katobolan ni Moises asing tokaw. Basta may doroa obin tolong tistigos, ang taw ang maning don dayon ang laging agpatayen ang anda enged ay mate-bek ong nandia.§ 10:28 Deuteronomio 17:2-7 29 Piro mas grabi pa enged tang silot ang mapasaran tang taw mga agge-ley ge-leyen na tang Ana tang Dios, ig agbaliwalaen na tang dogo na, maski sia yay ang naglimpio ong nandia ong mga talak na ig nagpabaked tang sagradong inigoan ang bindoat tang Dios para ong mga taw. Ang taw ang maning don, panginsolto pa ong Ispirito Santo, ang yay ang pagpakabot tang kaloy tang Dios ong yaten. Animan dorog kamakaeled tang silot ang i-dol ong taw ang asi! 30 Tenged gata-wanan ta nga ang Dios mismo tang minaning, “Yo tang balang melet; yo tang magsilot.” Ig ganing pa, “Ang Gino magosgar ong mga tawan na.”* 10:30 Deuteronomio 32:35-36 31 Dorog kamakaeled kaman mga ang Dios ang boi tang magsilot!
32 Piro yamong mga logodo, demdemen mi tang pagkabetang mi asing tokaw, asing ba-lo lamang nayagan tang kinaisipan mi. Pinaliwagan amo ta mo-ya natetenged ong pagto mi, piro inagoanta mi lamang si, ig indi amo napadeg. 33 Teta, aggakigan amo ig agpaeyaken ong talongan tang mga taw. Ig teta, maski belag ta yamo mismo tang gasilagan nira, gagapil amo pa ong agboaten nira ong mga karomanan mi tenged ong katete-beken mi ong nira. 34 Asta ang oras ang agprison tanira tenged ong pagto nira, indi amo minatras ang naglipay ong nira. Ig maski kinalaw tang mga pagkabetang mi, imbis ang magsinti amo, nangalipay amo pa. Tenged gata-wanan mi rang laging may natagana ong nindio ang mas masinlo ig indi malipat asta ong tanopa. 35 Animan indi amo magpalobay ong pagtalig mi ong Dios. Sia ang balet ong nindio dorog kasinlo. 36 Kaministiran ang magprosigir amo ong mo-yang kaneman agod matoman mi tang kaliagan tang Dios, ig don marisibi mi tang pinangako na ong nindio. 37 Tenged pario tang na-tang ong Kasolatan ang ganing,
“Indi ra lamang maboay, ang aggelaten mi komabot da.
Indi ra tanandia maboay.
38 Ang taw ang binilango ang mato-lid,
mangaboi sigon ong pagto na.
Piro mga manaliod tanandia,
indio ka malipay ong nandia.” 10:37-38 Habacuc 2:3-4
39 Piro ita, belag ita ta kabilang ong mga taw ang pamanaliod ig dayon ang silotan asta ong anday kataposan, 10:39 “silotan asta ong anday kataposan.” Maliag yaning, silotan don ong impirno, asta ong tanopa. kondi aroman ita tang mga taw ang maelet tang pagto nira ig ong maning don bogos ang malibri.

*10:7 10:5-7 Salmo 40:6-8

10:10 10:10 “nalimpio ita nandia ong mga talak ta.” Poidi kang maliag yaning: bindoat ita nandiang sagradong mga sinakepan na

10:11 10:11 Ang mga Hebreo, ya kay ang mga Judio.

§10:14 10:14 “bindoat na rang sagradong mga sinakepan na.” Poidi kang maliag yaning: bindoat na rang mga taw ang anda rang pisan ay kakorangan ong yaten.

*10:17 10:16-17 Jeremias 31:33-34

10:20 10:20 Asing pagapatay ni Jesus, ya kay ang pagaba-bak ong ka-ngan tang kortinang dorog kabael ang aglilingeb ong sagradong logar ong Timplo. Na pagpaita ang poidi ita rang lemenget ong Dios, komo ong kamatayen ni Jesus nakomit da tang mga kasalanan ta, ang yay ang nagsagang ong yaten ong Dios. Telekan ong Lucas 23:44-46, ig ong Marcos 15:37-38.

10:21 10:21 Ang maliag yaning tang “pamalay-balay tang Dios” tarin ay ang tanan ang mga taw ang pamagto ig pamagpasakep ong nandia.

§10:28 10:28 Deuteronomio 17:2-7

*10:30 10:30 Deuteronomio 32:35-36

10:38 10:37-38 Habacuc 2:3-4

10:39 10:39 “silotan asta ong anday kataposan.” Maliag yaning, silotan don ong impirno, asta ong tanopa.