3
Ya Matunung Nga Kakurugan
1-2 A ya pake mesasita, kahkahulun, a idulot muy la ya talak muy te Afu Hesus. A pake itan muy hapa ya ange kiden magpabanggit tekamuy, te kuman kid na atu kiden maguyung, te dulay ya tarabakun da, te ipapilit da ya pakabigad na bari muy. A maski am nabidak yen tekamuy ta idi a mappya ta isurat ku ha, te kappyanan muy hapa. Te ikitam nga mangurug te Hesus a ikitam ya kakurugan na simsima ni mina Abrahamen nga nakitulagan na Namaratu, te dayawan tam haman ya Namaratu ta kuman na ituldu na Kahalwa na en tekitam. A maski am anu ya kalalaki na bari tam ikid na nagafun tam a awan ta takwan na ikatalak tam ta mangikerutan tekitam am bakkan la te Hesus Kristu, te awetam ikatalak ya bari tam. Am kakurugan mina ta mekerutan ya tolay gafu ta kalalaki na ikid na bigad na ta bari na en a gagangay ta iyak mina ya mangikatalak ta kalalaki na barik, ammi awek.
A maski am anu ya pangikatalak na kadwan kiden tolay ta bari da a dakdakal para mina ya pangikatalak ku ta barik,
5-6 te ya dadagkal ku kiden a gingginafu da hala ya Istralita kiden nga popolu kiden tolay na Namaratu.
A gingginafu da para ya tolay kiden ni Bendyamin nga pake madaydayawan na Istralita.
A teyaken neanak a binanggit dak hapa ta mekawalu en araw, te yen haman ya nebar na Namaratu ta popolu kiden dadagkal mi.
A ya dana agsitang ku a Hebreyu hapa, te yen haman ya dana agsitang na Istralita kiden.
A addet ta kaabbing ku awan pulus ta tinaliban ku ta ngamin kiden lintig na Namaratu,
petta mekwenta yak mina ta matunung ta atubang na ewan.
A nedagga yak hapa ta pinpinanga na Pariseyu kiden nga pake mafulotan mangidulot ta ngamin kiden lintig na Namaratu.
A pake masikanak hapa nga nangipasikkal ta pangurug ku ta relisyon ku ta idi,
te pina-gang ku ya mangurug kiden te Hesus nga nakikattway ta relisyon mi.
A ye-yen kid na tarabaku ya pake nekatalak ku ta idi, te pahig ku ta kappyanan ku kid, petta yen kid mina ya pangikwentan na Namaratu ta mappya yak na tolay. Ammi nagtalekudan ku kid na, a nekwentak kid na ta awan ta kapkappyan, petta intu la kappyanan ku i Hesus. A maski am anu ya kappyanan ku ta idi a ikwentak na ta awan ta iatad na, te pake mapmappya hud la ya pakkamuk te Afu Hesus. A gafu ta intu a nekwentak na ya kuman na kappyanan ken ta duping, a nagtalekudan kun, petta magamid ku ya kappyanan ni Hesus. A newarad kun mantu ya kuman na kappyanan ken ta idi, petta medagga yak la tentu, pettam kumanen a igitta nak na Namaratu ewan ta mappya na tolay gafu ta ikatalak kun i Hesus. Te awek na ikatalak ta itta ya kappyanan ku gafu ta pangidulot ku ta lintig na en, te makurang haman. 10 A awan mantu ta takwan na karagatan ku am bakkan la te Hesus, petta pake mesipatak tentu ikid na pakapangwa na en nga nangtolay tentu. A isagapil ku ya barik tentu ta nagzigatan na en, petta megitta yak tentu ta pasi na en, 11 talo am mesipatak hapa sangaw ta tolayan na kiden.
Ya Karagatan Ni Pablu
12 Awek ibar ta dumatang na teyak ya ngamin karagatan ku te Hesus, a awek hapa ibar ta awan ta pagkurangan ku, ammi pake pakolangan ku am had kunku megitta tentu, talo am magamid ku sangaw ya gafu na nepanggamid na teyak. 13 Am iyak hapa la, kahkahulun, a awek ibar ta nagamid kun yen, ammi takday la ya kwan ku, te awek la nonotan ya itta ta gafan ku, te masikanak mang-atubang ta patarabaku na Namaratu teyak ta ayanin. 14 A kuman na parigan ku la ya magkain-inabak kiden magbilag addet ta pagaddetan na dalan da, te pake pasikkalan ku ya isagolyat na Namaratu ewan teyak am ayagan nak sangaw ta utun, petta pake mesipatak sangaw ta ngamin kalalaki ni Hesus.
Ya Tabarang Ni Pablu Tekid
15 A maski am pahig muy, kahkahulun, ta awan ta kurang na pangurug muy a mappya ta parigan muy la mina ya kuman na nonot kin. Ammi am takwan ya nonot muy a mappya ta Namaratu hapa la ya makkamu mangipaita ta kustu tekamuy. 16 Ammi maski am had sin ya nagaddetan tam ta pangurug tam a mappya ta idulot tam la, petta awetam magsunsun.
17 Mapmappya, kahkahulun, ta parigan dak mina, a am itta ya kadwan tekamuy nga dumagdag ta kuman na netuldu mi en tekamuy, a yen kid hapa ya parigan muy, 18 te addu haman ya ape mangurug nga nebar ku tekamuy ta idi, a pidwan ku ha ibar ta ayanin, te itangit ku para ta intu la parigan da ya awan kiden mangikatalak ta nepangikaru ni Hesus ta liwat da kiden. 19 Ammi awan ta takwan na pagaddetan da am bakkan la ta pangtaguhali na Namaratu ewan, te ya sirat da hapa la ya dyos da, a iparayag da para ya kāāmāmatān, te intu la nonotan da ya katolay da ta lutakin. 20 Ammi ikitam nga kakurugan na mangurug a intu nonotan tam ya katolay tam ta langitewan, te yen ya agyan ni Afu Hesus nga mangikerutan tekitam. A ipa-na tam ya datang na tekitam, 21 te intu sangaw ya manguli ta bari tam kidin nga makafuy ikid na malogon masi, petta megitta kid ta kalalaki na bari na en. Te intu haman ya seppakapangwa a pagbalinan na ya ngamin ta kuman na ikayat na.