11
Inate-bekan tang Dios tang mga Judio
Mandian mane-mao si. Pinlek da bato tang Dios tang mga Judio ang yay ang pinilik nang banoa? Indi poidi! Tenged yo mismo tatao kang Israelita,* 11:1 Ang mga Israelita ya kay ang mga Judio. Telekan ka ong Bokabolario. ang nagalin ong dogo ni Abraham ig ong tribo ni Benjamin. Indi pinlek tang Dios tang mga taw ang pinilik na impisa pa asing tokaw. Gademdeman mi tang istoria ong Kasolatan natetenged propitang si Elias? 11:2 Ang istoriang na natetenged ong ni Elias mabasa ta ong 1 Hari 19:10-18. Nagriklamo tanandia ong Dios natetenged ong agboaten tang mga kapario nang Israelita ang ganing, “Gino, pinamatay nira tang mga propita mo, ig linangga nira tang mga altar mo. Yo lamang tang gabo-wan, ig maski yo, agplanoano pa nirang patayen.” 11:3 1 Hari 19:10, 14 Piro onopa tang sabat tang Dios ong nandia? Ganing, “Nagbo-wano pa ta 7,000 mga tawano ang indi pamagto ong dios-dios ang si Baal.”§ 11:4 1 Hari 19:18 Asia pario ka ong timpo ta mandian. May nangabo-wan pa kang mga Judiong pamagto ong Dios, tenged pinilik tanira tang Dios tenged ong kaloy na. Ang pagpilik ong nira indi agbabasi ong mga bindoat nira kondi sigon lamang ong kaloy tang Dios. Tenged mga agbabasi ong mga bindoatan ta taw, indi ra maning ang na kaloy.
Animan mandian, belag ta tanan ang mga Israelita tang narisibi tang kato-lidan ang agprosigiran nira ta mo-ya. Ang mga pinilik lamang tang Dios tang mga narisibi ta sia. Tenged ang domang mga Israelita pinategat tang Dios tang mga kolo nira pario tang na-tang ong Kasolatan,
“Midio pinanlipeng tanira tang Dios,
ig sindolan ta mga matang indi mangaita ig mga talingang indi mangabasi,
asta ra lamang mandian ang mga kaldaw ang na.”* 11:8 Deuteronomio 29:4; Isaias 29:10
May binitala ka ni David natetenged ong nira, ang ganing,
“Balampa ang mismong mga pista nira magimong midio kabantay, agod madagpa tanira ig madep, bilang balet tang Dios ong nira.
10 Balampa mangi-lep tang mga mata nira,
Agod indi tanira mangaita.
Ig balampa pirming oldan ta mabebelat ang problima ang takanen nira mintras gangaboi.” 11:9-10 Salmo 69:22-23
11 Animan mane-mao si. Ang mga Judio bato, nangabegtak da ang indi ra mangabawik? Indi poidi. Ong kamatodan, tenged ong talak nirang indi namagto ong ni Cristo, ang mga belag ta Judio ya ray ang sindolan ta logar para mangalibri tanira, agod mamangimon tang mga Judio tenged gangaliliag ka tanirang mangalibri. 12 Mandian, mga ang talak ig kalogian tang mga Judio nagtorol ta dorong kao-yan ong belag ta mga Judio ong bilog ang kalibotan, sigoradong mas doro pa enged tang kao-yan ang magimong risolta na mga bogos ang magbalik tang nem nira ong Dios.
Ang kalibrian tang mga belag ta Judio
13 Mandian, nani tang maningo ong nindiong mga belag ta mga Judio. Yo bindoato tang Dios ang apostolis para ong nindiong mga belag ta Judio, agod ibalitao ong nindio tang natetenged ong ni Cristo. Ig agbibilango ang importanti tang obrang nang sindol ong yen, 14 tenged balampa mangimon ong nindio tang mga kasimanoao ang mga Judio agod ang doma ong nira mamagto ka ig mangalibri. 15 Ang pagtaliod tang Dios ong mga Judio, yay ang nagtorol ta dalan agod mabalik ong nandia tang tanan ang taw ong kalibotan. Animan mas mambeng ang pisan mga risibien nang moman tang mga Judio. Asia midio magtorol ta kaboi ong mga patay!
16 Ang mga Judio poiding ikompara ta ong tinapay. Mga may ge-ley ang parti ang binolontad da ong Dios, maliag yaning ang bilog ang tinapay ya ra kay ang binolontad ong nandia. Pario ka ong tatang papa ta ayo. Mga ang lamot na sindol da ong Dios, asta ang mga tanga na magimong ong Dios da ka. 17 Ang mga Judio pario ka ong tatang ayong olibo ang agsagodon tang Dios. May domang mga tangang pinamotol ong olibong asi, ig yamong mga belag ta Judio pario ong mga ayong gebang olibo ang kinomit tang Dios ig dayon ang sino-pat ong pinagpotolan tang mga tanga, agod mamagelay amo ka ong masostansiang tagek ang pagalin ong lamot. 18 Animan indi amo magpambog ong mga tangang asing pinamotol da. Demdemen ming yamo mga tanga ka lamang. Belag ta yamo tang pagpabael ong lamot, kondi ang lamot yay ang pagpabael ong nindio.
