8
'Ia Sol 'a 'adoma'inia do 'a goro moi ngahuia ada Stivin.
'Ia Sol 'A Norata'airaaui Saeni Heisoi
Taraawa'a na'i madoraa na 'ia Stivin 'a mae, ra taraawa'a norata'airaaui sae ni heisoi na'i Jerusalem. Miraau hako rau hora 'ari suri'i tara'i dora na'i Jiudea ma na'i Samaria. 'Iraau moi Ha'ataari naraugu awa na'i Jerusalem. Tara'i sae narau 'adoma'i ha'ahihi'aa God rau waai abena Stivin marau toringia. Rau angisia marau ahutotou di'u 'inia.
Mia Sol 'a bonasia do'ai ha'a-ai'aai heisoi. 'A siri suri ruma ma daa'i sae mwane mana urao ni heisoi ma nuga'i na'i rumaniho'o.
Taroha Goro 'A Taha
Na'i Provensi Samaria
'Iraau sae hinihini narau hora baaniai Jerusalem rau 'adara'inia 'ari tarohana Araha suri'i mwani 'omaa narau taha suri'i. 'Ia Pilip 'a 'ari ro'u na'i 'omaa raha i Samaria, ma taroha'inia ro'u ieia mo'o na Ha'atahi. 'Iraau sae rau raba bahurongoa di'u na'i 'oha rau rongo'i maho na maani'i marau re'i'i ha'abu'oahu na haa'i. 'Iraau nei na bwauniraau adaro, 'iraau adaro rau awaawara marau hura'a. 'Iraau nei ra pwaki mana nei ra ngadi abedi ra goro aho'i ro'u. 'Iraau sae rau awa na'i kae 'omaasi rau wa'ewa'e di'u.
Na'i 'omaasi, 'e ta'i sae na awa iei, atana 'ia Saemon. 'Ia mo'osi 'a matai haa'i ha'abu'oahu 'iniai mena anai adaro miraau saeni Samaria rau heimwaota'i di'u 'ini'i. 'Ia mo'osi 'a 'unua ro'u haaria do'iia 'e saemaua. 10 'Iraau hakoi sae na'i 'omaasi goni beiraaui saemaua rau bahurongo'i maho na 'unu'i a mo'osi, marau 'unua do'iia 'a to'oraai mena. I menasi rau 'unua 'iniai ta'i kaeni mena ana God. 11 Rau suria 'inia 'a orea mai haa'i ana'i mwani maho rau heimwaota'i 'ini'i. 12 Na'i 'oha 'ia Pilip 'a maaniai Taroha Goro 'inia Jisas Kraest mana tahinga 'ia God na marungia, 'iraau sae mwane mana urao rau hinihinia marau 'ari wou ma bwareomaea'araau. 13 Mia Saemon ro'u 'a hinihini ma 'ari ro'u wou na bwareomaea. 'Ado 'oha 'a awa beia Pilip ma heimwaota'i di'u 'ini'i ha'abu'oahu mana ha'ara na haa'i.
14 'Iraau Ha'ataari na'i Jerusalem rau rongoa do 'iraau Samaria rau hinihinia'ai tarohana Araha. Naasi marau ha'ataaria Pita mea Jon 'anai garihiraau. 15 Na'i 'oha raru taha beiraau nei ra hinihini, raru ha'arahesi 'adaau neina Hi'ona Maea 'ai sirihiraau. 16 Rei'uaa narau bwane bwareomaea 'iniai atana Araha Jisas, mana Hi'ona Maea 'a ai'a awa mau beia tanei 'iniraau. 17 Naasi 'ia Pita mea Jon raru dau'i bwaudaa'i mana Hi'ona Maea 'a sirihiraau'a.
18 Na'i 'oha 'ia Saemon 'a re'ia dona Hi'ona Maea 'a sirihiraaui sae na'i 'oha 'ia Pita mia Jon raru dau'i bwaudaa'i, 'agu ha ma waia'a mai ha'a tanararua ma o'ani, 19 “Murui haua ro'u tanaaui mena, neina 'iatei sae nawai dau na'i bwauna, na Hi'ona Maea 'ai sirihia ro'u.”
20 Mia Pita 'a ha'atee wetewete tanaa o'ani, “I'oe 'adoma'inia do'o ga'i matai horia moi maho na watea dadara'a God tanaraaui sae? 'A goro do'o ga'i mae na'i dora ni rongomaata'i bei'i ha'a amu'isi. 21 I'oe 'o bwa'i aba 'iniai ruruha ameeu na'i tau'aroni, suria na 'adoma'imu 'a ai'a odo-odo na'i maana God. 22 'Oi rihosi ma'oi nugasi'i herehere amu'i nara ai'a goro, ma'oi ha'arahesi tanaa God maai 'adoma'i nugasiai 'ado'adomu na ta'aa. 23 'Inau 'iraraa 'o ta'i kaeni naga di'u 'iniai to'oraai menasi, me ni ora-ora'a 'a marungi'o.”
