Ya Surat Ni Santiago
Ya Gafu Na Suratin Yan
I Santiago ya takday wagi ni Hesus nga neanak ni Mariya, ammi takwan ya dama da, te Namaratu ya nangihuga ta paketarun ni Hesus, ammi te Santiago a putut ni Hose en.
A ta awena para la nepasi ni Hesus a awena bit kinurug ni Santiago ta intu hala ya Anak na Namaratu ewan, ammi ta nekatolay ni Hesus ta nepasi na en a yen ya nepangurug na tentu, te nakipaita i Hesus tentu ta nekatolay na en. A sangaw a nagbalin hapa i Santiago ta takday na pastor ta mangurug kiden ta ili na Herusalem. Am basam ya Tarabaku na Turin Kiden ta kapitulo 15 ikid na 21 a yen hapa ya pakabasam ta tarabaku ni Santiago.
A gafu ta pastor i Santiago a yen ta nagsurat ta mangurug kiden ta kadwan kiden lugar, aglalo ta Hudyo kiden nga nangurug, petta pake itug da mina ya pangurug da. A intu ipasikkal na ta surat na in ya kakurugan na mangurug, te maski am ibar tam ta mangurug kitam, awan kān ta kwenta na am awan ta tarabakun tam nga mangipasikkal ta pangurug tam. Ya itta mantu ta akban ya nesurat ni Santiago.
1
Ya Serbi Na Pagzigātān
Tekamuy nga tolay na Namaratu nga nesaned ta ngamin kiden lugar.
Ampade Namaratu ya makkamu tekamuy.
A ya nagsurat tekamuy a iyak, Santiago, nga takday daddoban na Namaratu ewan ikid ni Afu Hesus Kristu.
A am angarigan kahkahulun ku ta mesipat kam ta magdaduma na pagzigātān gafu ta pangurug muy a ikwenta muy la ta pagayayatan muy hala sangaw. Te ya nonotan muy mina a am itta ya zigat muy nga mangankanna ta pangurug muy a padatangan na hapa ya pagattam muy. A mappya ta idulot muy la ya pagattam muy, petta maazi ya ngamin na dulay ta nonot muy, pettam kumanen awan sangaw ta pagkurangan muy.
A am angarigan ta itta tekamuy ya mapopoyung gafu ta pagzigātān na a magadang mina ta katunungan na nonot ta Namaratu ewan, te awena haman ihuya, te malogon haman mangatad ta ngamin kiden makimallak tentu. Ammi am magadang kam tentu a mappya ta awemuy pagduwan ya nonot muy, te mappya ta ikatalak muy hud la ta itta ya iatad na tekamuy, te ya magduwa ta nonot na a meangarig ta palung na bebay nga awan makaintak gafu ta paddaden. A am kunna ten ya nonot na a awena mina pahig ta itta ya iatad na Namaratu tentu, te magingaappya haman, te awena pagtatakdayan ya nonot na.
A kumanen hapa am mazigatan ya mangurug gafu ta pobre a matalak hala mina gafu ta dayawan na sangaw na Namaratu ewan. 10 Ammi ya maba-nangen a awan sangaw ta ikatalak na am bakkan la ta pangpaakban na Namaratu tentu, te gagangay ta imawan hala sangaw ya maba-nang kiden ta kuman na lappaw kiden. 11 Te am imata-nang na ya bilagen a yen ya mangkatang ta kadat kiden, a mahunnak na hapa ya lappaw kiden, a maperdi ya kappya da en. Kumanen hapa sangaw ya makkwa ta maba-nang kiden ta kasikan da para la nga maguknud.
12 Nagāsāt mantu ya magattam ta pagzigātān na, te sangaw am nepasikkal nan ya pakaattam na a masagolyatan sangaw ta magnayun na angat, te yen ya dana nekari na Namaratu ta ngamin kiden mangidduk tentu. 13 Ammi am angarigan ta itta ya magliwat mina gafu ta pagzigātān na en a awena mina ibar ta Namaratu ya mamagliwat tentu, te ikayat na hud ta magliwat ya tolay? 14 A bakkan mantu ta Namaratu ya mamagliwat tentu, te ya tagtakday tolay hapa la ya mamagliwat ta bari na gafu ta ikayat na haman ya dulay, te ya ikayat na en ya mangagagay tentu ta kuman na makikadallaw, a kuman na bengbengan na ya bari na ta agyan na pagliwatan na. 15 A sangaw am natarun na ya ikayat na en a maganak na hapa sangaw ta liwat na, a am dumakal sangaw ya liwat na en a yen ya mangapasi tentu.
16 Awemuy mantu paayayyaw ya bari muy, kahkahulun ku, 17 te awan haman ta magafu ta Namaratu ewan am bakkan la ta mappya ikid na mekustu tekitam. Te ya namaddayen ta bitwan kiden nga magdakar ta langitewan a awena haman mauli, a awena mabalin ta ul-ulin na ya iatad na tekitam. 18 A gafu ta kabukodan na en na nonot a pinagbalin na kitam ta ānāk na kiden gafu ta uhohug na en nga mangipasikkal ta kakurugan, pettam kumanen a ikitam mina ya kaispotan na ngamin kiden pinadday na.
Ya Gagangay Na Maningbangngag
19 A mappya hapa, kahkahulun ku ta kanayun nakaparan kam mina nga magdangag, a dana nonotan muy hapa ya bidan muy petta awemuy hama magporay. 20 Te bakkan haman ta pagporay muy ya mangidulot ta patarabaku na Namaratu tekamuy. 21 Hantudan muy mantu ya ngamin dulayen nga napenaman na bari muy, a timuluk kam la ta Namaratu, petta metug muy ya uhohug na en nga nepemula na ta nonot muy, te yen sangaw ya mangikerutan tekamuy.
22 A am kada magdangag kam ta uhohug na Namaratu, a mappya ta kurugan muy ya madangag muy. Te am awemuy kurugan a awan mantu ta serbi na pagdangag muy, te uyoyungan muy hud la ya bari muy. 23 Te am itta ya maningbangngag ta uhohug na Namaratu a parigan na mantu ya magispero en nga awan makanonot ta maita na en, 24 te pa itan na la bit ya gagangay na mukat na en, kapye na magtugut nga ange ta eyan na, a awenan manonot ya naita na. 25 Ammi ya magtalekkurug mangdangag ikid na mangitug ta uhohug na Namaratu, petta awena sangaw kaliwatan, a yen hala sangaw ya mapasinapan gafu ta pangurug na ta nadangag na en, te ya uhohug na Namaratu ya kakurugan na lintig nga mang-ubad tentu.
26 A am pahig tam ta kustu ya pangurug tam ta Namaratu ta awetam magafut ya hila tam, a uyoyungan tam la ya bari tam, te awan ta serbi na pangurug tam am awetam hapa magafut ya hila tam. 27 Ammi ya mangurugen nga awan pulus ta pangihuyan na Namaratu tentu a intu hala ya kanayun mangikallak ta ulila kiden ikid na babay kiden nabalu ta pagzigātān da, yaga awena hapa paalasigan ya bari na ta kadulay na kadwan kiden tolay.