13
Ang mga boat ang pagtorol ta kalipayan ong Dios
Magpadayon among mamaggeregman bilang mamaglogod ong ni Cristo. Indi lipatan ming padayonon tang mga istranghiro ong balay mi. May mga taw asing tokaw ang napagpadayon ta mga bisita ang anday kalaom nira ang asi pala mga anghil ang nagalin ong Dios. Lipayen mi tang mga karomanan ming agprison tenged ong pagto nira, ig pasonaidan mi tang pagkabetang nira ang midio aroman amo ka nirang priso. Mate-bek amo ka ong mga agdegdegen, tenged maski yamo, poiding mapasar amo ka ta maning don.
Dapat demdemen tang kada tata nga ang pagkatawan tatang bagay ang sagrado ig belag ta intirimis. Animan indi amo mangombabay obin mangonlali, tenged silotan tang Dios tang pamagboat ta maning don ig ang maski sinopay pagigdolog ong belag ta katawa na.
Magandam amo itaben magimo among ingganioso ta koarta. Imbis, makontinto amo lamang ong mga bagay ang onopay atan ong nindio. Tenged ganing tang Dios, “Indi amo enged bo-wanan ta. Indi among pisan pabayan ta.”* 13:5 Deuteronomio 31:6 Animan poiding maning ita ang anday doadoa,
“Ang Gino tang pagtabang ong yen; indio meled.
Onopay maboat ta taw ong yen?” 13:6 Salmo 118:6-7
Demdemen mi tang mga namangolokolo ong nindio, ang namagtoldok ong nindio tang bitala tang Dios. Isipen mi mga monopa tang kaboi nira ig monopa tanira nangapatay ang pamagto ong ni Jesus. Ig patoladan mi tang pagto nirang asi. Si Jesu-Cristo indi enged pagoman. Maski monopa tanandia asing primiro pa, ya kay ang mandian ig asta ong tanopa. Animan indi amo magpaekel-ekel ong sari-saring klasi ta mga toldok ang parti ong kamatodan. Mo-ya pa, risibien ta tang kaloy tang Dios ang yay ang magpapoirsa ong mga nem ta, ig indi ita ra manalig ong mga riglamintong natetenged ong pamangan. Ang mga taw ang pamanalig ong mga riglamintong asi, anda enged ay mapakinabangan nira don. 13:9 Ang isip tang mga Hebreo, magimong limpio tanira ong pama-dek tang Dios basta aggosoyon nira tang mga riglamintong natetenged ong pamangan asta natetenged ong pagbolontad ta ayep, sigon ong Katobolan ni Moises. Telekan ong Hebreo 9:9-10.
10 Itang pamagtalig ong ni Jesus, may nabolontad da para ong yaten agod marisibi ta tang bogos ang kaloy tang Dios ang nagimong yaten da. Piro ang mga pamagtalig pa ong mga agbobolontad don ong Timplo, indi ma-pen ong kaloy ang narin.§ 13:10 Ang birsikolong na, mga ong bitalang Grigo, maning enged ta na tang nasolat: May altar ta, piro ang pamagsirbi ong sagradong torda indi ma-pen ang magsaro tarin. 11 Sigon ong kaogalian nira, ang dogo ta mga ayep aggekelan tang kalawigan ang padi nira don ong teled tang Kasagradoan ang Logar bilang bolontad agod mapatawad tang mga kasalanan tang mga taw. Piro ang sinangoni tang mga ayep ang agsasagda, agsirokon ong loa tang banoa. 12 Maning ka don tang nainabo ong ni Jesus. Pinatay tanandia don ong loa tang banoa, agod tenged ong dogo na malimpio tang mga taw ong mga kasalanan nira.* 13:12 “malimpio tang mga taw ong mga kasalanan nira.” Poidi kang maliag yaning: ang mga taw poiding magimong sagradong mga sinakepan na. 13 Animan dapat lomboa ita ka ong kaogalian ta, ig paning ita ong ni Jesus 13:13 Ang bitalang “Animan dapat lomboa ita ka ong kaogalian ta,” mga ong bitalang Grigo ay “Paning ita ong nandia ong loa tang banoa.” Maliag yaning, dapat lipaten nira tang dating kaogalian nirang pagsagda ta ayep agod magto lamang tanira ong ni Jesus. agod ma-pen ita ong nandia ong kaliwagan ang inagoanta na. 14 Tenged belag ta tarin ong tanek tang pirmaninting banoa ta, kondi pamagelat ita tang banoa ang i-dol ong yaten ong parakaboton. 