11
Ang pagto ong Dios
Ita, mga pagto ig pagtalig ita ong Dios, may kasigoroan ta ang mainabo tang mga aggelaten ta ig gasigoro ita ka nga ang mga bagay ang indi pa gitaen ta, matod ang enged. Maning ka don tang pagto tang mga taw asing tokaw, animan ang Dios nalipay ta mo-ya ong nira.
Ong tabang tang pagto ta, gaintindian ta ra nga ang langit may ang tanek bindoat tang Dios ong gaem tang bitala na.* 11:3 Genesis 1:1-31 Animan ang tanan ang mga bagay ang gitaen ta mandian, bindoat na ong mga bagay ang indi gitaen.
Isipen ta si Abel. Tenged ong pagto na ong Dios, nagtorol tanandia ta masinlong bolontad ang mas pa ong bolontad ni Cain. 11:4 Genesis 4:1-16 Ig tenged ong pagto nang asi, nabilang tanandia ang mato-lid ong pama-dek tang Dios, tenged rinisibi tang Dios tang bolontad nang asi. Animan maski patay da si Abel, may agtotoldok na pa ong yaten tenged ong pagto na.
Ya ka si Enoc, nagto ig nagtalig ka ong Dios. Ig tenged ong pagto na, indi tanandia napatay, kondi boi pa asing ingkelan tanandia tang Dios don ong dobaling kaboi. 11:5 Genesis 5:24 Indi ra inita tarin ong tanek tenged kinomit da tang Dios. Ganing ong Kasolatan, asing si Enoc indi pa agkomiten tang Dios, galipay dang lagi tang Dios ong nandia. Ong matod, ang taw ang indi pagto ig pagtalig ong Dios, maski magonopa indi enged malipay tang Dios ong nandia. Tenged ang maski sinopay palenget ong Dios kaministiran magparet ang may Dios, ig magparet nga ang Dios pagtorol ta balet ong taw ang pagprosigir ang mailala ong nandia.
Isipen ta si Noe. Tenged ong pagto na, pinama-yan na tang pāman tang Dios natetenged ong mga bagay ang mainabo, maski indi pa gitaen na. Animan nagboat tanandia ta tatang barko ang dorog kabael, ang aggoyan ta arka, para malibri tanandia asta ang pamilia na.§ 11:7 Genesis 6:9 tegka ong 8:22 Ig tenged ong pagto nang asi, binilang tanandia ang mato-lid, ig ang domang mga taw inosgaran tenged tanira indi namagto ong Dios.
Si Abraham tata kang taw ang nagtoman ong Dios tenged ong pagto na. Animan asing papaningen tanandia tang Dios ong logar ang magimong nandia ong parakaboton, dayon tanandiang napanaw maski indi gata-wanan na mga ong aripa tang logar ang asi.* 11:8 Genesis 12:1-4 Ig tenged ka ong pagto na, nagagoanta lamang tanandiang ministar don ang midio dayoan, don mismo ong logar ang asing pinangako tang Dios ong nandia. Torda lamang kaman tang inistaran ni Abraham, ig maning ka don tang pagkabetang ni Isaac ig ang ana nang si Jacob, ang pariong nanobli tang pinangako tang Dios ong mepet nirang si Abraham. 10 Nagagoanta lamang si Abraham tenged ang matod ang logar ang aggelaten na anday doma kondi ang siodad ang anday kapario na ig dorog kabaked, ang yay ang siodad ang pinlano ig pina-deng tang Dios.
11 Ya ka si Sara, ang katawa ni Abraham. Nagto ig nagtalig tanandia ong Dios, animan inaloyan tanandia ang mangana, maski bog ig mepet da, tenged nagparet tanandia nga ang Dios mataligan ang boaten na enged tang pangako na. 11:11 Genesis 18:11-14; 21:1-2 12 Animan maski si Abraham mepet da ang indi ra maimong magkatinir pa ta ana nira, ig maski tanandia tata lamang, piro tanandia pa ka enged tang nagimong pinagalinan tang kadoro-doroan ang mga inampo na, ig ang kayadien nira pario ong mga bitokon ong langit obin ong mga kenay ong baybay ang indi mabilang-bilang.
