12
Ang ostong pagsirbi ong Dios
Animan, mga logod, tenged ong kate-bek ang agpaita tang Dios ong yaten, pagpakiloyo ong nindio ang ibolontad mi ong nandia tang mga sadili mi bilang boi ig sagradong bolontad ang maliliagan na ta mo-ya. Maning atan tang ostong pagsirbi mi ong nandia. Indi amo ra magosoy ong sikad tang kalibotan ang na, kondi ipaba-lo mi ong Dios tang mga isip mi agod maba-lo amo enged. Oman mata-wanan mi mga onopa tang kaliliagan na ig itaen mi ang asi mo-ya, pagtorol ta kalipayan ong nandia, ig anda enged ay kakorangan atan.
Tenged ong kaloy ang narisibio ong Dios ang magimōng apostolis, ganingo ong kada tata ong nindio: Indi amo magisip ang mga sino amo ra enged, kondi isipen mi ta osto mga onopa tang abilidad mi sigon ong pagto ang sindol tang Dios ong nindio. Ang kada tata ong yaten, tata lamang tang sinangoni ta, maski dorong parti na. Ig belag ta paririo tang obra tang kada parti na. Itang mga pamagto ong ni Cristo maning ka atan. Maski doro ita, tanga sinangonian ita lamang ig pamagkarabit-kabitan ita ong tata may tata. Mandian sari-sari tang mga abilidad ang narisibi ta ong kaloy tang Dios, ig dapat gamiten ta tang mga sindol nang asia. Mga ang tatang taw sindolan ta abilidad ang magpakabot tang agpatako tang Dios ong nandia, dapat boaten na kompormi ong pagto na. Ig mga sindolan ta abilidad ang magsirbi ong doma, dapat magsirbi tanandia; mga ong pagtoldok, dapat magtoldok; mga ong paglaygay, dapat maglaygay; mga ong pagtorol ong mga malilised, dapat magimong mo-yang manigtorol; mga ong pagpangolokolo, dapat magderep tanandiang mangolokolo; ig mga ong pagtabang ong mga gangalisedan, magtabang tanandiang may kalipay.
Kaministiran ang matod ang enged tang paggegma ta. Palawid ita ong malain, ig pirming boaten ta tang mo-ya. 10 Mamaggeregman ita enged bilang mamaglogod ong ni Cristo, ig mamaggaralangan ita ong tata may tata sobra pa ong sadili ta. 11 Indi ita ra enged magpalobay-lobay, kondi magsirbi ita ong Gino ang de-dek ong mga popotokon ta. 12 Mangalipay itang pirmi tenged ong kasigoroan ta ang natetenged ong masinlong parakaboton ta. Magagoanta ita ong mga kaliwagan, ig pirmi itang magampo. 13 Tabangan ta tang mga sinakepan tang Dios mga may kaministiran nira. Ig padayonon ta ong balay ta tang taga domang logar ang anday madayonan nira.
14 Yampo mi ong Dios ang aloyan na tang mga taw ang pamagpaliwag ong nindio. Indi yampo ming silotan tanira tang Dios, kondi yampo ming aloyan na tanira. 15 Mimbeng among malipay ong mga gangalipay, ig mga may pamagsinti, mimbeng amo kang magsinti ong nira. 16 Magtarabid-tabidan amo ta masinlo ong tata may tata. Indi amo magpambog kondi magiga-pen amo ka ong mga taw ang dibabak tang mga pagkabetang nira. Indi amo magisip ang sino amo ra ka enged.
17 Mga may magboat ong nindio ta malain, indi amo melet ta malain, kondi prosigiran ming boaten mga onopa tang tama ong pama-dek tang tanan ang taw. 18 Kompormi ong masarangan mi, magprosigir among anda enged ay golo tang pagtarangayan mi ong tanan ang taw. 19 Agmalenong mga logod, indi amo enged melet ta malain, kondi pabayan mi lamang tang Dios ang yay ang magsilot ong nira. Tenged ganing tang Ampoan ta ong Kasolatan, “Yo tang balang melet; yo tang magsilot.”* 12:19 Deuteronomio 32:35 20 Animan ganing pa ka ong Kasolatan ang maning ta na tang boaten mi: “Mga ang kasoay mo agle-men, papanen mo; mga agkoawen, painemen mo. Tenged mga boaten mo narin, pisan tanandiang mapaeyak.” 12:20 Kawikaan 25:21-22 21 Indi amo padeg ong malain, kondi degen mi tang malain ong pagboat ta mo-ya.

*12:19 12:19 Deuteronomio 32:35

12:20 12:20 Kawikaan 25:21-22