5
'Ia Ananaeas Mea Safaera Raru Pwari'iraaui Ha'ataari
'E ta'i 'oha, 'e sae na atana 'ia Ananaeas beiai urao ana, 'ia Safaera, raru raonga'inia ro'u ta'i dorai ano adarua. Raru 'adoma'i aratara 'anai pwari'iraaui Ha'ataari mararu giruai dora 'iniai ha'asi do raruigu to'oraa haarirarua. Mana nata dora raru haua tanaraau. Mia Pita 'a o'ani 'inia Ananaeas, “'Iniai 'uaana na'o ha'awatea 'inia Saetan 'anai tau'aro na'i 'adoma'imu? 'Iniai 'uaana na'o pwari'ia 'iniai Hi'ona Maea, na'ogu girua 'iniai nata aba 'iniai ha'a nara horia 'iniai dorai ano na'o raonga'iniasi? Na'i 'oha 'o ai'a raonga'inia mau i dorai anosi, dorai anosi 'iaamua haari'o. Ma rei'uaa no'o raonga'inia mana ha'a ra horia 'inia 'iaamua ro'u mau. Naasi, ni 'uaana no'ogu raba pwari'i 'inia? I'oe 'o ai'a pwari'iraau moi inoni, ma'ata 'o pwari'ia ro'ua God.”
Na'i 'oha 'ia Ananaeas 'agu rongoa moi 'unu o'asi ana Pita, ma rahuta'i dioi ano ma mae'a. Miraaui nei rau rongoai maho na to'osi rau mamaa'u raha di'u. Tara'i gere sae rau siri mai marau hiri ho'uai abena Ananaeas marau waia hura'a wou marau 'ari toringia.
'A gaarangi 'onaai oru 'aoa na hako maagu siri mai ro'u urao ana Ananaeas na'i rumasi. 'Iia 'a ai'a 'iraraai maho na to'o beiai mwane ana. 'Ia Pita 'a o'ani 'inia, “'A 'ua? Naia hako'ai ha'a nara horia 'iniai dorai ano amurua ani naanisi?”
Mia aramia o'ani, “Naia moi naasi.”
'Ia Pita 'agu o'ani 'inia, “Ni 'uaana namuru 'adoma'i aratara 'inia 'anai pwari'iai Hi'ona Maea ana God 'anai sadoia 'onaa 'ai ha'a-mama'ai'amou ma'ua bwa'i? 'Ome, 'iraau gere sae narau toringiai mwane amua neiraau'a hura'a wou maraarumasi. 'Iraau rai suru'i'o hura'a ro'u'ana!” 10 Na'i moi 'ohasi 'a rahuta'i dio na'i maana Pita ma mae'a. Miraaui gere sae rau siri mai marau 'omesia do 'a mae'a ro'u. Rau suru'ia hura'a marau toringia na'i bobonai mwane ana. 11 Miraau sae hinihini beiraaui nei rau rongoai maho na to'osi, rau mamaa'u hako.
Mwani Ha'abu'oahu Mana Ha'ara
12 'Iraau sae hinihini rau matai boboi goni na'i “Abaihare ana Solomon,” 'e ta'i dora na'i Ruma Maea ana God. Miraaui Ha'ataari rau haa'i mwani ha'abu'oahu mana ha'ara na'i maadaaui noni hunga. 13 'Iraaui nei rau ai'a noni hinihini rau mamaa'u 'anai boi goni beiraau. Rei'uaa na o'asi, 'iraau sae 'isi rau 'adoma'i ha'a-hihi'araaui nei hinihini. 14 Ma rago ro'u i sae mwane mana urao rau aho'ita'i sae hinihini marau siri wou 'anai ha'i ta'i ruruha beiraaui sae hinihini. 15 Suriai re'ia adaau mwani ha'abu'oahu narau haa'i Ha'ataari, 'iraau sae rago rau waa'i mai sae daoha marau ha'adaohi'i suri'i hi'o mana be'a na'i bobonai tara. Na'i 'adoma'idaa'i do na'i 'oha 'ia Pita 'ai tahahoro mai mana nununa 'ai marumarusiraaui sae daoha 'isi marai goro'a aho'i. 16 'A rago di'u i sae suri'i gere 'omaa gariai Jerusalem narau goni mai ro'u. Rau waa'i mai sae daoha mana nei ra bwauni'i adaro marau goro hako aho'i.
Ra Kootiraaui Ha'ataari
17 I Na'ohadaaui Piriisi miraau nei rau tau'aro beia na'i ruruha adaaui Sadiusi, rau taesu'a di'u 'iniai rago anai sae nara boi 'ado 'oha beiraaui Ha'ataari. 18 Marau dauraau mara nugaraau na'i rumaniho'o. 19 Ma na'i moi rodo, 'ia God 'a ha'ataariai enjel ana ma tahangiai maraaruma anai rumaniho'o tanaraaui Ha'ataari. 'A na'otaradaau hura'a ma o'ani, 20 “Moi 'ari Ruma Maea ana God mamoi maani'i mwani maho hako 'abaiai tahinga haorusi tanaraaui sae.” 21 Na'i mau haho'oa ta'aa miraau Ha'ataari rau 'ari'a na'i Ruma Maea 'onaai 'unua anai enjel tanaraau marau ha'ausuriraau'a i noni hunga.
