10
Mga logod, galiliago enged ang mangalibri tang yen ang kapariong mga Israelita, ig na agpagampō ong Dios. Yo mismo mapagpamatodo ang dorong prosigir nira ang malipay tang Dios ong nira. Kaso lamang, indi gaintindian nira mga monopa boaten nira. Tenged indi gata-wanan nira mga monopa tanira marisibi tang Dios bilang mato-lid, ig namagprosigir tanirang magimong mato-lid ong sadili nira. Animan indi tanira nagpababak ong Dios para magrisibi tang kato-lidan ang i-dol na rin ong nira. Tenged kaman ong bindoat ni Cristo, indi ita ra gasakepan tang Katobolan, agod ang maski sinopay magto ong nandia risibien tang Dios bilang mato-lid.* 10:4 Ang birsikolong na poidi kang ila-ted ang maning ta na: Tenged nagtoman si Cristo tang tanan ang ga-tang ong Katobolan, ang maski sinopay magto ong nandia risibien tang Dios bilang mato-lid da.
Ang kalibrian para ong tanan
Maning ta na tang sinolat ni Moises natetenged ong pagimong mato-lid sigon ong Katobolan: “Ang taw ang magboat tang tanan ang ga-tang ong Katobolan, yay ang maboi.” 10:5 Levitico 18:5 Piro may nasolat ka natetenged ong pagimong mato-lid sigon ong pagto ta. Ganing, “Maski india ra magpaborido ang mane-ma ong sadili mo ang ganing, ‘Sinopay maka-yat ong langit’ ” agod gomoy ong ni Cristo ang tomaboan tarin? “Ig india ra mane-ma ang ganing, ‘Sinopay sarang ang bomabak ong adalem don ang logar tang mga kalag’ ” agod boien si Cristo? Piro demdemen ta lamang tang na-tang ong Kasolatan ang ganing, “Ang bitala tang Dios alenget ong nio, atan ang enged ong anga ig popotokon mo.” 10:6-8 Deuteronomio 30:12-14 Mandian ang bitala tang Dios ang na, anday doma kondi ang natetenged ong pagto ang agtotoldok amen ong nindio. Ig yay na: Mga ong anga mo ilalaen mong “si Jesus ang Gino,” ig de-dek ong popotokon mo magtoa ang binoi tanandia tang Dios ong kamatayen, asia malibria. 10 Tenged ang popotokon ta tang aggamiten ta para magto ita agod risibien ita tang Dios bilang mato-lid. Ig ang anga ta tang aggamiten ta agod mangilala ong ni Jesus, agod malibri ita. 11 Pario tang na-tang ong Kasolatan, “Indi enged mapaeyak tang maski sinopay magto ong nandia.”§ 10:11 Isaias 28:16 12 Tenged maski Judio, maski belag ta Judio, tata lamang tang Gino tang tanan, ig tanandia abondang magtorol ong tanan ang gomoy ong nandia. 13 Tenged na-tang ong Kasolatan, “Malibri tang tanan ang gomoy ong Gino.”* 10:13 Joel 2:32
14 Piro monopa magoyan nira tang Gino mga indi tanira pagto ong nandia? Ig monopa matowan nira mga anday gabalitan nira natetenged ong nandia? Ig monopa mabalitan nira mga anday magpatako ong nira? 15 Ig monopa pa ka mangapanaw tang mamagpatako mga anday magtobol ong nira? Sigon ong Kasolatan, “Kambeng ang may pamansikabot ang pamagekel tang Mo-yang Balita!” 16 Piro belag ta tanan tang namagparet ong Mo-yang Balita. Pario tang inaning tang propitang si Isaias, “Gino, sinopa lamay nagparet tang binalita amen?” 10:16 Isaias 53:1 17 Animan matod ka kaman. Ang mga taw mapagto mga nabalitan da nira tang natetenged ong ni Cristo. Ig mabalitan nira mga may magtoldok ong nira tang natetenged ong nandia.
18 Mandian, mane-mao. Onopa bato? Indi nabalitan tang mga Judio tang natetenged ong ni Cristo? Nabalitan da enged nira, pario tang na-tang ong Kasolatan,
“Ang bitalang asi nabalitan da maski ong aypang logaray.
Ig ang mga agbabalita nira nakabot da ong bilog ang kalibotan.” 10:18 Salmo 19:4
19 Oman mane-mao pa. Ang mga Israelitang§ 10:19 Ang mga Israelita ya kay ang mga Judio. Telekan ka ong Bokabolario. na, onopa bato? Indi tanira mangaintindi? Indi ka poidi. Isipen ta lamang tang pinasolat tang Dios ong ni Moises asing tokaw pa ang ganing,
“Gamiteno tang mga belag ta kapario ming Israelita agod mangimon amo.
Gamiteno tang mga taw ang anday gata-wanan nira natetenged ong yen, agod masilag amo.”* 10:19 Deuteronomio 32:21
20 Ig nangiteg pa tang nem ni Isaias asing tanandia pinabitala tang Dios natetenged ong mga belag ta Israelita ang ganing,
“Ang mga taw ang indi pamagdilem ong yen, tanira tang nangaita ong yen.
Ig ang mga indi pamane-ma natetenged ong yen, napaitao ra ong nira.” 10:20 Isaias 65:1
21 Piro mga natetenged ong mga Israelita, ganing tang Dios, “Kaboay da ka rin tang goyo ang magbalik ong yen tang mga taw ang nang masosotil ig matetegat ta kolo!” 10:21 Isaias 65:2

*10:4 10:4 Ang birsikolong na poidi kang ila-ted ang maning ta na: Tenged nagtoman si Cristo tang tanan ang ga-tang ong Katobolan, ang maski sinopay magto ong nandia risibien tang Dios bilang mato-lid da.

10:5 10:5 Levitico 18:5

10:8 10:6-8 Deuteronomio 30:12-14

§10:11 10:11 Isaias 28:16

*10:13 10:13 Joel 2:32

10:16 10:16 Isaias 53:1

10:18 10:18 Salmo 19:4

§10:19 10:19 Ang mga Israelita ya kay ang mga Judio. Telekan ka ong Bokabolario.

*10:19 10:19 Deuteronomio 32:21

10:20 10:20 Isaias 65:1

10:21 10:21 Isaias 65:2