8
Ang pangaboi sigon ong Ispirito Santo
Mandian, itang tanan ang na-pen da ong ni Cristo Jesus, indi ita ra osgaran tang Dios ang dapat silotan ita. Tenged kaman ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus, ang Ispiritong pagtorol ta kaboi ya ray ang paggaem ong yaten, ig ya kay ang paglibri ong yaten ong gaem tang kasalanan ig kamatayen. Ang Katobolan indi mapaglibri ong yaten tenged itang mga taw malolobay, ig indi enged matoman ta tang Katobolan agod malibri ita. Piro bindoat tang Dios tang indi maboat tang Katobolan. Sinobol na tang sadiling Ana na ang nagsinangoning taw pario ong yaten ang mapinagtalaken, agod tanandia tang magimong sagda ig mapasar tang silot ang para ong yaten ang mga kasalanan. Ig ong pagkataw nang mismo, inosgaran tang Dios tang kasalanan ang yay ang paggaem ong yaten ang mga mapinagtalaken.* 8:3 “Ig ong pagkataw nang mismo, inosgaran tang Dios tang kasalanan.” Ang mga bitalang na poidi kang ila-ted ong Agutaynen ang maning ta na: “Ig ong maning ta si, kinomit tang Dios tang gaem tang kasalanan.” Bindoat na tang tanan ang asia agod ang kato-lidan ang kaministiran ang boaten sigon ong Katobolan bogos ang tomanen ong yaten, itang pamangaboi ra sigon ong kaliliagan tang Ispirito ig belag ta sigon ong sadiling kaliliagan ta ang anday sayod. 8:4 Ang birsikolong na poidi kang ila-ted ang maning ta na: Bindoat na tang tanan ang asia agod bogos ang maboat ta tang kato-lidan sigon ong Katobolan, tenged pamangaboi ita ra sigon ong kaliliagan tang Ispirito ig belag ta sigon ong sadiling kaliliagan ta ang anday sayod.
Ang taw ang pangaboi sigon ong sadili na, aggintindien na lamang tang sadiling mga galiliagan na. Piro ang taw ang pangaboi sigon ong Ispirito Santo, ang aggintindien na yay ang mga galiliagan tang Ispirito Santo. Ang taw ang pagintindi tang sadiling kaliliagan na, ang kaboton na kamatayen ang anday kataposan. Piro ang taw ang pagintindi ong kaliliagan tang Ispirito Santo, yay ang magkatinir ta kao-yan ig kaboing anday kataposan. Ang taw ang pirming pagisip ong sadiling kaliliagan na, pangontra ra ong Dios. Indi tanandia pagtoman ong mga tobol tang Dios ig indi ngani matoman na. Ang mga pangaboi kaman sigon ong sadiling kaliliagan nira, indi enged mapagtorol ta kalipayan ong Dios.
Piro yamo, indi amo ra pangaboi sigon ong sadiling kaliliagan mi kondi sigon ong Ispirito, mga matod ka kaman ang gistar ong nindio tang Ispirito tang Dios. Ig mga ang Ispirito ni Cristo anda ong tatang taw, tanandia belag ka ta ong ni Cristo. 10 Piro tenged ang si Cristo asia ong nindio, maski mapatay tang sinangoni mi tenged ong kasalanan, maboi pa ka enged tang mga ispirito mi tenged rinisibi amo tang Dios bilang mato-lid da. 11 Ang Dios tang nagboing oman ong ni Jesu-Cristo. Animan mga gistar ong nindio tang Ispirito tang Dios, indi maimong indi boien na tang mga sinangoni ming gangapatay. Boaten tang Dios narin ong tabang tang Ispirito na ang gistar ong nindio.
