18
'Ia Pol 'A 'Ari Korin
Na'i murinai hadahada ana Pol beiraau i Kansol, 'ia Pol 'a hano baaniai Atens ma 'ari Korin. Na'i 'isi 'a heisadoi beia Akuila, 'e ai Jiu na huta na'i Provensi Pontas. 'Iia mana urao ana, 'ia Prisila, rarugu bura'i boi baaniai 'omaai Rom na'i Itali, suria na mwaeraha anai Rom na atana 'ia Klodias, 'a 'unua do 'iraau hakoi saeni Jiu na'i dorasi rai hura'a. Mia Pol 'a 'ari garihia Akuila mea Prisila, ma sadoia do 'iraruasi raru matai tai'i ro'u i ruma saira 'onaaia. 'Irarua raru hauai mahosi 'anai tatari ha'a mia Pol 'a awa beirarua 'anai 'a'auhirarua.
'Ado dangi ni mamaro 'a 'ari ruma ni ha'arahesi adaaui Jiu ma mamaani tanaraaui Jiu miraau ro'u i nei ra ai'a Jiu, 'a bonasia dorai hinihini.
Na'i murinai boi ana Saelas mea Timoti baaniai Masidonia, 'ia Pol 'a mamaro'a 'anai tau'aro beia Akuila. Ma 'ado dangi 'a awa moi 'anai maania tanaraaui Jiu do 'ia Jisas naasi Ha'atahi. Raugu haa marau ura bwarasia'a marau ha'atee ha'ata'aia. Mia kakahuru nga'ini'i kahuadi bwana ana'i, 'e ha'ara do'ai su'amuriraau ma o'ani, “'Onaa namoi mae mamoi 'ari na'i dora ni rongomaata'i, 'e taritari'a amoou haari'amou. Moi abui ha'ahuniau 'inia. Taraawa'a na'i 'ohani ma 'ari'a, wai heitaroha'i moi tanaraaui sae ra ai'a Jiu.”
Naasi ma sara 'ari ruma anai sae na atana 'ia Titias Jastas. 'Ia mo'osi 'a 'adoma'i ha'ahihi'aa ro'ua God. Ni ruma ana 'a awa moi na'i bobonai ruma ni ha'arahesi adaaui Jiu. 'Ia Krispas naasi bwauodo anai ruma ni ha'arahesisi. 'Ia Krispas miraau hakoi ruma ana rau hinihinia Araha. Ma rago ro'u i nei na'i Korin narau bahurongoa Pol marau hinihini. Naasi marau dauai bwareomaea.
'E ta'i rodo, 'ia Araha 'a ha'atee tanaa Pol na'i mauru'aa. 'A o'ani, “'Oi abui mamaa'u, 'oi heitaroha'i moi. 'Oi abu agohe! 10 'Inau 'au awa bei'o, 'abwa'i sae nai ha'amaara'o, 'inia rau ragoi sae agu'i na'i 'omaani narai 'a'auhi'o.” 11 Naasi mia Pol 'a awa moi na'i Korin suriai ta'i harisi mana aba 'anai ha'ausuriraaui sae 'iniai ha'atee ana God.
12 Na'i madoraasi, 'ia Galio na ha'i Primia na'i Provensi Akaea. Ma tara'i Jiu rau 'adoma'i aratara 'anai daua Pol. Rau waia 'ari tanaa Galio 'anai hiiria. 13 Rau o'ani, “'Ia mo'oni 'a bonasiraaui sae dorai ha'arahesia God na'i here na horosiai ringeringe anai gaumani.”
