9
'Ia Sol 'A Aho'ita'i Sae Hinihini
Mana'i 'ohasi, 'ia Sol 'a 'unua wetewete moe'a mau 'anai ngahu ha'amaesiraaui nei narau suria Araha. 'A 'ari beiai Na'ohadaaui Piriisi ma ha'angonia do'ai usu'i tara'i usu-usu tanaraaui bwauodo suri'i ruma ni ha'arahesi adaa'i Jiu na'i 'omaai Damaskas. 'A haua o'asi marai aidangisia do'ia Sol ra haua tanaa i mena 'anai dauraaui urao mana sae mwane nara hinihinia Jisas 'anai wairaau 'ari na'i Jerusalem.
Mia Sol 'a 'ari Damaskas ma na'i 'oha na gaarangia wou i 'omaa, 'e raraha na boi baaniai aro na raangia. Ma ahoda aurui ano ma rongoai ha'atee na o'ani, “Sol, Sol, 'iniai 'uaana na'o norata'aiau 'inia?”
Mia Sol 'a o'ani, “Saemaua, i'oe atei?”
Mia o'ani, “'Inaua Jisas na'o norata'aiausi. Ma'ata, 'oi ura ara'a ma'oi 'ari 'omaa 'ariani. 'E sae na'iei naigui 'unua tana'o i maho na'oi haua.”
'Iraau hakoi mwane rau hano beia Sol, 'a bu'o i ahudaau marau ai'a 'unua ta mareho. Rau rongoa moi ha'atee marau ai'a re'ia ta sae. Mia Sol 'a ura ara'a ma ragata'iniai maana ma ai'a 'omesia'a ta maho. Rau dau na'i rimana marau urua 'ari Damaskas. 'E oru dangi na ai'a 'ome'ome ma ai'a ngau mana gono.
10 Na'i Damaskas 'e ta'i sae hinihini na awa na'iei na atana 'ia Ananaeas. Ma na'i 'omesia na haua Araha 'a 'onaai maho na mauru'aa. 'Ia Araha 'a o'ani, “Ananaeas!”
Mia Ananaeas 'a o'ani 'inia, “'Inau neinauni Araha.”
11 Mia Araha 'agu o'ani, “'Oi 'ari suriai tara nara 'unua 'iniai Tara Odo-odo ma'oi taha na'i ruma ana Jiudas ma'oi songa'i 'iniai saeni Tasas na atana 'ia Sol. 'Iia 'a ha'arahesi na'i madoraanisi. 12 Mia Sol 'a 'onaa do 'a mauru'aai maho. 'A re'iai saena 'ome 'onaaiai sae ra 'unua 'inia Ananaeas na boi ma nugaai rimana hungana do'ai 'ome'ome aho'i.”
13 Mia Ananaeas 'a o'ani 'inia, “Araha, 'inau bwane rongo'i mwani mamaani 'inia mo'osi 'iniai here ha'ata'airaau 'anai sae amu'i na'i Jerusalem. 14 Ma na'i 'ohani 'iraaui Na'ohadaa'i Piriisi rau ha'awatea 'anai daa'i sae ra hinihini'o.”
15 Mia Araha 'a o'ani, “'Oi 'ari! 'Inau nau 'ome sigihia 'anai hauai tau'aro agua, 'anai taroha'iniau tanaraaui sae nara ai'a Jiu miraaui mwaeraha mei tanaraau ro'u i Jiu. 16 Mawai ha'a-aidangisia 'iniai rongomaata'i nai to'o tanaa na'i 'oha nai taroha'iniai atagu.”
17 Mia Ananaeas 'a 'ari ma siri wou na'i ruma ma nugaai rimana hungana Sol ma o'ani, “Do'oragu Sol, 'ia Araha Jisas na ha'ataariau mai. 'Iia na ha'ata'i tana'o ani na'i tara. 'A ha'ataariau do'oi wanawana aho'i mana Hi'ona Maea 'ai sirihi'o.” 18 Na'i mau 'ohasi, ra'i maho nara 'ome 'onaai una-unai ii'a ra ahoda baaniai maana maagu wanawana aho'i. Ma ura ara'a mara bwareomaeaa. 19 Na'i muri 'agu ngau mana abena 'a wetewete aho'i.
'Ia Sol 'A Heitaroha'i Na'i Damaskas
'A ga'i 'onaai rua ma'ua oru dangi na'ia Sol 'a awa na'i Damaskas beiraaui sae hinihini. 20 Ma siri odo-odo suri'i ruma ni ha'arahesi adaa'i Jiu na heitaroha'i tanaraaui sae do'ia Jisas naasi huunai Garena God.
21 'Iraau nei rau bahurongoa rau heimwaota'i di'u marau o'ani, “'Ia mo'oni gasi na norata'airaaui nei rau hinihinia Jisas na'i Jerusalem? Magu boi 'ini 'anai dauraaui sae hinihini 'anai wairaau tanaraaui Na'ohadaaui Piriisi! 'Agu he'ua naani?”
22 Hadahada ana'ia Sol 'inia Jisas ra wetewete di'u ro'u wou. Ma rei'uaa narau bwarai hinihini, 'iraaui Jiu na'i Damaskas ra bwarai tohea 'inia ta maho, 'inia Sol 'a ha'ata'inia goro tanaraau do 'ia Jisas naasi huunai Ha'atahi.