24 Mia Saemon 'a 'unua tanaa Pita mea Jon do rarui ha'arahesi 'a'auhia mana maho raru 'unu'i rai abu to'ia.
25 Na'i 'oha 'ia Pita mea Jon raru taroha'inia hakoi tarohana Araha mararu maani'i taha nararu re'i'i na haa'i, naasi ma rarugu aho'i 'ari Jerusalem. Na'i 'oha nararu hano 'anai 'ari Jerusalem, raru taroha'inia mau ro'u i Taroha Goro suri'i tara'i 'omaa na'i Samaria.
'Ia Pilip 'A Mamaani Beiai Saeni Itiopia
26 'E ta'i 'oha, i enjel ana God 'a ha'atee tanaa Pilip o'ani, “'Oi hura'a suriai tara na tahamora na'i Jerusalem ma dio na'i dora mangasara ma 'ari 'anai Gasa.” 27 Mia Pilip 'a hura'a suria ma re'iai saeni Itiopia. 'Ia mo'osi 'e sae mwanemaua na 'omesuri'i ha'a anai urao mwaeraha na'i Itiopia. 'Iia 'a 'ari Jerusalem 'anai ha'arahesi 28 ma aho'i 'ari 'omaa ana. 'A heinagu na'i bwea na'e hoosi na ogea, magu 'oha'iniai buka anai rarabea Aisaea. 29 Mana Hi'ona Maea 'a o'ani 'inia Pilip, “'Oi 'ari wou beia mo'osi ma'oi hahano na'i bobona.” 30 Na'i 'oha nagu 'eba wou gaarangia ma rongoai 'oha'inia anai Usu-usu Maea ana Aisaea, mia Pilip 'a o'ani 'inia, “'A 'ua? 'O aidangisiai maho na'o 'oha'iniasi?”
31 Mia mo'osi 'a o'ani 'inia Pilip, “'Ai he'ua nawai aidangisia 'inia 'onaa na ai'a ta sae nai ha'a-aidangisiau 'inia?” Ma 'unua tanaa Pilip do'ai hane ta'eha maai heinagu beia na'i bwea. 32 Maho na 'oha'inia mo'osi na'i Usu-usu Maea 'a o'ani,
“Ra waia 'onaai siip nara waa 'anai ngahuia.
Ma 'onaaiai garei siip na ai'a angi na'i 'oha ra taapuruai warihuna, 'iia 'a agohe moi.
33 Ra ha'atee ha'ata'aia ma na'i 'oha ra hiiria
ra ai'a haua beiai here na odo-odo.
'Abwa'i ta sae nai hadanga'ini'i gare ana'i,
'inia na tahingana ra ha'a-ai'aa moi baania 'oha 'iia 'a ai'a to'o gare mau.”* 8:32-33 Aisaea 53:7-8
34 Mana saemauasi 'a songa'inia Pilip o'ani, “'Iatei na 'ia Aisaea na hadanga'iniasi? 'A hadanga'inia haaria ma'uasi 'e sae he'ete'i?” 35 Mia Pilip 'a taraawa'a maania tanaai Taroha Goro 'inia Jisas. 'A maania ga'u tanaa i gere dora baaniai buka ana Aisaea, magu maani'i tanaa ro'u tara'i dora he'ete'i ro'u. 36 Rarugu ha mararu taha'a na'i wai mana saesi 'a o'ani'a 'inia Pilip, “Wai naani'a, 'e taha na ha'abwarasiau nau bwa'i matai bwareomaea 'inia?” 37 Mia Pilip 'a aramia o'ani, “'Onaa na'o hinihini beiai tahingamu hako, ma'oi bwareomaea.” Mana saemauasi 'a o'ani, “'Au hinihini do'ia Jisas Kraest naasi Garena God.” 8:37 Suri'i tara'i kopi bwani 'iniai Baebol, ra ai'a nugaai tatarani.
38 Mana saemauasi 'a 'unua dorai ha'apapakuai maho raru ta'e na'ieisi, mararu dio na'i wai mea Pilip 'agu bwareomaeaai saesi. 39 Na'i 'oha raru tarau baaniai wai, na Hi'ona Maea ana God 'a waia Pilip mana saemauasi 'agu ai'a re'ia'a. 'Agu haa ma hano'a ro'u ma wa'ewa'e raha di'u. 40 'Agu 'asu'a Pilip ma ada na'i 'omaai Asotas. 'A maaniai Taroha Goro na'i 'omaasi ma ro'u suri'i mwani 'omaa na taha suri'i tari 'oha na ada na'i 'omaai Sisaria.

*8:33 8:32-33 Aisaea 53:7-8

8:37 8:37 Suri'i tara'i kopi bwani 'iniai Baebol, ra ai'a nugaai tatarani.