12 Animan, mga logod, may otang ta ang nem, piro sia belag ta otang ong mga sadili ta. Animan indi ita ra mangaboi sigon ong sadiling kaliliagan ta. 13 Tenged mapatay amo enged mga mangaboi amo sigon ong sadiling kaliliagan mi. Piro mga ong tabang tang Ispirito Santo lipaten mi tang mga malain ang agboaten tang mga sinangoni mi, asia maboi among anday kataposan. 14 Tenged ang tanan ang taw ang agtoldokan tang Ispirito tang Dios, yay ang mga ana tang Dios. 15 Tenged ang Ispirito ang sindol tang Dios ong nindio indi pagkirepen ong nindio agod meled amo si. Ayaw! Tanandia tang nagekel ong nindio ang magimong mga ana tang Dios, agod poidi amo rang gomoy ong nandia ang maning “Tatay! Tatayo!” 16 Ang Ispirito Santo mismo, aroman tang yaten ang mga ispirito, yay ang pagpamatod ang mga ana ita kaman tang Dios. 17 Ig tenged mga ana ita ra tang Dios, maliag yaning mga manonobli ita tang mga bagay ang natagana tang Dios para ong yaten. Mga manonobli ita ka kaman ang aroman ni Cristo. Tenged mga paliwagan ita ang aroman ni Cristo, komabot tang kaldaw ang padengegan ita kang aroman na.
Ang kambengan tang parakaboton
18 Mga ong yen lamang, ang mga kaliwagan ang gapasaran ta mandian, anday bali mga ikompara ta ong mabael ang kadengegan ang magimong yaten ong parakaboton. 19 Asta ang tanan ang mga bagay ang bindoat tang Dios ong kalibotan, gangalangkag dang pamagelat ong oras ang ipaita tang Dios mga sinopa tang mga ana na. 20 Tenged ang tanan ang bindoat ong kalibotan midio agsagangen pa ig indi pa gakabot ong dapat ang kaboton nira. Belag ta maning ang kaliliagan nira si, kondi yay ang plano tang Dios. Piro maski maning don, may masinlong parakaboton tang kalibotan, 21 tenged komabot tang kaldaw ang indi ra maronot-ronot tang mga bindoat tang Dios, kondi magimong aroman tang mga ana tang Dios ang mangalibri ong kamatayen ig ma-pen ong kambeng-ambengan ang kalibrian. 22 Gata-wanan ta, asta mandian ang tanan ang mga bindoat tang Dios midio pamansiaroroy pa, pario ong tatang babay ang pangana ra. 23 Ig belag lamang ta tanira! Asta itang nangarisibi tang Ispirito Santo, ang yay ang tokaw ang agto-dol tang Dios ong yaten. Gangalangkag ita ra ka mintras agpakaboton ta tang kaldaw ang risibien ita ra enged tang Dios bilang mga ana na, ig pa-letan na tang mga sinangoni ta ang na. 24 Mimpisa asing linibri ita, agpakaboton ta lamang ang makomplito tang bagay ang na. Mandian, indi ita maning ang agpakaboton ta tang tatang bagay mga narisibi ta ra sia. Tenged sinopa tang magpakabot pa mga narisibi na ra? 25 Piro mga agpakaboton ta tang indi pa garisibi ta, bogos itang mamagprosigir ang magelat.
26 Ig agtabangan ita pa tang Ispirito Santo ong kalolobayen ta. Alimbawa, maski indi ita matakong mangadi ta osto, ang Ispirito Santo yay pagpakiloy ong Dios para ong yaten ong mga i-yak ang inding pisan mabogawas ta. 27 Ig ang Dios, aggosisaen na tang ga-tang ong mga popotokon ta ig gaintindi na mga onopay maliag yaning tang agbibitala tang Ispirito Santo, tenged ang Ispirito Santo pagpakiloy para ong mga sinakepan tang Dios ig sigon ka ong kaliliagan tang Dios.
