^
1 Hwan
Ya Uhohugen Nga Nagbalin Ta Tolay
Ya Gagangay Na Namaratu
Ya Panguffun Ni Hesus
Ya Bagu Na Bilin
Ya Pumasil Te Hesus
Ya Anak Kiden Na Namaratu
Ya Gagangay Na Awan Mangidduk
Ya Mangituldu Ta Tulad
Ya Pangidduk Na Namaratu
Ya Mangabak Ta Dulay
Ya Mangipasikkal Te Hesus
Ya Kappyanan Na Pangurug Tam