14 'Ia Pol 'agu raba aramiraaui Jiu mia Galio 'a o'ani'a, “'Onaa moi ha'ahunia mo'oni 'iniai maho taritari'a ma'uasi ta maho ta'aa na haua, 'au ga'i matai rongosuri'amou moi. 15 Me mou heita'ia moi 'ini'i 'ado'ado 'ada'i ha'atee mana ata mana ringeringe amoo'i. Naasi moi hiiria moi haari'amou. 'Inau 'au bwa'i haua.” 16 Ma ha'a-hura'ahiraau baaniai ruma ni hihiiri. 17 Miraaui noni hunga rau dauai bwauodo anai ruma ni ha'arahesi adaaui Jiu, 'ia Sostenes, marau ngahuia na'i moi maanai ruma ni hihiiri. 'Ia Galio 'a ai'a ta'aabena 'iniai maho narau hauasi.
'Ia Pol 'A Aho'i 'Ari Antiok
18 'Ia Pol 'a gere awa orea beiraaui sae ni heisoi na'i Korin, magu haiha'ari beiraau ma hano beia Akuila mea Prisila marau 'ari Kenkria. Na'i 'isi, 'ia Pol 'a risi pou 'anai ha'ata'inia do 'a hauai duruduru tanaa God. Na'i muri, rau ta'e na'i haka 'anai 'ari Siria. 19 Rau siri ga'u na'i Efesas. Na'i 'omaasi 'ia Pol 'a 'adoma'inia do'ai hano baania Akuila mea Prisila mararui awa ga'u. Ma'ata 'ia Pol 'a 'ari ga'u i ruma ni ha'arahesi adaaui Jiu na mamaani beiraau. 20 Rau 'unua tanaa do'ai gere awa ga'u, me 'iia 'a 'unua tanaraau dona 'abwa'i. 21 'A haua moi ha'atee haiha'ari tanaraau ma 'unua do 'onaa 'ia God 'ai ha'awatea, maai aho'i ro'u mau mai. Na'i muri, 'a sadoiai haka ma hano baania Efesas 22 ma 'ari Sisaria. Naasi 'a hano ma ta'eha i Jerusalem na garihiraaui sae ni heisoi magu hano ro'u 'anai Antiok. 23 'A awa ga'u suriai gere madoraa maagu gaariri suri'i tara'i 'omaa na'i Galesia ma na'i Frijia. 'A hadahada ha'a-'o'ori'i hinihinidaa'i sae ni heisoi na'isi.
Tagora Na Haua Apolos
24 Na'i mau 'ohasi, 'e ta'i ai Jiu na huta na'i Aleksandria 'a boi na'i Efesas, na atana 'ia Apolos. 'Iiani 'e sae na matai mamaani di'u ma aidangisia goroi Usu-usu Maea. 25 Ra bwane ha'ausuria 'iniai Taroha Goro 'inia Araha ma goro ana di'u 'anai maania. Mana maho na maani'i 'inia Araha ra ha'a-momori. Na'i 'ohasi, 'a ai'a mataia do 'iraaui noni hinihini rai bwareomaea 'iniai hinihinia adaaua Jisas. Na bwareomaea moi ana Jon na aidangisia. 26 Na'i 'oha na mamaani na'i ruma ni ha'arahesi adaaui Jiu, 'a mamaani ramoramo'a di'u. Mia Akuila mea Prisila raru rongobahua mararu waia 'ari ruma adarua nararu ha'a-aidangisia ro'u di'u wou 'iniai Taroha Goro 'abaia Araha.
27 Mia Apolos 'a raba 'ari Akaea miraaui sae ni heisoi na'i Efesas rau ha'a-weteweteai 'adoma'ina 'anai hano marau hauai usu-usu tanaraaui sae hinihini na'i 'omaasi. Rau ha'ata'u'uraau dorai ha'amaotoa Apolos. 'Iraau sae 'isi na'i Akaea rau bwane hinihinia Jisas 'inia i goro na haua God tanaraau. Hoita, na'i 'oha na ada Apolos na'i Akaea, 'a 'a'auhiraau di'u. 28 'Inia na'i 'oha 'ia Apolos 'a heitohetohe beiraaui Jiu na'i maadaaui noni hunga, 'a ha'ata'inia tanaraaui taha ra awa na'i Usu-usu Maea na ha'ata'inia ha'a-momori do'ia Jisas naasi Ha'atahi.