23 'A rago'ai dangi ra hako miraau saemaua adaa'i Jiu raugu rurugoni 'anai siba herehere narai matai ha'amaesia 'inia Sol. 24 'Ado rodo mana dangi rau matoo 'ana suri'i maadi bara na'i barahau anai 'omaasi. Mia Sol 'a rongoai ha'aradorado adaau 25 ma na'i ta'i rodo 'iraaui rongoiusuri ana'i rau ha'ahura'ahia na'i riwa na'i abenai barahau na'i 'omaasi. Rau toto'oa dio hura'ai abau 'omaa na'i kae abira.
'Ia Sol 'A Awa Na'i Jerusalem
26 Na'i 'oha na ada aho'i a Sol na'i Jerusalem, 'a bonasia do 'iraau sae hinihini na'i 'isi rai aidangisia do'iia 'e ta'i'a ro'u beiraau, maraugu ai'a hinihinia marau mamaa'usia. 27 Mia Banabas, 'e ta'i 'iniraaui noni hinihini, 'a waia 'aria Sol beiraaui Ha'ataari ma maania tanaraaui re'ia na haua Araha na'i tara. Mia Banabas 'a maania ro'u i taha na 'unua Araha tanaa Sol mana ramoramo na haua Sol 'anai taroha'inia Jisas na'i Damaskas. 28 Naasi maraugu hinihinia, mia Sol 'agu awa tarau beiraau. 'A 'ari suri'i mwani dora na'i Jerusalem. 'Iiasi 'a ramoramo 'anai taroha'inia Araha. 29 Ma heiraeraesi beiraaui Jiu narau matai maramara Grik, marau bonasia dorai sadoia ta herehere narai ha'amaesia 'inia Sol. 30 Na'i 'oha 'iraaui noni hinihini rau rongo sadoiai ha'aradorado narau hauasi, rau waia'a Sol dio na'i Sisaria naraugu ha'ataaria 'ari Tasas.
31 Na'i 'ohasi, na mwani mareho ragu papaku mara goro tanaraaui sae hinihini na'i Provens na'i Jiudea mei Galili ma na'i Samaria mara ragoi nei nara hinihinia Jisas. Rau ha'ahoua Araha mana Hi'ona Maea 'a ha'a-'o'ori'i 'adoma'idaa'i.
Pita 'A Ha'agorohia Aho'i Sae Na Daoha
32 Na'i 'oha 'ia Pita 'a 'aariha suri'i 'omaa, 'a ada beiraaui sae ni heisoi na'i Lida. 33 Ma na'i 'omaasi 'a sadoia iei sae na nugu i abena. Suriai waru harisi 'a taraa dadao moi na'i be'a. Na atanai saesi, 'ia Aenias. 34 Mia Pita 'a o'ani 'inia Aenias, “'Ia Jisas Kraest 'ai ha'agorohi'o aho'i. 'Oi ura ara'a mo'oi ha'a-arataraai be'amu!” Mia Aenias 'agu haa ma ura ara'a. 35 Miraau saeni Lida mei Saron rau taraawa'a hinihinia Araha na'i 'oha rau re'iai taha na to'o tanaa Aenias.
Pita 'A Ha'atahia Aho'i Urao Na Mae
36 Ma na'i Jopa 'e ta'i urao hinihini na awa na'iei na atana 'ia Tabita, atani Grik ana 'ia Dokas. Ni uraosi 'a haa'i mwane herehere goro ma 'a'auhiraau tarau ro'u i pohara. 37 Na'i 'ohasi, 'a daoha raha ma mae'a. Mara taguma'iniai abena mara nugaa na'i ta'i ahii na'i ruanai bwea anai rumasi. 38 I 'omaai Jopa 'a gaarangia moi Lida. 'Oha 'iraaui sae hinihini rau rongoa do'ia Pita 'a awa na'i Lida, rau ha'ataariai rua sae 'anai bonga'inia do'ai raurau mai.
39 Mia Pita 'a 'ari beirarua na'i Jopa. Na'i 'oha rau ada wou na'i 'omaa, rau waia ta'eha na'i ahii na awa iei urao maesi. 'A ragoi nao rau ura garia Pita marau ago-ago marau ha'ata'ini'i tanaai bwana na tai'i a Tabita na'i 'oha na tahi mau. 40 Mia Pita 'a ha'a-hura'ahiraau baaniai ahii. Magu topira'i ruru ma ha'arahesi. Ma rihota'i wou tanaai urao maesi ma 'unuai atana, “Tabita, 'oi ura ta'e!” 'Agu haa ma ragata'iniai maana ma re'ia Pita ma heinagu ara'a. 41 Mia Pita 'a dau na'i rimana ma ha'a-urasia maagu 'unuraau aho'i siri mai nao miraau ro'u i sae hinihini. 'Ia Pita 'a ha'ata'inia tanaraaua Tabita na tahi aho'i baaniai mae.
42 Taroha 'iniai maho na to'osi 'a 'adarara 'ari suriai 'omaai Jopa ma ragoi nei raugu hinihinia ro'ua Araha. 43 'Ia Pita 'a gere awa orea na'i ruma ana Saemon na'i 'omaasi. 'Iiasi 'e sae na matai tatau'arodi mareho 'ini uri-uri mwamwaa.