9
Ang pagpilik tang Dios ong mga Judio
Mandian may ibego pa ong nindio ong talongan ni Cristo, ig indio pagbo-li. Pa-dek tang Ispirito Santo, limpio tang konsinsiao ong agganingong na: Belag lamang ta ge-ley tang kapopongaweno ig indi malobot-lobot tang kasisintiren tang popotokono tenged ong mga kasimanoao ig mga kadogō. Mga maimo lamang, mas galiliago pang yo ra lamang tang silotan tang Dios ig ipalbag ong ni Cristo asta ong tanopa para lamang mangalibri tanira. Tanira mga Israelita mismo, ig agkabigen tang Dios ang mga ana na. Pinaita na ong nira tang kayag-ayagan ang prisinsia na. May mga inigoan ang bindoat tang Dios ong nira. Ig sindol ka ong nira tang Katobolan. Sinoldokan na tanira tang ostong pagsimba ong nandia, ig may mga pinangako na ong nira. Tanira nagalin ong dogo tang mga garalangen ang kamepet-mepetan ta, ig ong dogo ka nira nagalin si Cristo asing tanandia nagimong taw. Tanandia tang Dios ang makagagaem ong tanan ig dalayawen asta tanopa! Matod ka kaman.
Piro maski indi nabilang ong pinilik tang Dios tang tanan ang mga Israelita, asia belag ta maliag yaning ang indi nagtoman tang Dios ong mga binitala na. Belag ka tang tanan ang inampo ni Abraham tang binilang ang mga ana na enged. Narin tang inaning tang Dios, “Ang mga nagalin lamang ong ni Isaac tang ilalaen ang inampo mo.”* 9:7 Genesis 21:12 Maliag yaning, belag tang tanan ang inampo ni Abraham agbibilang ang mga ana tang Dios, kondi ang mga pinangana lamang sigon ong pinangako na ong ni Abraham, yay ang ilalaen ang mga ana na. 9:8 Ang mga ana ni Abraham doroa. Ang ana nang si Esau pinangana tang torobolon na ang si Agar. Ig ang ana nang si Isaac pinangana tang katawa nang si Sara, sigon ong pinangako tang Dios. Animan ang mga inampo da Abraham may Sara, ya lamay aggilalaen ang mga ana tang Dios. Mabasa ta tang istoria natetenged ong doroang ana ni Abraham ong Genesis 16:1-16 ig 21:1-21. Tenged asing nangako tang Dios ong ni Abraham, maning ta na tang inaning na: “Magbaliko tarin ong domaton ang takon, ig si Sara mangana ta tatang lali.” 9:9 Genesis 18:10.
10 Ig belag lamang ta sia. Nagimong mas mayag pa ong nainabo ong doroang ana ni Rebeca ong kamepet-mepetan ta ang si Isaac. 11 Don pinaita tang Dios ang sigon ong sadiling plano na tang pagpamilik na, ig belag lamang ta sigon ong boat ta taw. Tenged ba-lo pinangana ni Rebeca tang kambal ang asi, ig ba-lo tanira naboat ta mo-ya obin malain, 12 minaning dang lagi tang Dios ong ni Rebeca ang ganing, “Ang aka magsirbi ong ari na.”§ 9:12 Genesis 25:23 13 Pario tang na-tang ong Kasolatan, “Ginegmano si Jacob, piro indio naliag ong ni Esau.”* 9:13 Malakias 1:2-3
14 Animan onoray maning ta? Maning ita bato ang belag ta mato-lid tang boat tang Dios? Indi poidi. 15 Tenged maning ta na tang inaning tang Dios ong ni Moises asing tokaw, “Aloyano tang galiliaganong aloyan, ig ate-bekano tang galiliaganong ate-bekan.” 9:15 Exodo 33:19 16 Animan ang bindision tang Dios belag ta sigon ong kaliliagan obin ong boat ta taw, kondi sigon lamang ong kate-bek tang Dios. 17 Pario ka tang inaning tang Dios ong ni Faraon ang adi tang Ehipto asing tokaw sigon ong Kasolatan. Ganing tang Dios, “Bindoata yen ang adi, agod ong boateno ang kontra ong nio, ipaitao tang gaemo, ig ang arano ilalaen tang tanan ang taw ong bilog ang kalibotan.” 9:17 Exodo 9:16 18 Animan gate-bekan tang Dios tang galiliagan nang ate-bekan, ig agpategaten na tang mga kolo tang mga taw ang galiliagan nang papagtegaten.
Ang kasisilagen tang Dios ig ang kaloy na
19 Itaben may maganing ong yen, “Angay basolon ita pa tang Dios mintras itang tanan gaekelan na lamang ong sadiling kaliliagan na?” 20 Maning ta na tang masabato: Yawang tawa! Sinoapa enged ang masabat ta maning atan ong Dios? Mga bindoatan ita lamang tang Dios. Mono ita pa mapagriklamo ong nandia angay bindoat ita nandiang maning ta na? 21 Pario tang manigboat ta oron. Pagosto lamang tanandia mga onopay galiliagan nang boaten. Ig ong pariong lagnang ang aggamiten na, poidi tanandiang magboat ta tatang oron ang maralen ig ang tata kang baraton lamang. Kaman?
22 Animan anday masabat ta ong Dios. Tenged maski galiliag tanandiang magpaita tang gaem na ig kasisilagen na ong mga mapinagtalaken, nagagoanta pa enged tanandia ong mga taw ang dapat da rin ang patayen ig silotan ong impirno. 23 Maning ta sia tang bindoat na agod ang makabebereng ang dengeg na ipaita na ong mga taw ang ate-bekan na, ang yay ang mga sinimpan na rang lagi asing tokaw pa ang ma-pen ong kadengegan na ong langit. 24 Ig ita yay ang mga taw ang asiang ginoyan na, belag lamang tang magalin ong mga Judio kondi asta ra ka ong mga belag ta Judio. 25 Tenged maning ta na tang inaning tang Dios don ong sinolat ni Oseas,
“Ang mga taw ang dating belag ta yen, kabigeno ra mandian ang yen ang banoa.
Ig ang indi aggegmano asing tokaw, gegmano ra mandian.Ӥ 9:25 Oseas 2:23
26 “Ig ong mismong logar ang inaningano ong mga taw ang, ‘Yamo, belag amo ta yen ang banoa.’
Don da tanira goyan ang mga ana tang Dios ang boi.”* 9:26 Oseas 1:10. “Dios ang boi” tang goy tang mga Israelita ong Dios ang Makakagaem, tenged tanandia matod ang boi, ig belag ta pario ong mga dios-diosan tang domang mga nasion, ang boat-boat lamang ta taw.
27 Sia ya kay ang pinatako ni Isaias natetenged ong mga Israelita asing tanandia minaning: “Ang kadodoron tang inampo ni Israel, maski magimong pario tang kenay ong baybay, ge-ley lamang tang mangalibri. 28 Tenged alenget dang magosgar tang Dios ong mga taw ong kalibotan, ig maelet tang pagorosgaren na.” 9:27-28 Isaias 10:22-23 29 Pario ka tang inaning ni Isaias,
“Mga ang Ampoan tang Makagagaem indi nagbo-wan ta pirapang manonobli ong yaten, itang tanan ang mga Israelita nangalipat ka rin, pario tang nainabo ong mga taw don ong Sodoma ig Gomorra.” 9:29 Isaias 1:9. Ang nainabo ong mga taga Sodoma ig Gomorra mabasa ta ong Genesis 19.
Ang mga Judio ig ang Mo-yang Balita
30 Animan onoray maning ta? Ang mga belag ta Judio ang indi namagprosigir ang magimong mato-lid, yay ang binilang tang Dios ang mato-lid tenged ong pagto nira ong ni Cristo. 31 Piro ang mga Israelita ang namagprosigir din ang magtoman ong Katobolan agod magimong mato-lid ong pama-dek tang Dios indi nakabot nira. 32 Angay indi? Tenged imbis ang magto ong ni Jesu-Cristo, namagtalig tanira ong sadiling boat nira ong pagtoman tang Katobolan. Midio nangadagpa tanira ong tatang mabael ang bato, 33 ang yay ang inaning ong Kasolatan asing minaning tang Dios,
“Nagbetango ta tatang batong pagpadagpa don ong banoa tang Sion.§ 9:33 Ang “Sion” tatang goy ong siodad tang Jerusalem asing tokaw, tenged ang siodad don mismo ong Bokid tang Sion.
Ang batong asi yay kaman ang magpadagpa ong nira.
Piro indi mapaeyak tang maski sinopay magto ong nandia.”* 9:33 Isaias 8:14, 28:16