15 Animan dapat pirmi itang magpasalamat ig magdayaw ong Dios natetenged ong ni Jesus. Na yay ang tamang bolontad ang agto-dol tang mga taw ang pangilala ong nandia bilang Gino. 16 Indi ita malipat ang magboat ta mo-ya ig mamagtarabangan ang pirmi, tenged na ya kay ang bolontad ang pagtorol ta kalipayan ong Dios.
17 Tomanen mi tang mga pamangolokolo ong nindio ig magpasakep amo ong nira, tenged tanira tang pamagasikaso ong nindio para ong ikakao-ya tang pagto mi. Ig gata-wanan nira ang komabot tang kaldaw ang tanira mamanabat ong Dios. Animan tomanen mi agod ambengan tanira ong pagboat tang katengdanan nirang asi. Tenged mga indi amo magtoman, mamagsinti tanira ig indi matabang ong nindio.
18 Ipangadi ami ka nindio. Gasigoro aming limpio tang konsinsia amen, ig pamagprosigir aming pirmi ang magboat ta mo-ya. 19 Labi ra enged, ipangadi mi kay ang yo pabalikeno tang Dios atan ong nindio ong madali.
Pagampo para ong nira
20 Ang Dios ang pagtorol ta kao-yan ong kaboi ta, yay ang nagboing oman ong yaten ang Ginong Jesus. Ig si Jesus tang Makagagaem ang Manigbadbad ang pagsagod ong yaten bilang mga karniro na. Ong mismong dogo ni Jesus, pinabaked tang Dios tang anday kataposan ang inigoan na ong yaten. 21 Ig mandian balampa oldan amo pa tang Dios tang tanan ang kaministiran mi agod maboat mi tang tanan ang kaliagan na. Ig tenged ong ni Jesu-Cristo, boaten na ong mga kaboi mi tang tanan ang magtorol ta kalipayan ong nandia. Dayawen ta si Cristo asta ong anday kataposan! Amen.
Kataposan ang mga toyon
22 Mga logodo, agpa-dolono ong nindio ang pama-yan mi ka ong mo-yang kaneman tang mga agtotoldoko ig lalaygayo, tenged dipot ka lamang tang solatong narin. 23 Galiliago kang mata-wanan mi nga ang yaten ang logod ang si Timoteo pinaloa ra ong prisoan. Mga komabot ang lagi tanandia, patabideno ong pagpaningo atan.
24 Komosta ra lamang ong mga pangolokolo ong nindio asta ang tanan ang mga sinakepan tang Dios atan. Pamagpakomosta ka ong nindio tang mga logod ta ang taga Italia.
25 Aloyan amo enged ang tanan tang Dios.

*13:5 13:5 Deuteronomio 31:6

13:6 13:6 Salmo 118:6-7

13:9 13:9 Ang isip tang mga Hebreo, magimong limpio tanira ong pama-dek tang Dios basta aggosoyon nira tang mga riglamintong natetenged ong pamangan asta natetenged ong pagbolontad ta ayep, sigon ong Katobolan ni Moises. Telekan ong Hebreo 9:9-10.

§13:10 13:10 Ang birsikolong na, mga ong bitalang Grigo, maning enged ta na tang nasolat: May altar ta, piro ang pamagsirbi ong sagradong torda indi ma-pen ang magsaro tarin.

*13:12 13:12 “malimpio tang mga taw ong mga kasalanan nira.” Poidi kang maliag yaning: ang mga taw poiding magimong sagradong mga sinakepan na.

13:13 13:13 Ang bitalang “Animan dapat lomboa ita ka ong kaogalian ta,” mga ong bitalang Grigo ay “Paning ita ong nandia ong loa tang banoa.” Maliag yaning, dapat lipaten nira tang dating kaogalian nirang pagsagda ta ayep agod magto lamang tanira ong ni Jesus.