4
'Ia Pita Mea Jon Raru Ura
Na'i Maadaaui Kansol
'Ia Pita mea Jon raru hadahada mau tanaraaui noni hunga, me 'iraau tara'i Piriisi beiai bwauodo adaaui sae hehei'oi nara 'omesuriai Ruma Maea ana God, miraau ro'u tara'i Sadiusi rau ada'a. Rau taesu'a di'u 'ana Pita mea Jon 'iniai maania adarua doni suruta'e aho'i ana Jisas 'a ha'ata'inia do 'iraau sae rai matai suruta'e aho'i ro'u baaniai mae. Raugu ha marau daurarua'a. Ma 'inia 'a su'urahi'a marau nugararua na'i rumaniho'o tari haho'oa. Ma ragoi nei rau bahurongorarua rau aho'ita'i sae hinihini. Ma naasi goni beiraaui nei narau bwani hinihini, 'a 'onaai rima merui sae.
Na'i moi nata dangi, me 'iraaui bwauodo miraaui saemaua adaa'i Jiu, beiraaui Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses rau goni'a mai na'i Jerusalem. 'Ia 'Anas, i Na'ohadaaui Piriisi, mea Kaeafas, mea Jon, mea Aleksanda miraau ro'u tara'i nei na'i burungana 'Anas rau boi ro'u. Marau waia maia Pita mea Jon. Rau ha'a-urasirarua na'i 'ubutadaau maraugu songa'inirarua o'ani, “Mena ana tei mana mena he'ua namuru haua 'anai ha'agorohia aho'i a mo'oni?”
Mia Pita i Hi'ona Maea 'a rabe beia ma aramiraau o'ani, “Tana'amou bwauodo adaa'i Jiu, mi'amou tara'i saemaua ro'u, na'i 'ohani mou raba kootimiria 'iniai haua amiriai maho na goro tanaai sae na pwaki uwana. Mamou raba aidangisia ro'u i here miri haua nagu goro aho'i 'inia. 10 Mawai rangasia tana'amou miraau hako ro'u sae ni Israel do sae na ura na'i maamoou nisi, 'a goro aho'i 'iniai mena ana Jisas Kraest ni Nasaret namou ngahu ha'amaesia na'i hunganai dadaahoro ani, mia God 'a ha'atahia aho'i ro'u moi. 11 Mia Jisas naasi na Usu-usu Maea 'a hadanga'inia o'ani,
‘Na hau 'i'amou sae tatau'aro ruma mou 'itaa,
'agu buna ha'i hau ororiu di'u na'i bani anai ruma.’* 4:11 Psalm 118:22
12 'Iia moia Jisas na matai ruhasigia baaniai ora-ora'a. 'A bwa'i ta sae'a ro'u na'i marewana nagaigui 'u'uria!”
13 'Iraaui sae rau ha'akootia Pita mea Jon, rau heimwaota'i, 'inia raru ai'a mamaa'usiraau, rei'uaa raru ai'a sae ororiu mararu ai'a skuru goro. Ma'ata 'iraau sae 'isi, raugu 'adoma'i aho'isia do 'iraruasi raru matai 'aariha beia Jisas. 14 Mana sae na goro aho'isi, rau ta'i ura ro'u. Ma bwara'a 'anai 'unua ro'u ta maho. 15 Raugu bairaau moi wera orusi hura'a, 'iniai dorasi 'iaadaaui Kansol Kansol: Wanasia na'i Diksonari. 'Iraau moi haariraau naraugu tara mamaaniai mahosi. 16 Rau o'ani, “Gaigu ha'ahe'uararua rua mwanesi? 'Inia 'iraau hakoi sae ni Jerusalem rau bwane 'iraraa'ai haua adaruai ta'i ha'abu'oahu ani, rau bwa'i hinihinigaau 'onaa gai 'unua do 'a ai'a ha'a-momori. 17 Magu ai'a goro i ha'ausuringa'i 'osi, rau gasi rongoa ro'u tara'i sae. Gai ha'atee ha'abasurarua wetewete mararui abu taroha'inia'a a Jisas.” 18 Miraau 'unurarua aho'i mai marau ha'atee wetewete tanararua do rarui abu maania ma'uasi ha'ausuria ro'u ta sae 'inia Jisas.
19 Mia Pita mea Jon raru aramiraau o'ani, “Moi wai'ado'ado goro. Nei he'ua na odo-odo? Mirii araisuri'amou ma'uasi araisuria God? 20 'I'amiria miri bwa'i agoheta'i maani'i maho namiri re'i'i mamiri rongo'i.”