*9:7 9:7 Genesis 21:12

9:8 9:8 Ang mga ana ni Abraham doroa. Ang ana nang si Esau pinangana tang torobolon na ang si Agar. Ig ang ana nang si Isaac pinangana tang katawa nang si Sara, sigon ong pinangako tang Dios. Animan ang mga inampo da Abraham may Sara, ya lamay aggilalaen ang mga ana tang Dios. Mabasa ta tang istoria natetenged ong doroang ana ni Abraham ong Genesis 16:1-16 ig 21:1-21.

9:9 9:9 Genesis 18:10.

§9:12 9:12 Genesis 25:23

*9:13 9:13 Malakias 1:2-3

9:15 9:15 Exodo 33:19

9:17 9:17 Exodo 9:16

§9:25 9:25 Oseas 2:23

*9:26 9:26 Oseas 1:10. “Dios ang boi” tang goy tang mga Israelita ong Dios ang Makakagaem, tenged tanandia matod ang boi, ig belag ta pario ong mga dios-diosan tang domang mga nasion, ang boat-boat lamang ta taw.

9:28 9:27-28 Isaias 10:22-23

9:29 9:29 Isaias 1:9. Ang nainabo ong mga taga Sodoma ig Gomorra mabasa ta ong Genesis 19.

§9:33 9:33 Ang “Sion” tatang goy ong siodad tang Jerusalem asing tokaw, tenged ang siodad don mismo ong Bokid tang Sion.

*9:33 9:33 Isaias 8:14, 28:16