2
Ya Mangidaduma Ta Tolay
A ikitam, kahkahulun, nga mangurug ta pakedayawan na Dafu tamewan Hesus Kristu a awetam mina mangidaduma ta tolay. Te am itta ya ange makigimung tekamuy nga napanglaw nga magbarawasi ta napispissang, ikid na maba-nang nga magbarawasi ta mangina ikid na magsakalang ta balituk, a am ibar muy ta naba-nangen ta
“Ye Apo, magtuttud kan ta bangku in,” kummuy,
ammi ibar muy hapa ta pobre en ta magtayuk la, ono magtogkok mina ta lutak, a dulay mantu ya itta ta nonot muy, te dulay ya pangidaduma muy ta kahulun muy kidina. Nonotan muy mina, kahkahulun ku, ta intu pinili na Namaratu ya pobre kiden, te yen kid ya maba-nang ta pangurug da tentu. A ikid hapa sangaw ya isipat na ta pagariyan na, te yen ya dana nekari na ta ngamin kiden mangidduk tentu. Ammi tekamuy a amāmatan muy haman ya pobre en nga pinili na Namaratu, a dayawan muy hud la ya maba-nang kiden nga mangpazigat tekamuy, ikid na mangidarum tekamuy. A yen kid para ya mamadpadulay ta ngagan ni Hesusen nga nesipatan muy.
Intu mina nonotan muy ya kadakalan na lintig ta Bibliya, te ya ibar na a
“Iddukam mina ya kagittam tolay ta kuman na pangidduk mu hala ta barim,” kunna.
A am pake kurugan muy mantu ye-yen na lintig a mappya hapa, ammi am idaduma muy ya tolay a dulay mantu ya tarabakun muy, a nakaliwat kanan ta lintig na Namaratu. 10 Te maski am kurugan muy ya ngamin lintig na kiden fwera ta takday la a mekwenta mantu ta nakaliwat kam ta ngamin kiden lintig na. 11 Ta kuman na angarigan a “Awemuy la mangadallaw,” kunna. A “Awemuy hapa igakkad ya mamapasi ta tolay,” kunna para. A maski awem mangadallaw, am magpapasi ka a nakaliwat kan mantu ta ngamin kiden lintig na Namaratu.
12 A mappya mantu ta pilin muy ya uhohugan muy ikid na tarabakun muy, petta awemuy makaliwat, te paruban na kitam sangaw na Namaratu petta maita na am kinurug tam ya lintig na kiden nga mang-ubad tekitam. 13 A am ittan sangaw ya araw na pangparuba na tekitam a awan sangaw ta kallak na ta awan kiden nangikallak, ammi ya pangikallak tam ta sakā tolay tam kiden a yen ya mangsalin ta pangpa-gang na tekitam.
Ya Kakurugan Na Mangurug
14 A am mangurug kān ya tolay ta awan ta tarabakun na nga megitta ta pangurug na en, a itta hud mantu ya kappyanan na pangurug na en? A mabalin hud ta mekerutan gafu ta pangurug na? 15 Te am angarigan ta itta ya takday kabagis muy nga makurang ta ulolat na ikid na kanan na, 16 a am ibar muy ta
“Namaratu ya makkamu teko petta awem mala-bat ikid na mabisin,” kummuy tentu,
a anu mantu ya serbi na inuhohug muyen am awan ta neatad muy ta magserbi tentu? 17 Am awan mantu ta tarabakun tam nga megitta ta pangurug tam a awan mantu ta serbi na pangurug tam, te nasin.
18 A angarigan la ta itta mina ya makitabbag teyak, te ibar na ta
“Bakkan ta kuman na inuhohug mina, te magduma haman ya gafu na pangikerutan na Namaratu ta tagtakday tolay, te ya kadwan a mekerutan kid gafu ta pangurug da, a ta kadwan a mekerutan kid gafu ta tarabakun da nga mappya,” kunna mina.
Ammi ya tabbag ku hapa, a had kukunna mantu mepasikkal na pangurug na kadwan am awan ta tarabakun da nga megitta ta pangurug da? Ammi ya kadwan kiden nga mappya ya tarabaku da a malogon mepasikkal ya pangurug da, te tarabakun da haman ya patarabaku na Namaratu tekid, a yen ya mangipaita ta pangurug da. 19 Am mangurug ka ta itta ya takday la na Dyos a mappya hapa yen, ammi am yen la ya abat na kurugam a awan mantu ta pakidumam ta anitu kiden, te amu da hapa ta takday la ya Dyos, ammi pa-gangan na kid hala sangaw, a yen hapa ya pagpapilpig da ta talaw da tentu. 20 Awan mantu ta nonot mu am pahig mu ta mekerutan ka maski am awan ta mangipasikkal ta pangurug mu.
21 Intu mina pagnonotam i mina Abrahamen, te nangurug kan hapa ta Namaratu, ammi kinankanna na Namaratu ya pangurug na, te nebar na haman ta iatang na mina ya anak na en Isak tentu. A gafu ta nangurug a enna hala papasin ya anak na en, ammi ginamman na hapa na Namaratu. A gafu ta iningwa na a nekwenta na Namaratu ta matunung la na tolay. 22 Yen mina ya pakaitam ta naggagitta ya pangurug na ikid na tarabaku na, a nagdulot ya pangurug na gafu ta tinarabaku na en. 23 A gafu ta tinarabaku na en hapa a nagdulot hala ya uhohug na takdayen surat ta Bibliya, te
“Kinurug ni Abraham ya uhohug na Namaratu tentu, a nekwenta na Namaratu ta matunung gafu ta pangurug na en,” kunna.
A yen ta nengagan da i Abrahamen ta Kofun na Namaratu.
24-25 A kumanen hapa ta babbayen mina Rehaben nga nagkakalamet ta idi, te nekwenta na Namaratu ta matunung gafu ta pangurug na, te inuffunan na hapa ya tolay kiden na Namaratu nga umange nagilalap ta lugar na katapil da kiden, te pinagdulot na kid ta bali na petta magtagu kid, otturu pinagtammang na kid ta takwan na dalan. Maamum mantu ta matunung ya tolay gafu ta tarabaku na, te maski am mangurug kān, am awan ta tarabaku na nga megitta ta pangurug na a awena mantu megitta ta matunung. 26 Ta kuman na bari na tolay nga awan ta angat na a mekwenta ta nasin, a kumanen hapa ta pangurug tam, te mekwenta ta nasin am awan ta tarabakun tam.