21 Miraaui saemaua na'i Kansol rau ha'abasurarua wetewete di'u ro'u wou. Maraugu nugasirarua. 'Inia 'a bwara di'u 'anai ha'a-mama'airarua, 'inia rau 'ome 'iraraa do 'iraaui noni hunga rau ha'aasaa moe'a God 'iniai maho narau re'ia ani. 22 Mana sae pwaki na to'o tanaa i ha'abu'oahusi, na harisina 'a di'ua'ai hai tangahuru.
Ha'arahesi Adaaui Sae Hinihini
23 Rau nugasirarua woua Pita mea Jon mararu 'ari aho'i beiraaui sae hinihini mararu maani'i mwani maho 'iraaui Na'ohadaa'i Piriisi miraaui saemaua rau 'unu'i tanararua. 24 Ma na'i 'oha rau rongoai maho raru maaniasi, 'iraau hako rau ha'arahesi goni o'ani, “God, i'oe na'o Mwaeraha, mi'oe na'o ha'apwa'araai ahoasara mana ano mana asi mana mwani maho na'i rarodi. 25 Mana Hi'ona Maea amua na ha'atee hura'a na'i ngoonai wauwa ameeu, i sae tatau'aro amua Deved. 'A ha'atee o'ani,
‘Ni 'uaana 'iraaui sae rau ai'a Jiu rau taesu'a 'inia?
Ni 'uaana narau hau'i 'inia i ha'aradorado nara bwa'i uranga'ini'i?
26 'Iraau mwaeraha ni marewanani rau ha'aagau 'anai hei'oi.
Miraau nei rau marungiai marewanani rau hauai ta'i ruruha
marau ha'aagau 'anai hei'oi beia God
mana nei na 'ome sigihia 'anai Ha'atahi.’ 4:25-26 Psalm 2:1-2
27 “Ma naasi taha na to'o na'i 'omaanisi! 'Ia Herod Antipas mea Pontias Paelat raru hauai ta'i ruruha beiraaui nei rau ai'a Jiu mei beiraau ro'u i Israel 'anai ura bwarasia Jisas, sae tatau'aro maea amua na'o 'ome sigihia 'anai Ha'atahi. 28 Ni here raugu hauasi, 'a 'ari moi suriai maho na'o bwane ha'arangasia mau mai 'oha bwani do 'ai o'asi suriai hei'irisi mana mena amua. 29 God, 'oi 'ome riariaa goro na'i 'ohani hadahada wetewete adaaui saemaua tana'ameu. 'Oi 'a'auhi'ameu sae tatau'aro amu'i, mei abui mamaa'u 'anai taroha'iniai ha'atee amua. 30 'Oi ha'ata'iniai mena amua mamei ha'agorohi'i aho'i nei ra daoha, mamei haa'i ha'abu'oahu mana ha'ara ro'u 'iniai atana Jisas, sae tatau'aro maea amua.”
31 Raugu ha'arahesi hako moi wou, mana ruma narau awa na'ieisi 'a 'ihara'i'a. Mana Hi'ona Maea 'agu sirihiraau hako ma na'i muri raugu wetewete 'anai taroha'iniai Taroha Goro 'inia Araha.
'Iraau Noni Hinihini Rau Hisu Hairiu
32 Na'i 'ohani, 'iraaui sae hinihini rau to'oraai ta'i 'ado'ado, ma ai'a ta ta'i nei beiraau nai 'adoma'inia 'anai to'oraa haaria ta maho. Na maho rau to'ora'i 'iaadaa'i goni hako. 33 'Iraaui Ha'ataari rau wetewete di'u 'anai maaniai suruta'e aho'i ana Araha Jisas baaniai mae. Mia God 'a ha'agorohiraau di'u. 34 Ma ai'a ta nei ro'u beiraaui noni hinihini nai pwapwaku 'inia ta maho. 'Inia 'iraaui nei rau to'o dorai ano ma'ua to'o ruma rau matai raonga'ini'i ro'u mana ha'a ra hori'i 'ini'i 35 raugu haa'i tanaraaui Ha'ataari. 'Iraau naraugu ha'atora'ini'i tanaraau i nei narau 'irisiai hei'a'auhi.
36 Ma 'e ta'i sae baaniai burungana Livae na huta na'i maraui Saepras na atana 'ia Josep. Ma'ata 'iraaui Ha'ataari rau matai 'unua ro'u 'inia Banabas, ni 'ado'ado 'anai atasi “Sae na ha'a-'o'oriai 'ado'adonai sae.” 37 'Iia ro'u 'a raonga'iniai dorai ano ana mana ha'a 'a haua tanaraaui Ha'ataari.

*4:11 4:11 Psalm 118:22

4:15 Kansol: Wanasia na'i Diksonari.

4:26 4:25-26 Psalm 2:1-2