12
Ang disiplina tang Dios ong mga ana na
Animan, tenged pamansipa-dek tang kadoro-doroan ang mga tistigos ang asi ang namagpaita ra tang pagtalig nira ong Dios, bo-wanan ta ra tang tanan ang mga talak ang pagawid ong yaten ig ang maski onopay pagsamber. Magprosigir itang magpadayon sa-sad ong kate-kan, pario ong mga manigsinikad ong tatang karira. Isintro ta tang pa-dek ta ong ni Jesus don ong tokawan, tenged tanandia tang pinagalinan tang yaten ang pagto ig ang pagpabaked ta sia. Inagoanta na tang kamatayen ong kros, ig binaliwala na tang kaeyakan ang asi, tenged gata-wanan nang mga matapos si, kalipayan tang pagelat ong nandia. Ig mandian kakarong da tanandia don ong to tang trono tang Dios.
Isipen mi ta mo-ya mga monopa tang pagagoanta ni Jesus ong mga taw ang mapinagtalaken ang namangontra ong nandia. Demdemen mi siang pirmi agod indi manlobay tang mga nem mi ig indi amo somoko. Ong matod, ong pagigbatok mi ong kasalanan, anda pay pinatay ong nindio tenged ong pagto na. Sigoro nalipatan mi ra tang laygay tang Dios ong nindio bilang mga ana na. Pario tang inaning na,
“Anao, mamasia ta mo-ya mga yawa agto-lidena tang Gino,
Ig mga agsamblengena nandia, indi palobayen mo tang nem mo.
Tenged ang agto-liden tang Gino yay ang agmalen na,
Ig agkastigon na tang tanan ang agbibilang nang mga ana na.”* 12:5-6 Kawikaan 3:11-12
Animan magagoanta amo ong mo-yang nem tang mga kaliwagan ang gapasaran mi, tenged sia pademdem tang Dios ong nindio, ig pagpaita ang yamo mga ana na. Sinopa lamang bato tang ana ang indi agsamblengen tang tatay na? Animan mga ang pagto-lid ang agboaten tang Dios ong tanan ang ana na indi boaten na ong nindio, maliag yaning belag amo ta matod ang mga ana na kondi mga ana ong poira. Tata pa, agdisiplinan ita tang mga tatay ta tarin ong tanek ig aggalangen ta tanira. Piro mas importanti ang magpasakep ita ong yaten ang Tatay ong langit agod maboi ita. 10 Tenged ang mga tatay ta tarin ong tanek, namagdisiplina ong yaten ong dipot lamang ang timpo, sigon ong kinata-wanan nira. Piro ang Dios pagdisiplina ong yaten para ong ikakao-ya ta agod magimo itang sagrado ang pario na. 11 Ong matod, belag ta mambeng mintras agto-liden ita tang Dios, kondi pagsinti ita. Piro mga mata-lib si, magimong mato-lid da tang kaboi ta ig prisko ra tang kinaisipan ta.
Mga pāman ig mga toyon
12 Animan papoirsaen mi tang mga nem mi, tenged midio panlolobay da tang sinangoni mi ig ang mga tod mi pamansilo-yod da tenged ong mga kaliwagan ang gapasaran mi. 13 Magpadayon among panaw ong dalan ang mato-lid agod ang mga karomanan ming midio gangapiang da ig pamagdoadoa ra, indi somoko kondi mamoirsa pa tang pagto nira.
14 Magprosigir amo ang masinlo tang pagtarabidan mi ong tanan ang taw, ig pirming limpio tang kaboi mi. Tenged mga belag ta limpio tang kaboi mi, indi itaen mi tang Gino. 15 Magandam amo, itaben may atan ong nindio ang palbag ong kaloy tang Dios, oman magimong tanandia tang maimpisan ta golo ig doro pang maomid ong boat nang malain. 16 Bantayan mi tang mga sadili mi agod indi amo magiga-pen ong belag ta katawa mi. Magandam amo ka agod indi amo magpatolad ong ni Esau, ang binaliwala na lamang tang kaliagan tang Dios. Bilang kakan ang ana, may kato-lidan na rin ong pagpanobli, piro sia binailo na ong tang platon ang pamangan lamang. 12:16 Genesis 25:27-34 17 Gata-wanan ta, pagatapos ta si pina-dol na pa enged ong tatay na tang bindision ang para ong aka. Piro indi sindol ong nandia maski monopay pakiloy na ig i-yak na, tenged indi ra poiding bawien na pa tang bindoat na tanopa sia. 12:17 Genesis 27:1-41
18 Ang pagpalenget ta ong Dios mandian belag ta pario tang pagpalenget tang mga Israelita asing tokaw. Tanira napalenget ong tatang bokid ang gitaen nira mismo ang yay ang Bokid tang Sinai. Don may apoy ang dadaba-daba, makaeled ang maki-lep, ig mapoirsang mageyep. 19 May naba-yan nirang trompita ig bosis ang bibitala. Asing pagabasi tang mga taw tang bosis, namagpakiloy tanira ang indi ra kanay mitala ong nira.§ 12:18-19 Exodo 19:16-19; 20:18-19. Nainabo narin asing ang mga Israelita aroman ni Moises don ong logar ang anday gistar ang taw. Ya kay ang oras ang rinisibi ni Moises tang Katobolan tang Dios, ang pinasolat na ong ni Moises ong mga binelak ang bato. 20 Tenged pinangeldan tanira ta mo-ya tenged ong binitala na ang ganing, “Ang maski sinopay lomiked ong bokid, maski ayep, banggilen asta indi mapatay.”* 12:20 Exodo 19:12-13 21 Doro kamakaeled tang inita nira don! Animan asta si Moises nangelel ong sobrang eled na.
22 Piro ang yaten belag ta maning don. Ang napalengetan ta anday doma kondi ang Bokid tang Sion ang yay ang siodad tang Dios ang boi. Narin tang Jerusalem ong langit, ig indi mabilang-bilang tang mga anghil na. 23 Napalenget ita ra ong mambeng ang pagsirimeten tang mga agbibilang ang mga kakan ang ana tang Dios, 12:23 Doro kasinlo tang pagkabetang tang mga kakan ang ana tang mga Israelita, tenged sigon ong kaogalian nira, ang toblien nira dobli kaysa ong mga ari (Deuteronomio 21:17). Animan itang pamagto ong Dios, agbibilang ita nandia belag lamang ta mga ana na kondi mga kakan ang ana. ang yay ang mga taw ang mga aran nira nalista ra don ong langit. Napalenget ita ra ong Dios ang Manigosgar ong tanan ang mga taw, ig aroman ita ra tang mga ispirito tang mga taw ang mato-lid ang asing tokaw ig mandian anda rang pisan ay kakorangan ong nira. 12:23 Poidi kang maliag yaning: mga taw ang mato-lid ang nangarisibi ra mandian tang logar ang pinangako tang Dios ong nira asing tokaw. 24 Napalenget ita ra ong ni Jesus mismo, ang yay ang nagpakabot ig nagpabaked tang ba-long inigoan tang Dios ong yaten ang mga taw. Ang dogo nang nailat yay ang pagpamatod ang pinatawad ita ra ong mga kasalanan ta, ig na mas mo-ya pa ka enged ong pamatod tang dogo ni Abel.§ 12:24 Asing pinatay si Abel tang logod nang si Cain, ganing tang Dios nga ang dogo ni Abel midio paginiteg ang pama-dol ang melet tenged ong nainabo ong nandia. Telekan ong Genesis 4:8-12.
25 Animan mandian magandam amo, ig mamasi amo ong agbibitala tang Dios ong nindio. Ang mga taw asing tokaw ang indi namamasi ong nandia, asing pagbitala na don ong bokid, indi enged nalibri ong silot. Animan mono ita pa bato malibri ong silot mga indi ita magparet ong agbibitala na ang pagalin ong langit? 26 Asing pagbosis tang Dios don ong bokid, kiminedeg tang tanek. Piro mandian nangako tanandia nga ong parakaboton, pakedegen na pa ta minta, belag lamang tang tanek kondi asta ra ang langit.* 12:26 Ageo 2:6 27 Ang mga bitalang “minta pa” maliag yaning lipaten na ra tang tanan ang bagay ang bindoat na, tenged ang mga bagay ang narin kekedeg. Boaten na narin agod ang mangabo-wan ang mga bagay da lamang ang indi kekedeg. 28 Animan magpasalamat ita ong Dios, tenged nabilang ita ra ong inadian na ang inding pisan mapakedeg. Dayawen ta tanandia ong mga boat ang pagtorol ta kalipayan ong nandia, ang may paggalang ig eled. 29 Tenged ang Ampoan tang Dios pamogdaw pario ong apoy. 12:29 Deuteronomio 4:24

