Ya Surat Ni Pablu Ta Taga Pilipos Kiden
Ya Gafu Na Suratin Yan
Ye-yan ya takday na surat ni Pablu tentu en para la nabalud ta ili na Roma. Am basam ya Tarabaku na Turin Kiden kapitulo 21 addet ta 28 a amum sangaw ya gafu na nekebalud na en. A tentu en para la nabalud a nangidob hapa ya mangurug kiden taga Pilipos ta ange mangitulud ta iuffun da tentu, te ikid ya napnapolu kiden mangurug te Afu Hesus ta lugar na Masadonya ta nepangipadangag nig Pablu ta ili da.
A gafu ta kallak da te Pablu a yen ta nagsurat hapa tekid, te pake madamdam tekid. A pake tinabarangan na kid hapa ta aweda ipalubus ya ange kiden manabtabang ta pangurug da te Afu Hesus, te ya kadwan kiden Hudyo nga mangurug a nepapilit da ta awena kustu na pangurug na taga Pilipos kiden am aweda hapa mabanggit.
Am ikayat mu hapa basan ya bida na pagpasyar ni Pablu ta ili na Pilipos a itam ya kapitulo 16 ta Tarabaku na Turin Kiden.
1
1-2 Tekamuy taga Pilipos nga nedagga te Afu Hesus Kristu, kontodu magtaron kiden tekamuy ikid na kauffunan da kiden.
Ampade ikallak na kam ngamin na Dama tam Namaratu ikid ni Afu Hesus, petta mappya kam la.
A ya nagsurat tekamuy a iyak Pablu, ikid ni Timotyo nga daddoban ni Hesusen.
Ya Pakimallak Ni Pablu Tekid
3-5 Am kada nonotan ta kam, kahkahulun, a pake matalakak ta Namaratu ewan, te intu nonotan ku ya ngamin neuffun muy teyak gafu ta pangipadangag ku ta damag ni Hesus, te awena la magimmang na neuffun muy teyak addet ta gafu na pagyan ku tekamuy addet ta ayanin. A am kada makimallakak a pakimallak ta kam hapa setalak. A gafu ta Namaratu hapa la ya namepegafu ta mappya na tarabaku tekamuy a itta hapa ya ikatalak ku ta pedulot na hala tekamuy addet ta dumatang sangaw i Afu Hesus.
A maski am kunna ten ya nonot ku tekamuy a kustu hala, te amuk ta itta yak hapa ta nonot muy, te nesipat kanan hapa ta pangpatudun na Namaratu teyak ta pangipasikkal ku ta damag ni Hesus, a kumanen hapa ta kabalud kin. A kakurugan para ya talak ku tekamuy, te maski Namaratu ewan hapa ya makkamu ta kasikan na damdam ku tekamuy ta kuman na takit na nonot ni Afu Hesus tekamuy.
A am kada pakimallak ta kam ta Namaratu ewan a
“Pake padakalam, Afu, ya pangidduk da ikid na amu da ikid na pakarikna da ta kakurugan, 10 petta amu da hapa pilin ya kappyanan,” kunku.
Te am itta yen kid tekamuy a awan sangaw ta kadulayan muy ikid na pakehuyan muy ta araw na pagimbestigar ni Hesus Kristu tekitam, 11 te dana pinasinapan na kanan ta magdaduma na kappyanan nga nagafu te Hesusen, a yen ta pake maita hapa sangaw ya kalalaki na Namaratu ewan gafu tekamuy.
Ya Kappyanan Na Kabalud Na
12 Mappya hapa, kahkahulun, ta ipakamuk tekamuy ya pagbalinan na dimmatang teyak, te gafu ta kabalud kin a mauffunan hapa ya pakesaned na damag ni Hesus. 13 Te ya ngamin kiden umange nagpasyar teyak, kontodu ngamin kiden suddalu nga magtaron, a nadangag dan hapa ya damag ni Hesus teyak, te amu dan ta mabaludak gafu ta pangurug ku tentu. 14 A ya kappyanan na para a pake pinagturad ni Afu Hesus ya addu na kahulun tam kiden gafu ta kabalud kin, te awedan magtalaw mangipadangag ta uhohug na Namaratu.
15-17 Itta hapa ya kadwan kiden nga mangipadangag ta damag ni Hesus gafu ta pumasil kid teyak, a ikihu da ya pamadakat da teyak ta pangipadangag da, petta madaggan mina ya zigat na kabalud kin, pettam kumanen a ata-nang kid mina ammi teyak. Ammi mapmappya ya razon na kadwan kiden, te ikayat da manguffun mangipadangag gafu ta pangikayat da teyak, te amu da ta iyak ya pinatudunan na Namaratu nga mangipasikkal ta damag ni Hesus. 18 Anu mantu ya mappya? Mappya ta matalakak tekid ngamin, te maski am anu ya razon na pangipadangag da, am matunung ya nonot da, ono maski am killu, a mepadangag hala ya ngagan ni Hesus, a yen ya ikatalak ku.
19 A idulot ku la ya talak ku, te maski am anu ya zigat kin a amuk ta mappya hala sangaw ya pagbalinan na teyak gafu ta pakimallak muy ikid na panguffun na Kahalwa ni Hesus teyak. 20 A itta mantu ya ikatalak ku ta awek sangaw melogot, te kanayun iturad ku ya ngamin kiden zigat, aglalo ta ayanin, ta kuman na iyaken ta idi, pettam kumanen a madayawan hapa i Afu Hesus gafu teyak, te maski am masi yak ono am matolayak la. 21 Te am iyak hapa la, a awan ta kwenta na katolay ku am awek magserbi te Hesus, a am masi yak mina a mapmappya yen, te itta yak na tentu.
22 Ammi am angarigan ta mabayagak para la a addu sangaw ya mabalin ku ta mappya na tarabaku. A yen ta awek amu am had sin ya mapilik tekid duwa, 23 te kuman na mapopoyungak magpili. Te ya ikayat ku ta kadwan a pagtugutān kun mina ya bari kin yan, petta itta yak mina te Hesus, te mapmappya yen teyak. 24 Ammi ta kadwan a mapmappya tekamuy am awek bit la magtugut petta mauffunan ta kam para la. 25 A yen mantu ya pakkamuk ta awek bit la magtugut, te mappya ta magyanak la bit tekamuy, petta mauffunan ta kam nga magpadakal ta talak muy ikid na pangurug muy. 26 A mappya para ta kunna ten, petta kustu sangaw dumakal ya talak muy te Hesus gafu ta itta yak na ha tekamuy.
27 Ammi maski am itta yak tekamuy ono awan a mappya ta kanayun ipaita muy ya megitta ta netuldu ni Hesusen, petta am angarigan ta makaange yak sangaw tekamuy ono am awan a madamag ku ta magdadagga ya nonot muy ikid na mahulhulun kam nga mangipasikkal ta pangurug muy te Hesus. 28 A awemuy la magtalaw ta makitapil tekamuy, te ipadangag muy la ya pangurug muy tekid, te maski am ibar da ta melogot kam gafu ta pangurug muy a yen haman ya ikatalak muy ta mekerutan kam. A Namaratu hala ya makāuray ta isin, 29 te maski am neatad na ta mangurug kam te Hesus, a neatad na hapa ta mazigatan kam gafu tentu. 30 A yen ta nesipat kanan hapa ta kuman na nagzigatan ken ta kettaken tekamuy, ikid na pagzigātān ku ta ayanin.