13 Mandian, ang mga taw ang nang nangasambit, nangapatay ang pamagto pa ka enged ong Dios. Indi narisibi nira tang pinangako tang Dios asing boi pa tanira, piro nangalipay pa ka enged tenged midio gatorongan nira ong alawid tang i-dol ong nira ong parakaboton. Animan aggakon nira ang tanira mga dayoan lamang ig anday sadiling banoa nira tarin ong kalibotan ang na. 14 Agpaita tang mga taw ang pamansibitala ta maning don ang pamaglangkag tanira tang banoa ang para ong nira. 15 Belag da tang banoang pinagalinan nira tang aggisipen nira. Tenged mga maning don, may logar pa rin ang mabalik tanira don. 16 Piro ang matod ang logar ang aglangkagen nira mas mo-ya ig na anday doma kondi ang banoa don mismo ong langit. Animan tenged ong pagto nirang asi, indi naeyak tang Dios ang goyan tanandiang Dios nira. May siodad kaman ang natagana na rang lagi don ong langit para ong nira.
17 Isipen ta ka tang pagto ni Abraham asing sobokan tanandia tang Dios ang dapat ibolontad na tang ana nang si Isaac bilang sagda. 11:17 Genesis 22:1-14 Listo ra si Abraham ang patayen na si Isaac maski tambilog lamang ang ana na, ig maski nangako rang lagi tang Dios 18 ang si Isaac yay ang magimong pagalinan tang kadoro-doroan ang mga inampo na.§ 11:18 Genesis 21:12 19 Patayen da rin kaman ni Abraham tang ana na, tenged pagparet ka enged tanandia ang si Isaac poiding boien ang moman tang Dios. Ig poiding maning ita ang si Isaac midio napatay kaman, tapos naboing oman asing binalik ong tatay na, ang boi pa.
20 Si Isaac nagto ka ong Dios. Animan, asing mepet da tanandia, binindisionan na tang mga ana nang si Jacob may si Esau agod aloyan tanira tang Dios ong parakaboton.* 11:20 Genesis 27:1-40
21 Maning ka don tang pagto ni Jacob, tenged ba-lo tanandia napatay, binindisionan na ka tang mga ampo na ong ana nang si Jose. Ig nagdayaw tanandia ong Dios mintras pambiot ong baston na. 11:21 Genesis 48:1-20
22 Ya ka si Jose, nagto ka ong Dios. Animan asing alenget dang mapatay, pinatako na ang komabot tang kaldaw nga ang mga Israelita malibri ra ig magalin don ong banoang Ehipto. Ig nagtoyon tanandia ang ekelan nira tang mga doli na mga mamagalin da. 11:22 Genesis 50:24-25. Asing timpong asi, ang mga Israelita agdegdegen ta mo-ya don ong Ehipto. Naboay tang elat nira ong maglibri ong nira don, ig magekel ong nira ang magbalik ong sadiling banoa nira.
23 Tenged ong pagto tang mga ginikanan ni Moises, indi inledan tanirang mamangontra ong katobolan tang adi don ong Ehipto. Animan asing pinangana si Moises, sinalok ang lagi nira ong teled ta tolong bolan para malibri, tenged inita nirang dorog kasinlo tang mola.§ 11:23 Ang istoriang na mabasa ta ong Exodo 2:1-10.
24 Ig tenged ong pagto ni Moises ong Dios, asing may idad na ra indi ra tanandia galiliag ang goyan pang ana tang nagpabael ong nandia, ang yay ang prinsisang ana tang adi tang Ehipto. 25 Para ong nandia, mas mo-ya pang magagoanta tanandia ang paliwagan aroman tang mga Israelita* 11:25 Si Moises mabael da ba-lo nata-wanan na ang tanandia pala tatang Israelita ig belag ta taga Ehipto. kaysa konsoilo tanandia ong kalipayan ang pagalin ong kasalanan ig indi lamang maboay. 26 Maski agge-ley ge-leyen tanandia ta mo-ya tenged ong pagto na ong Maniglibri ang komabot, sia mas pinalabi na pa ka enged kaysa magimong nandia ra tang tanan ang manggad ong Ehipto. Tenged pirming aggisipen na tang mas masinlong ibalet tang Dios ong nandia ong parakaboton.
27 Ig tenged ong pagto na, nagalin tanandia ong Ehipto ang indi inledan maski dorong kasisilagen tang adi. 11:27 Mabasa ta tang natetenged ong ni Moises ig ang paglayas tang mga Israelita ong banoang Ehipto ong Exodo 2:11 tegka ong 12:42. Mapoirsa tang nem na tenged para ong nandia midio gitaen na tang Dios, maski ang Dios indi itaen. 28 Ig tenged ka ong pagto na, sinoldokan na tang mga masig ka Israelita na ang dapat pidan nira ta dogo ta karniro tang mga portan tang mga balay nira agod mga magpanaw da tang anghil ang magpatay tang tanan ang mga anang aka ong Ehipto, ta-liban na lamang tang mga balay tang mga Israelita. 11:28 Ang istoriang na mabasa ta ong Exodo 12:1-30. Tenged tarin, don da nagimpisa tang pagsilibra tang pista ang aggoyan “Pagta-lib tang Anghil.”