Mana Na'ohadaaui Piriisi miraau nei rau tau'aro beia, rau 'unuraau mai hakoi sae mwanemaua ni Jiu narau awa na'i ruruha nara 'unua 'iniai Kansol. Marau ha'a-taariraaui sae hehei'oi nara 'omesuriai Ruma Maea 'ari rumaniho'o 'anai wairaau aho'i mai Ha'ataari. 22 Raugu 'ari wou marau ai'a sadoiraau'a. Marau aho'i mai marau heimaani o'ani, 23 “Meu ada wou na'i rumaniho'o mana maraaruma ra honohono baabau mau, miraau hehei'oi narau 'omesuri'i maraaruma rau ura-ura mau ro'u. Ma na'i 'oha meugu tahangi'i maraaruma nameugu siri wou 'ome, ma ai'a ta sae nameigu re'ia.”
24 Na'i 'oha na bwauodo adaaui sae hehei'oi nara 'omesuriai Ruma Maea miraaui Na'ohadaa'i Piriisi raugu rongoa o'asi, ma kakui ahudaau marau wai'ado'ado 'iniai taha naigu to'o ro'u na'i muri. 25 Ma na'i 'ohasi, 'e ta'i sae na boi ma o'ani 'iniraau, “Romwane! 'Iraau sae namou nugaraau na'i rumaniho'o ani, na'i 'ohanisi raugu ha'ausuriraau moe'ai sae na'i Ruma Maea!”
26 Mana bwauodo adaaui sae hehei'oi nara 'omesuriai Ruma Maea beiraaui sae tatau'aro ana'i rau 'ari marau 'abenga'i wairaau moi hura'a i Ha'ataari, 'inia rau mamaa'usiraaui noni hunga. Rau gasigu buta'iraau 'ini'i hau.
27 Mara wairaau mai Ha'ataari mara ha'a-urasiraau na'i maadaau Kansol. Mana Na'ohadaaui Piriisi 'agu o'ani, 28 “Meu bwane 'unua tana'amou domoi abu ha'ausuri 'iniai ha'ausuringa'i ana Jisas, mana ha'ausuringa'isi 'a garia hako'ai Jerusalem. Mamou subuni'ameu ro'u 'iniai mae na haua ani a Jisas.”
29 Mia Pita na heiarami tanaraaui Ha'ataari, 'a o'ani, “'I'ameu mei araisuriai taha 'ia God na 'irisia, meu bwa'i araisuriai hei'irisidai inoni. 30 'I'amou namou rabu ahita'inia Jisas na'i dadaahoro mamou ha'amaesia, mia God adaaui wauwa agaa'i, 'a ha'atahia aho'i baaniai mae. 31 Ma waia ara'a ma ha'aheinagua na'i aba odona 'anai marungigaau mana ruhasigaau inoni nai Israel baaniai ora-ora'a. 'A haua o'asi do 'igaau gai nugasi'i baronga ta'a'i agaa'i maai 'adoma'i nugasi'i ora-ora'a agaa'i. 32 'I'ameu naasi 'anai ha'arangasi'i maho 'ini tana'amou, mana Hi'ona Maea 'a ha'arangasia ro'u do ra ha'a-momori. Mana Hi'ona Maeasi, 'ia God 'a haua tanaraaui nei rau araisuria.”
33 Na'i 'oha 'iraau Kansol rau rongoai ha'atee o'asi ana Pita, rau kae taesu'a di'u marau raba ha'amaesiraaui Ha'ataari. 34 Ma'e ta'i beiraaui Kansol na atana 'ia Gamaliel, 'a ura ara'a ma 'unua dorai ha'a-hura'ahiraau ga'u i Ha'ataari. 'Iiani 'e Farisei ma'e ta'i 'iniraaui Ha'ausuri adaa'i Ringe nara ha'ahoua. 35 Maagu ha'atee tanaraau o'ani, “'Igaau saeni Jiu, gai wai'ado'ado goro ga'u suriai maho mou raba hauasi! 36 'E ta'i 'oha, 'e sae nara 'unua 'inia Tiudas 'a 'adoma'inia do 'iia 'e ta'i sae ro'u, ma gaarangi 'onaai hai 'arangi sae narau suria. Ma na'i moi murinai ngahuia ada, miraaui sae ana'i rau 'adarara'a aho'i mana ruruha ana 'a ai'aa moi. 37 Na'i muri, 'oha na to'o i usu ata, 'ia Jiudas saeni Galili, 'a rago ro'u i nei na ogeraau 'anai suria. Ma na'i 'oha ragu ngahuia, 'iraaui sae ana'i raugu ha marau 'adarara'a aho'i ro'u moi.
38 “Naasi gai nugasiraau wou. 'Onaa ni maho rau hauasi 'a suria moi 'adoma'idaau haariraau, mana mahosi 'a bwa'i orea mai ai'aa'a aho'i ro'u. 39 Ma 'onaa rau hauai hei'irisina God, ma mou bwa'i matai ha'a-bwarasiraau mwada'u. Mou gasi ura bwarasia God.”
40 Miraau hako rau 'adoma'i aratara 'iniai maho na 'unua Gamaliel. Rau 'unuraau aho'i sirimai Ha'ataari, mara 'unua tanaraaui sae tatau'aro adaa'i dorai rohoraau'a. Marau ha'abasuraau wetewete dorai abu maania'a ro'ua Jisas. Naasi maraugu ha'a-hura'ahiraau. 41 Na'i 'oha rau hura'a rau wa'ewa'e di'u, 'inia 'ia God 'a ha'ata'inia do'a arari rai here ha'a-ninimairaau o'asi 'iniai suria adaaua Jisas. 42 'Ado dangi rau ai'a agoheta'i ha'ausuriraaui noni hunga na'i Ruma Maea ana God ma na'i ro'u suri'i moi ruma adaa'i. Rau maaniai Taroha Goro 'inia Jisas, 'iia na Ha'atahi.