19 Itaben may magpambog atan ong nindio ang maning, “Pinamotol tang mga Judio agod yami si tang ito-pat atan!” 20 Matod sia. Pinamotol tanira tenged indi tanira mamagto ong ni Cristo, ig yamong mga belag ta Judio tang sino-pat tenged lamang ong pagto mi ong nandia. Animan indi amo magpalawig tang sadili mi. Imbis, dapat meled amo. 21 Tenged mga ang Dios indi minengted ang mamotol ong natoral ang mga tanga ang anday doma kondi ang mga Judio, indi ka tanandia mengted ang mamotol ong nindio. 22 Tarin itaen ta tang kao-yan tang Dios ig ang kaigpit na. Maigpit tanandia ong mga taw ang indi mamagto ong nandia, piro mo-ya tang nem na ong nindio, mga magpadayon amo lamang ong kao-yan na. Mga indi, pamotolon amo ka. 23 Ig ang mga Judio, mga indi ra tanira mamagpategat kondi mamagto ka tanira, ito-pat na sing oman tanira ong papa na, tenged sia sarang ang boaten tang Dios. 24 Tenged yamong mga belag ta Judio pinamotol ong mga gebang ayo ig dayon ang sino-pat ong ayong lindoak, maski belag ta asia tang natoral. Animan sigoradong mas madali pa enged ang ibalik tang Dios tang mga pinamotol ang mga tanga ong ayong pinagalinan nira.
Ang kaloy tang Dios para ong tanan
25 Mga logod, galiliagong mata-wanan mi tang kamatodan ang indi enged gaintindian ta doma, agod indi amo magisip ang sino amo ra ka enged. Ang pagpategat ong domang mga Israelita belag ta maning ang asta ong tanopa, kondi asta ra lamang ong oras ang makomplito tang mga belag ta Judio ang mamagto ong ni Cristo. 26 Pagatapos ta sia, mangalibri tang tanan ang mga Israelita, pario tang na-tang ong Kasolatan,
“Komabot tang Maniglibri ang magalin ong Sion, 11:26 Ang “Sion” tatang goy ong siodad tang Jerusalem asing tokaw, tenged ang siodad don mismo ong Bokid tang Sion.
ig komiten na tang tanan ang kalainan ong mga inampo ni Jacob.
27 Maning ta na tomaneno tang yen ang pinaginigoan ong nira,
mga komiteno tang mga talak nira.Ӥ 11:26-27 Isaias 59:20-21; 27:9
28 Ang mga Judio nagimong kasoay tang Dios para ong ikakao-ya mi. Maliagong yaning, ang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo pinakabot ong nindiong mga belag ta Judio tenged narin indi risibien tang mga Judio. Piro palangga pa ka enged tanira tang Dios, tenged tanira yay ang mga taw ang pinilik na. Pinangako nang lagi ong mga kamepet-mepetan nira ang ganing palanggaen na ka kaman tang mga inampo nira. 29 Ig ang Dios indi pagoman tang isip na natetenged ong mga aggoyan na ig aggaloyan na. 30 Asing tokaw, yamong mga belag ta Judio indi amo nagtoman ong Dios. Piro mandian tenged ang mga Judio indi ka magtoman ong nandia, yamo ra tang inate-bekan na. 31 Ig maning ka atan tang mainabo pa ong nira. Tanira mandian tang indi magtoman ong Dios, piro tenged ong kate-bek ang agpaita tang Dios ong nindio, komabot pa tang kaldaw ang pangate-bekan na ka tanira. 32 Tenged pinagnan tang Dios nga ang tanan ang taw degen tang mga talak nira, agod mapaita na ong tanan tang kate-bek na.
Pagdayaw ong Dios
33 Kalawig-lawigan tang kinata-wanan tang Dios! Kadoro-doroan tang gata-wanan na!
Sinopa lamang tang gaintindi tang mga plano na asta mga boat na?
34 Pario tang na-tang ong Kasolatan,
“Anday gatako tang pagirisipen tang Gino,
Ig anday mapaglaygay ong nandia mga onopa tang dapat boaten na.* 11:34 Isaias 40:13-14
35 Anday ma-dol ta ong nandia agod balten ita nandia.” 11:35 Job 35:7; 41:11
36 Tenged ang tanan ang bagay nagalin ong Dios, bindoat na, ig para ka ong nandia. Dayawen ta tanandia ang anday kataposan! Matod ka kaman.

*11:1 11:1 Ang mga Israelita ya kay ang mga Judio. Telekan ka ong Bokabolario.

11:2 11:2 Ang istoriang na natetenged ong ni Elias mabasa ta ong 1 Hari 19:10-18.

11:3 11:3 1 Hari 19:10, 14

§11:4 11:4 1 Hari 19:18

*11:8 11:8 Deuteronomio 29:4; Isaias 29:10

11:10 11:9-10 Salmo 69:22-23

11:26 11:26 Ang “Sion” tatang goy ong siodad tang Jerusalem asing tokaw, tenged ang siodad don mismo ong Bokid tang Sion.

§11:27 11:26-27 Isaias 59:20-21; 27:9

*11:34 11:34 Isaias 40:13-14

11:35 11:35 Job 35:7; 41:11