29 Tenged ong pagto tang mga Israelita ong Dios, nangala-ted tanira diritso ong dobali tang Talsing Masinggi ig ang pinanawan nira don tanek ang mara ra. Piro asing ang mga taga Ehipto namansirotos ong nira don, nangalmet tanirang tanan.§ 11:29 Nainabo narin asing pagalin tang mga Israelita ong banoang Ehipto, ong pagpangolokolo ni Moises. Ang talsi golping nabelak agod may panawan tang mga Israelita para mangala-ted don ong dobaling baybay. Ang istoriang na mabasa ta ong Exodo 14:1-31.
30 Tenged ka ong pagto tang mga Israelita, ang dorog kalawig ang padir tang mga kasoay nira ang palibot ong siodad tang Jerico dayon ang nageba asing yapito rang kaldaw tang martsa nira ang paglibot don ong loa.* 11:30 Asing oras ang asi, pagiggira tang mga Israelita ong mga taga Jerico ig si Josue tang hiniral nira. Ang istoriang na mabasa ta ong Josue 6:1-21. 31 Si Rahab tatang babay ang bisiosa ang gistar don. Piro nagto tanandia ong Dios, animan indi ginapil ang pinatay ong mga kasimanoa nang indi namagto. Tenged asing kiminabot don ong Jerico tang mga ispia ang sinobol ni Josue, masinlo tang pagrisibi ni Rahab ong nira ig sinabangan na tanira. 11:31 Ang istoriang na mabasa ta ong Josue 2:1-22; 6:22-25.
32 Yadi pa rin ang isaysayo ong nindio, piro itaben korangen ita ta oras mga isaysayo pa tang natetenged ong da Gideon, Barak, Samson, Jefte, David ig Samuel asta ong mga propita. 33 Tenged ong pagto nira ong Dios, nagiggira tanira ig pinirdi nira tang mga inadian. Mato-lid tang pagerekelen nira tang mga banoa, ig nangarisibi tang pangako tang Dios ong nira. Tenged ong pagto nira, indi tanira inonopa tang mga lion. 34 Indi tanira napaso maski binanggil ong apoy ang dadaba-daba. May atan pa ang patayen da rin ong ispada, nangapo-lot pa. Ang doma, maski malobay da, sindolan pa ta poirsa agod mandeg ong gira, ig pinirdi nira tang mga kasoay nirang mga sondalo ang nagalin ong domang banoa. 35 May mga babay kang mabaked tang pagto nira ong Dios, ig ang mga patay nira naboing oman.
Ang domang pamagto, agsigbaken asta ra lamang napatay tenged indi tanira napaoyon ong kondision ang mga taliodan nira tang pagto nira ong Dios, librien tanira. Indi tanira nanaliod agod mga komabot tang kaldaw ang boien tanira tang Dios, marisibi tanira tang mas masinlong kaboi. 36 May atan kang agpaeyaken ig agpalon, ig may atan pang aglapoton ta kadina ig agprison tenged lamang ong pagto nira. 37 Ang doma agbanggilen ta bato asta ra lamang napatay, ig ang doma linagadi ta tenga tang sinangoni nira, ig may doma kang pinatay ong ispada. Ang doma ong nira, ang aglambongon nira ang olit da lamang ta karniro obin kambing. Doro tanira kalilised, ig dorog kalain tang agboaten tang mga taw ong nira. Agdegdegen tanira ta mo-ya, 38 piro ong matod, ang kalibotan ang nang malain belag ta bagay ong nira. Namagagoanta tanirang mamaglibot-libot don ong logar ang anday gistar ang taw ig ong mga kabobokidan, ig don da lamang namansistar ong mga koiba ig ong mga adalem ang galoang ong tanek.
39 Tanirang tanan naliagan tang Dios ta mo-ya tenged ong pagto nira. Piro asing timpo nira, indi pa naboat tang Dios tang pinangako na ong nira. 40 Tenged may mas masinlong plano na para ong yaten, ang pa-penen ita ong nira mga boaten na tanirang mga taw ang anda rang pisan ay kakorangan ong pagkataw nira. 11:40 Poidi kang maliag yaning: pa-penen ita ong nira mga bogos ang tomanen na tang mga pinangako na.

