13
Ya Kadwan Para Na Tabarang
A kumanen hapa iduldulot muy la ya pagkaid-idduk muy ta kuman na magkakabagis, ikid na awemuy hapa taliban ya magpadulot ta ange magpasyar tekamuy, te ya pinagdulot na kadwan ta bali da ta idi a aweda naamu ta anghel kid. A makipagrikna kam hapa ta kahulun muy kiden nabalud, a uffunan muy kid ta kuman na ikayat muy am ikamuy ya nabalud. A kumanen hapa ta nazigatan kiden a uffunan muy kid hapa ta kuman na ikayat muy ta bari muy.
A ikamuy nga seaatawa a kengan muy ya pagatawa muy, petta awan mina ta makaliwat ta atawa na, te Namaratu sangaw ya mangpa-gang ta ngamin kiden mangadallaw ikid na makidorug ta aweda en atawa. A awemuy hapa maginggum ta pirak, te matalak kam hud la ta itta tekamuy, te nonotan muy ya uhohug na Namaratu ta
“Pulus ta aweta ka sangaw ilogot, anna pulus ta aweta ka sangaw pagtalekudan,” kunna.
A yen mina ya pagturadān na nonot na tagtakday tekitam, pettam kumanen a
“Awek na sangaw magburung, te Namaratu haman ya manguffun teyak,” kuntam.
A “Anun ku hud burungan ya kwan na tolay teyak?” kuntam hapa sangaw.
A kumanen hapa awemuy kaliwatan ya nangituldu kiden ta uhohug na Namaratu tekamuy ta idi, a nonotan muy hapa ya agangwa da ikid na pangurug da te Hesus Kristu, petta maparigan muy hapa. Te awena haman manguli i Hesus, te ya kasasaad na ta idi a kumanen hala ta ayanin, a kumanen hala sangaw addet ta addet.
A kumanen hapa awemuy la dangdangagan ya magmagannud na metuldu, aglalo am awena negitta ta nadangag muy te Hesus Kristu, petta awemuy sangaw metawag. Te ya kuman na ituldu na kadwan a
“Mappya ta kanan muy ya kumanin, te mehangat ya kadwan kiden kanan,” kunda.
Ammi bakkan haman ta kanan ya mangpasikan ta nonot tam ikid na pangurug tam am awa pakapangwa na Namaratu tekitam. Te ya kanan na dumagdag kiden ta lintig kiden nga dan a awan haman ta iatad na ta kappyanan na nonot da addet ta ayanin. 10 Ammi tekitam nga mangurug te Afu Hesus a takwan na kanan ya ipakan na Namaratu tekitam, a awena mesipat na dumagdag kiden para la ta dan kiden na lintig, te aweda kurugan.
Gumungay Kitam Ta Dana En Lintig
11 A ya kuman na iningwa da ta idi ta ketta para la na napopolu en kapilya, am nabalin na ya kadakalan na padi nga nangiatang ta daga na ayam kiden ta umag na Pake Mangilinen Silid a inalap da ya bari na ayam kiden, a neadayu da kid ta babali kiden, kapye da kid inapang. 12 A yen hapa ya keangarigan na iningwa da te Hesus, te neange da hapa ta lawan na ili, petta adayu ta simbaan da en, kapye da pinapasi. A gafu ta daga na en a nekaru na ya liwat tam kiden. 13 A gafu ta nasi i Hesus ta adayu ta agyan na simbaan da en a mappya ta dagdagan tam hapa, te gumungay kitam hapa ta dan kiden na lintig, petta medagga kitam tentu, a mesipat kitam hapa ta kuman na nekeamamat na en. 14 Te maski am pagzigātan da kitam ta isin a awan bale, te bakkan haman ta lutakin yan ya pagyanan tam magnayun. A yen ta indagan tam ya ili na Namaratu nga patayukan na sangaw tekitam.
15 A gafu ta itta ya kadakalan na padi tam ta agyan na Namaratu ewan a itta mina ya iatang tam tentu nga magnayun, a intu hala ya pangdayaw tam ikid na pangibosag na simuk tam ta ngagan na. 16 A awetam hapa taliban ya mangwa ta mappya ikid na mangisipat ta awan kiden ta kwa, te yen kid hapa na tarabaku ya ikwenta na Namaratu ta iatang tam tentu nga pake ikayat na.
17 A kumanen hapa timuluk kam ta pinakadakal muy kiden, a idulot muy la ya ibar da tekamuy, te taronan da ya kahalwa muy ta kuman na pakkwa na Namaratu tekid, te paruban na kid hapa sangaw am kustu ya pangtaron da. A mappya mantu ta malogon kam mataronan, petta aweda magdamdam am awa matalak kid mina, te am pagdamdaman muy kid a melogot kam hapa sangaw.
18 A pakimallak dak hapa, te maski am kumanin ya nesurat ku tekamuy awan ta amuk ta dulay ta nonot ku gafu tekamuy, te ikayat ku ta mappya ya ngamin tarabakuk. 19 A pake karagatan ku ta pakimallak dak, petta awan sangaw ta ketalantanan ku, te ikayat ku ta mavit ya pagtolik tekamuy.
Ya Mapozan Na Uhohug
20-21 Ya Namaratu ewan nga mangatad ta ngamin kappyanan tam, a tinolay na ya Dafu tamewan Hesus gafu ta daga na en nga nangidulot ta bagu en tulag na Namaratu tekitam. A gafu ta natolay a intun ya kadakalan na mangpastor ta tolay na kiden. Ampade Namaratu mantu ya mangatad ta ngamin masapul muy, ikid na mangpasikan tekamuy, petta makkwa muy ya ngamin uray na ikid na ikayat na tekamuy gafu te Hesus Kristu. Ampade intu hapa ya madaydayawan addet ta addet. Amen.
22 A yen ya ikayat ku, kahkahulun, ta attaman muy la ya netabarang kin tekamuy ta suratin yan, te apisi haman la na surat. 23 A ya ibar ku para tekamuy a nakauhet na i Timotyo ta agbaludanen, a am mavit dumatang ta isin, a duwa kami sangaw maghulun ange magpasyar tekamuy.
24 Pakikumustan ta kam ngamin, ikamuy kadadagkalan kontodu kadwan kiden mangurug. Makikumusta hapa tekamuy ya kahulun tam kiden taga Itali.
25 Ampade Namaratu ya makkamu tekamuy. Onay!