*12:6 12:5-6 Kawikaan 3:11-12

12:16 12:16 Genesis 25:27-34

12:17 12:17 Genesis 27:1-41

§12:19 12:18-19 Exodo 19:16-19; 20:18-19. Nainabo narin asing ang mga Israelita aroman ni Moises don ong logar ang anday gistar ang taw. Ya kay ang oras ang rinisibi ni Moises tang Katobolan tang Dios, ang pinasolat na ong ni Moises ong mga binelak ang bato.

*12:20 12:20 Exodo 19:12-13

12:23 12:23 Doro kasinlo tang pagkabetang tang mga kakan ang ana tang mga Israelita, tenged sigon ong kaogalian nira, ang toblien nira dobli kaysa ong mga ari (Deuteronomio 21:17). Animan itang pamagto ong Dios, agbibilang ita nandia belag lamang ta mga ana na kondi mga kakan ang ana.

12:23 12:23 Poidi kang maliag yaning: mga taw ang mato-lid ang nangarisibi ra mandian tang logar ang pinangako tang Dios ong nira asing tokaw.

§12:24 12:24 Asing pinatay si Abel tang logod nang si Cain, ganing tang Dios nga ang dogo ni Abel midio paginiteg ang pama-dol ang melet tenged ong nainabo ong nandia. Telekan ong Genesis 4:8-12.

*12:26 12:26 Ageo 2:6

12:29 12:29 Deuteronomio 4:24