*11:3 11:3 Genesis 1:1-31

11:4 11:4 Genesis 4:1-16

11:5 11:5 Genesis 5:24

§11:7 11:7 Genesis 6:9 tegka ong 8:22

*11:8 11:8 Genesis 12:1-4

11:11 11:11 Genesis 18:11-14; 21:1-2

11:17 11:17 Genesis 22:1-14

§11:18 11:18 Genesis 21:12

*11:20 11:20 Genesis 27:1-40

11:21 11:21 Genesis 48:1-20

11:22 11:22 Genesis 50:24-25. Asing timpong asi, ang mga Israelita agdegdegen ta mo-ya don ong Ehipto. Naboay tang elat nira ong maglibri ong nira don, ig magekel ong nira ang magbalik ong sadiling banoa nira.

§11:23 11:23 Ang istoriang na mabasa ta ong Exodo 2:1-10.

*11:25 11:25 Si Moises mabael da ba-lo nata-wanan na ang tanandia pala tatang Israelita ig belag ta taga Ehipto.

11:27 11:27 Mabasa ta tang natetenged ong ni Moises ig ang paglayas tang mga Israelita ong banoang Ehipto ong Exodo 2:11 tegka ong 12:42.

11:28 11:28 Ang istoriang na mabasa ta ong Exodo 12:1-30.

§11:29 11:29 Nainabo narin asing pagalin tang mga Israelita ong banoang Ehipto, ong pagpangolokolo ni Moises. Ang talsi golping nabelak agod may panawan tang mga Israelita para mangala-ted don ong dobaling baybay. Ang istoriang na mabasa ta ong Exodo 14:1-31.

*11:30 11:30 Asing oras ang asi, pagiggira tang mga Israelita ong mga taga Jerico ig si Josue tang hiniral nira. Ang istoriang na mabasa ta ong Josue 6:1-21.

11:31 11:31 Ang istoriang na mabasa ta ong Josue 2:1-22; 6:22-25.

11:40 11:40 Poidi kang maliag yaning: pa-penen ita ong nira mga bogos ang tomanen na tang mga pinangako na.