28 Gata-wanan ta, ong tanan ang gangainabo, may agboaten tang Dios para ong ikakao-ya tang mga pamaggegma ong nandia, ang yay ang mga ginoyan na sigon ong plano na. 29 Tenged asing tokaw pang lagi, gata-wanan da tang Dios mga sinopa tang magimong mga ana na. Ig pinlano na rang lagi ang tanira magimong pario ong Ana nang si Jesus, agod si Jesus magimong kakan ong dorong mamaglogod. 30 Animan ang mga taw ang pinilik na rang lagi asing tokaw, ginoyan nang magimong mga ana na. Ig ang mga ginoyan na, rinisibi na ra bilang mga mato-lid da. Ig ang mga rinisibi na ra, sindolan na pa enged ta mabael ang kadengegan.
Ang gegma tang Dios
31 Mandian, onopa pay maning ta natetenged ong mga bagay ang na? Ang Dios panabang ong yaten. Mga maning don, sinopa enged tang mapangontra ong yaten? 32 Mismo ang Ana na indi inispot na, kondi inintriga na agod mapatay para ong yaten ang tanan. Ig komo sindol na tang Ana na, indi maimong indi i-dol na asta ang tanan ang kaministiran ta. 33 Anda enged ay mapagdimanda ong yaten ong talongan tang Dios, itang mga pinilik na. Dios mismo tang pagrisibi ong yaten bilang mga mato-lid da! 34 Anda kay mapaganing ang ita sirilotan, tenged si Cristo Jesus mismo tang sinilotan ig napatay para ong yaten. Belag lamang ta sia, kondi binoi pa tanandia, pinakarong ong to tang Dios, ig don da pagpakiloy para ong yaten. 35 Anda enged ay mapagpabelag ong yaten ong gegma ni Cristo. Maski panaw ita ong mga kapinitinsian, mga kalisedan, mga kaliwagan. Maski letem ita, maski pobri ang anda ray pangabel ta, maski ga-tang ita ong karisgoan, maski patayen ita pa. 36 Pario tang na-tang ong Kasolatan,
“Tenged ong pagto amen ong nio, gabetang aming pirmi ong karisgoan ang patayen ami tang mga taw.
Midio ami kaman mga karnirong paratayen.” 8:36 Salmo 44:22
37 Piro maski pa maning ta si tang talongaen ta, mamandeg ita ka enged ong tabang ni Cristo, ang yay ang paggegma ong yaten. 38 Sigoradō ang anday mapagpabelag ong yaten ong gegma tang Dios--ang kaboi obin ang kamatayen, ang mga anghil obin dimonio,§ 8:38 Ang “dimonio” tarin, mga ong bitalang Grigo, yay ang “pangolokolo” obin “prinsipi.” Gapil tarin tang mga pangolokolo ong mga dimonio. ang gainabo mandian obin ang mainabo ong parakaboton, ang mga may gaem, 39 ang mga atan ong dibabaw obin ong idalem tang tanek, obin maski onopa pang mga bagay ang bindoat tang Dios. Anda enged ay mapagpabelag ong yaten ong gegma tang Dios ang gapasaran ta ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino.

*8:3 8:3 “Ig ong pagkataw nang mismo, inosgaran tang Dios tang kasalanan.” Ang mga bitalang na poidi kang ila-ted ong Agutaynen ang maning ta na: “Ig ong maning ta si, kinomit tang Dios tang gaem tang kasalanan.”

8:4 8:4 Ang birsikolong na poidi kang ila-ted ang maning ta na: Bindoat na tang tanan ang asia agod bogos ang maboat ta tang kato-lidan sigon ong Katobolan, tenged pamangaboi ita ra sigon ong kaliliagan tang Ispirito ig belag ta sigon ong sadiling kaliliagan ta ang anday sayod.

8:36 8:36 Salmo 44:22

§8:38 8:38 Ang “dimonio” tarin, mga ong bitalang Grigo, yay ang “pangolokolo” obin “prinsipi.” Gapil tarin tang mga pangolokolo ong mga dimonio.