4
'I'amoui nei mou bwauodo 'iniraaui slev, moi goro tatarasi 'iniraau hako mamoi here goro tanaraau. Mamoi abui kaku'aa do 'e nei na bwauodo 'ini'amou, 'iia ro'u mau na'i Aro.
Here Goro Nara Ga'i Haa'i Saeni Heisoi
Moi ha'arahesi waiori mana 'adoma'imoo'i ra ga'i bwa'i teha baani'i mareho namou ha'arahesi 'ini'i. Mamoi ha'atee ha'agorohia ro'u a God 'ini'i mwani maho na haa'i tana'amou. Moi ha'arahesi 'a'auhi'ameu ro'u mia God 'ai ha'amwada'ua tana'ameu 'anai 'adara'iniai tarohana Kraest na bainihu baaniraaui noni na'i 'ohabwani. Naia na taroha'inia agua Kraest naragu nugaau 'inia na'i rumaniho'oni. Moi ha'arahesi nei nawai maani ha'arawamataa i tarohasi, 'inia naasi taha nau ga'i haua.
Na'i 'oha moi awa beiraaui nei narau ai'a hinihinia Kraest moi awa odo-odo goro suriai awa namoi haa'i. Ha'amomori, moi awa ha'aagau 'ado 'oha 'anai haa'i here nara goro neina rai hinihini ro'u. Moi mamaani goro beiai heita'ahi tanaraau marai mwa'emwa'e tarau 'anai bahurongo'amou. 'Onaa moi haa'i mareho 'isi, mou matai arami'i goro i taha rai songa'ini'amou 'ini'i.
Ha'atee Ha'ahako
7-8 'Inau wai ha'ataaria woua Tikikas bei'amou 'anai mamaani ha'a-wa'ewa'e'amou 'inia taha nameu haua na'i 'ohani. 'Ia Tikikas 'e sae goro agaau na tau'aro mangudi bei'ameu tanaa Araha. 'Ia ro'ua Onesimas, na awa na'i ruruha amoou, nawai ha'ataaria ro'u wou. 'Iiasi 'e sae goro ma mangudi ro'u. 'Irarua rarui maani'i tana'amoui taha ra to'o mai 'ini.
10 'Ia Aristakas namiri ta'i awa na'i rumaniho'o, 'a ha'ataaria wou i ha'atee wa'ewa'e ana tana'amou. Mia ro'ua Mak, gere do'orana Banabas. 'Onaai bwani 'unua agua tana'amou, moi ha'amaotoa Mak 'onaa nai gaariri'amou. 11 'Ia Jisas, mo'o ra 'unua ro'u 'inia Jastas, 'a ha'ataaria ro'u wou i ha'atee wa'ewa'e ana tana'amou. Neiraau moisi oru ai Jiu hinihini narau tau'aro beiau 'anai ha'a-aidangisiraaui inoni 'iniai hourana ana God. Rau ha'a-wetewetea di'u i 'adoma'igu.
12 'E ta'i 'ini'amou ro'u na tau'aro tanaa Jisas Kraest 'a ha'ataaria ro'u wou i ha'atee wa'ewa'e ana tana'amou, 'ia Epafaras. 'Ado 'oha 'a ha'arahesi wetewete taramoou neina moi ura baabau na'i hinihinimoo'i mamoi 'iraraa ha'agorohiai taha na 'irisia God domoi haua. 13 'Au 'iraraa do 'ia mo'osi 'a tau'aro raha di'u 'anai 'a'auhi'amou miraaui sae hinihini na'i Leodisia mana Hierapolis.
14 I sae goro agaaua Dokita Luk, 'a ha'ataaria ro'u wou i ha'atee wa'ewa'e ana tana'amou. Mia ro'ua Dimas.
15 Moi 'unuai ha'atee wa'ewa'e agua tanaraaui sae hinihini na'i Leodisia, mei tanaai urao ra 'unua 'inia Nimfa miraaui nei rau matai boi goni 'anai rihunga'i na'i ruma ana. 16 Na'i 'oha moi 'oha'inia hakoi usu-usuni, moi ha'ataaria ro'u 'ari na'i Leodisia marai 'oha'inia na'i ruma maea. Mi'amou ga'i 'oha'inia ro'u i usu-usu nau usua tanaraau. 17 Moi 'unua tanaa Akipas maai hauai tau'aro 'ia Araha 'a 'unua tanaa do'ai haua.
18 'Inaua Pol nau usu'i tatara ha'ahako 'ini 'iniai rimagu haariau. I sae na usu-usu tanaau 'a ai'a usu'i.
Moi abui kaku'aa do 'inau 'au awa na'i rumaniho'o. 'Au ha'arahesi mia God 'ai ha'agorohi'amou.