4
Na'i atana God ma na'i atana Jisas Kraest, mo'o nai boi aho'i 'anai marungiraaui noni ana'i ma 'anai hiiriraaui nei ra tahi mana nei narau mae'a, 'au ha'ata'u'u'o do'oi abui agohe 'anai taroha'iniai ha'atee ana God. 'Oi wetewete 'anai taroha'inia, rei'uaa rai raba rongoa ma'ua bwa'i. 'Oi ha'atee wetewete tanaraaui nei ra taritari'a, ma'oi ha'a-aidangisiraaui noni 'anai 'ome 'irara'i 'inodaa'i. 'Oi ha'ata'u'uraau 'anai hauai taha na odo-odo ma'oi ha'ausuriraau beiai ahumaratanoa. Ta madoraa wou 'isi, 'iraaui noni ra bwa'i raba rongo'i huudi ha'ausuringa'i. 'Inia rai raba suri'i moi 'adoma'idi 'anai suri'i taha ra 'irisi'i. Rai hano hairiu 'anai sibaniraaui ha'ausuri narai maani'i mareho narai arunga goro 'ini'i. Rai 'ita'i huudi ha'ausuringa'i 'abaia Kraest marai suri'i hinihinidi noni 'ohabwani nara ai'a ha'a-momori. Mi'oe Timoti, 'oi taguma'inia tarau i 'adoma'imu na goro. 'Oi ura baabau suri'i rongomaata'i na'oi siri suri'i. 'Oi wetewete 'anai taroha'iniai Taroha Goro ma 'anai ha'a-arotahaa i tau'aro God na haua tana'o.
'A Pwapwaku i Tahingana Pol
Na madoraa agua 'anai mae, naani'a. 'A bwa'i orea mana 'abugu 'ai ahe 'onaai waen nara ringisia na ahe na'i dora hoho'asi 'anai ho'asi 'inia. 'Au tau'aro raha tanaa Araha, mana tagora na haa tanaau, 'au ha'ahakoa goro. Mana hinihinigu beia, 'a wetewete tari mau mai 'ohani. Naasi na heitahari nai haua tanaau 'iniai tau'aro goro nau haa, 'a bwani ha'aagau totoriau 'inia. Na'i dangi ni hihiiri, 'ia Araha na hihiiri odo-odo, 'ai 'unua do 'inau 'au odo-odo na'i maana, naasi heitahari agua. Ma ai'a tanaau moi, mei tanaraau ro'u i nei ra mamasiai aho'i ana mai.
Ha'atee Ha'ahako Ana'ia Pol
'Oi bonasia do'oi taha raurau mai beiau. 10 'Inia 'o 'iraraa, 'ia Dimas 'a nugasiau ma 'ari Tesalonaeka baaniau, 'inia 'a ta'ahiai tahinga ni marewana. 'Ia Kresens 'a bwani 'ari ro'u na'i Provensi Galesia, mea Taetas 'a bwani 'ari Provensi Dalmesia. 11-12 'Ia moia Luk na awa mau beiau, 'inia 'ia Tikikas 'au bwane ha'ataaria 'ari Efesas. Na'i 'oha 'oi boi, 'oi 'unua Mak mamurui ta'i boi, 'inia 'iia na matai 'a'auhiau ro'u. 13 Mana nata maho ro'u, 'oha murui boi, murui waa mai to'oni tewa agua nau nugaa ani beia Kapus na'i 'omaai Troas. 'O abui kaku'a'i buka agu'i, ororiu nei ra tagoraa 'iniai uri-uri mwamwaa.
14 'O 'iraraa Aleksanda, na nei na mataihere tau'arodi mareho 'ini'i 'aean, 'iia 'a ha'a-arungata'aiau di'u. 'Ia Araha 'ai su'ua tanaai here na haa gugua. 15 'Oi herehere goro 'inia, 'inia 'ia mo'osi 'a huunai ura bwarasi'i ha'ausuringa'i nagau haa'i.
16 Na'i 'oha tahamora nara hiiriau na'i kooti, ra hora hako baaniau. Ai'a ta ta'i nei 'ai gaarangiau 'anai 'a'auhiau. Ma'ata 'au ha'arahesi mea God 'ai abui su'ua tanaraaui taritari'a adaau. 17 Rei'uaa ra nugasiau hako, 'ia Araha 'a awa beiau ma ha'a-weteweteau 'iniai mena ana, do 'inau wai taroha'iniai Taroha Goro hako 'ari tanaraaui noni nara ai'a Jiu marai rongoa. 'Iia 'a'auhiau baaniraaui noni rau gasi hiiri ha'amaesiau. 18 'Ia Araha 'ai taatahi bwarasiau baaniai mwani maho ta'aa, mai waiau taha i hourana ara'a i aro. Gau magai ha'aasaa tarau tarau. Amen.
19 Ha'atee wa'ewa'e agua tanaa Prisila mea Akuila, mei tanaa Onesiforas mana hasiwae ana bei'i gare adaru'i. 20 'Ia Erastus ai'a hano beiau 'ini, 'iia mau na'i Korin. Mia Trofimas na mata'i, mau hano baania mau i Maelitas. 21 Timoti, 'oi ha'imaania ataha mai, maigui tari madoraa ni awarosi.
'Ia Iubiulas, mea Piudens, 'ia Laenas mea Kilodia miraau hako i noni hinihini na 'ini, rau 'unua wou i ha'atee wa'ewa'e adaau tana'o.
22 'Io, Timoti, 'au ha'arahesi mia Araha 'ai awa bei'o na'i tahingamu mia God 'ai ha'agorohi'amou hako.