6
Biu Sae 'Anai 'A'au Na'i Heisoi
Rau rago hanehane moe'a ara'a i nei rau hinihinia Jisas. Miraaui Jiu hinihini narau boi baani'i dora nara mamaramara Grik rau taraawa'a 'ubwa tanaraaui Jiu hinihini narau huta na'i Israel. Rau o'ani, “'Ado 'oha mou 'a'auhiraaui nei ra pwapwaku 'iniai mahoingau, ma'ata 'i'amou mou ai'a 'a'auhiraau goroi nao amee'i.” Naasi 'iraau ta'i tangahuru mana rua Ha'ataari rau 'unuraau goni mai noni hinihini marau o'ani 'iniraau, “'A ai'a goro domei mamarota'i ha'ausuriraaui noni 'iniai ha'atee ana God, mameigu poru moi 'iniai 'omesuriraaui pohara. Naasi arai do'ora, 'a ga'i goro 'onaa moi 'ome sigihia ta biu sae madoma namou ha'ahouraau. Me'iraau mwane 'isi na Hi'ona Maea 'ai rabe ro'u beiraau, mamei nugasia tau'arosi tanaraau. 'I'ameu mei matai awa moi 'anai ha'arahesi mana taroha'iniai Taroha Goro 'inia Araha.”
'Iraau hako rau 'adoma'i aratara beiraaui Ha'ataari. Rau 'ome sigihia Stivin, 'ia mo'o na hinihinina 'a wetewete di'u ma rabe beiai Hi'ona Maea. Marau 'ome sigihia ro'ua Pilip, mea Prokoras, mea Nikeno, mea Timon, mea Pamenas mea Nikolas. 'Ia Nikolas 'e saeni Antiok ma awa suriai ringeringe adaa'i Jiu. Rau ha'a-urasiraau wera biusi na'i maadaaui Ha'ataari, maragu dau'i bwaudaa'i marau ha'arahesi 'adaau.
Mana tarohana Araha 'a 'adarara'a 'ari suri'i mwani 'omaa. Miraaui noni hinihini na'i Jerusalem rau rago hanehane ro'u moe'a ara'a. Ma rago ro'u i Piriisi narau taraawa'a hinihiniai ha'ausuringa'i 'inia Jisas.
Ra Daua Stivin
Mia God 'a ha'agorohia Stivin mana mena ana God 'a awa beia. 'Ia Stivin 'a haa'i mwani ha'abu'oahu mana ha'ara rago na'i maadaaui sae. Ma tara'i sae baaniai ruma ni ha'arahesi nara 'unua 'iniai “Ruma ni ha'arahesi adaaui Slev nara Awa Dadara'a,” rau taraawa'a ura bwarasia Stivin. 'Iraaui sae 'isi rau boi baaniai 'omaai Saerin mana Aleksandria, mana'i Provensi Silisia mana Eisia. Rau heita'ia beia Stivin. 10 Maragu ai'a gere arari moe'a 'anai heiraeraesi beia, 'inia 'iia 'a madoma di'u mana Hi'ona Maea 'a 'a'auhia.
11 Rau 'unuraau girugiru tara'i sae marau bonasiraau dorai pwari'i 'ana o'ani, “Meu rongoa mo'oni na ha'atee ha'ata'aia Moses ma ha'atee ha'ata'aia ro'ua God.” 12 Suriai haua adaau o'asi, 'iraau sae rago miraau saemaua adaa'i Jiu miraau Ha'ausuri 'anai Ringe ana'ia Moses, rau taesu'a di'u 'ana Stivin. Rau daua marau waia 'ari na'i rurugoni adaaui Kansol. 13 Rau waa'i mai tara'i abe 'anai pwari'i 'ana o'ani, “'Ia mo'oni 'ado 'oha'a na ha'atee ha'ata'aiai Ruma Maea agaau mana ringeringe ana'ia Moses. 14 Meu rongoa ro'u na 'unua do'ia Jisas ni Nasaret 'ai kaiai Ruma Maea agaau, mai orisi'i ringeringe agaa'i na haa'ia Moses.” 15 Miraau hakoi ruruhai Kansol, rau wana wetewete 'inia Stivin marau re'iai hauraena auru tari na'i 'u'una, 'a 'ome 'onaai enjel.