2
Ya Pangipasikkal Na Ta Umalinnak Kid
Am kakurugan mantu ta itta ya turad muy gafu te Hesusen, ikid na awan ta damdam muy gafu ta pangidduk na ikid na takit na nonot na tekamuy, ikid na magkakahulun kanan gafu ta Kahalwa na Namaratu tekamuy, a paggagittan muy mantu ya nonot muy, ikid na pagkaid-idduk muy, petta pake matappag mina ya talak ku tekamuy. Te am anu ya nonot na takday a nonot muy ngamin mina, pettam kumanen awemuy pumasil ta kahulun muy kiden, ikid na awemuy iparayag ya awan ta kapkappyan. Te mapmappya hud la ta umalinnak kam, petta awemuy pahig ta malmalalaki kam ammi ta kadwan. A bakkan la mina ta kappyanan muy ya nonotan muy, te isipat muy hapa nonotan ya kappyanan na kadwan kiden tekamuy. Kumanen mina ya nonot muy, te kumanen hapa ya nonot ni Hesusen:
Te addet ta gafgafu na ngamin a negitta hala ta kadyos na Namaratu ewan.
A gafu ta Dyos a bakkan ta intu ninonot na ya kadyos na,
te neatad na hud la ta kappyanan na tolay kiden,
te nagbalin hapa ta tolay, a nakigitta para ta daddoban na tolay.
A pake umalinnak para, te kanayun tumuluk la maski addet ta pasi na,
ammi bakkan haman ta gagangay na pasi, te pasi na dulay na tolay, te pinagappa da haman ta kayu.
A yen ta pake pinata-nang na Namaratu ewan ammi ta ngamin,
a inatadan na hapa ta ngagan na nga at-ata-nang ammi ta ngamin kiden ngagan,
10 pettam kumanen am mepadangag ya ngagan ni Hesus a mamalentud sangaw tentu
ya ngamin kiden magyan ta langit, ikid na lutakin, pase umag na lutak.
11 A awan sangaw ta awan mangipadangag ta pangdayaw da tentu,
te maski am anu ya agsitang da a ibar da sangaw ta
“Hesus Kristu ya Dafu na ngamin,” kunda, pettam kumanen a madayawan hapa ya Dama na ewan Namaratu gafu tentu.
Ya Tarabaku Mina Na Mangurug
12 Yen mantu ya gafu na, kakabagis, ta itug muy la mina ya uhohug ku, tekamuy, aglalo ta kawan kin tekamuy, te kanayun kumanen haman ta ketta ken tekamuy ta idi. Te mappya ta afuran muy appiyan ya pakikahulun muy, petta awena maperdi. 13 Te itta haman ya Namaratu tekamuy nga mangpasikan ta nonot muy, petta itta ya ayat muy nga mangidulot ta ngamin pakkwa na tekamuy.
14 A am anu ya tarabakun muy, a awemuy mantu la maglalibak ikid na makitapil, 15 petta awan ta pakehuyan muy, petta ispot kam la nga ānāk na Namaratu ewan. Te gafu ta itta kam para la ta paglelehutin nga mekikkihu ta tolay kiden nga magkillu ikid na magdupal ta nonot, a ikamuy mina ya mangipaita ta pagkappyanan tekid ta kuman na zilag nga mangpadakar ta sugiram. 16 A mappya mantu ta pagdakarān muy kid ta uhohug na Namaratu, te yen ya mangtolay tekid.
Mappya ta yen kid na tabarang ya pake itug muy, petta itta sangaw ya pangikatalakan ku tekamuy ta araw na pagimbestigar ni Hesus tekitam, te am pasikkalan na sangaw ya mappya na tarabaku muy a yen sangaw ya pakkamuk ta awek nelogot ta pagbannag ku tekamuy. 17-18 A maski am papasin dak mina a matalakak hala, te am angarigan ta kuman na atang ya pangurug muy ta Namaratu a mappya ta medagga hapa ya pasik, petta magbalin ya angat ku ta kuman na binarayangen nga meburud ta atangen, pettam kumanen a sa makipagayayat kitam ngamin ta neatang tam ta Namaratu ewan.
Ya Bida Na Gafu Te Timotyo Ikid Ni Pafuditu
19 A am uray ni Afu Hesus a itta ya ikatalak ku ta ange i Timotyo tekamuy, te doban ku ta mavit, petta am anu sangaw ya madangag na tekamuy a ibar na hapa sangaw teyak, petta sang matabtabang hapa ya damdam ku tekamuy. 20 Awan haman ta takwan nga medob ku mina tekamuy, te intu la ya amuk nga megitta ta nonot ku nga mangidduk tekamuy. 21 Te ya kadwan kidin ta isin a intu la karagatan da ya magserbi ta kappyanan da hapa la, te kuman na aweda la tagopan ya ikayat ni Hesus. 22 Ammi te Timotyo a dana amu muy ya kappya na, te kuman kami la na mattama nga magtarabaku mangisaned ta damag ni Hesus. 23 A ikatalak ku mantu ta madob ku sangaw tekamuy ta mavit, ammi dangagan ku bit am anu ya dumatang teyak. 24 Ammi am uray hapa ni Afu Hesus teyak a itta hapa ya ikatalak ku ta awena la mabayag a doban nak hapa tekamuy.
25 Ammi ya nonot ku te Pafuditu nga dinob muy teyak a pagtolin ku tekamuy, te kuga madamdam na tekamuy. Mappya ta dinob muy teyak, petta pinakabari muy nga manguffun teyak, te nehulhulun la teyak ta kuman na kabagis ku nga manguffun ta tarabaku kin, yaga kahulun ku hapa nga magattam ta zigat ta kuman na magsuddalu. 26 Ammi madamdam na tekamuy, a naburungan hapa, te amu na ta nadamag muy ya pagtakit na en. A yen ta naburungan talo am burungan muy hapa. 27 A kakurugan ta nagtakit, a magge nasi, ammi nekallak na hala na Namaratu ewan, a nagmappyan. Ammi kallak na Namaratu hapa teyak ta awena nasi, te nelillik na ya medagga mina ta damdam kin. 28 A mesasita mantu ta doban ku i Pafuditu tekamuy, pettam kumanen a matalakan kam hapa am maita muy, ikid na lumampaw hapa ya burung kin tentu. 29 A am dumatang na mantu tekamuy a pagayayatan muy ta kuman na pagayayat muy te Afu Hesus. A ipaita muy hapa ya pangdayaw muy tentu, kumanen hapa ta ngamin kiden megitta tentu, 30 te nesalda na haman ya angat na gafu ta patarabaku ni Hesus tentu, a magge nasi petta idulot na ya neuffun muy teyak nga awemuy medulot ta idi.