10
Ni mwani herehere na'i raronai Ringe ana'ia Moses ra'i nunu moi 'ada'i huudi mareho goro narai boi ta 'oha, ai'a do nara 'isi'a i huudi mareho. Ni ho'asi na Ringe ana'ia Moses na 'unu'i nara hahaa'i 'ado harisi, ra ai'a huunai ha'a-wariwariraaui nei narau boi 'anai rihunga'i. 'Onaa na ga'i huunai ha'a-wariwariraau, na ho'asi naasi ra ga'i bwa'igui haua'a ro'u, marau ga'i bwa'i arunga 'ino'a mau 'ini'i ora-ora'a adaa'i. Me ai'a o'asi. Ni ho'asi narau hau'i 'ado harisi, ra ha'a 'adoma'i aho'isiraau tarau 'ini'i ora-ora'a adaa'i. Suria na 'abui kau mwane mana 'abui gout 'a bwa'i matai ha'a-gaasinga'iniai ora-ora'a.
Tarana naasi 'ia Kraest 'a ha'atee o'ani tanaa God na'i 'oha na boi na'i marewana,
“I'oe 'o ai'a rabasi'i ho'asi mana wawate nara haa'i.
Me i'oe 'o hauai abe tanaau dona 'inau wai wateau haariau tana'o 'onaai ho'asi.
I'oe 'o ai'a ahugoro 'iniai mwamwaa nara ho'asi susuu 'inia mana ho'asi 'anai ha'a-gaasinga'ini'i ora-ora'a.
Naasi mau o'ani, ‘God. 'Ome, ninauni. 'Inau 'au boi 'anai hauai taha na'o 'irisia 'onaai usu 'abaiau ada na'i Usu-usu Maea.’ ”* 10:5-7 Psalm 40:6-8
Na Ringe ana'ia Moses 'a 'unua do 'iraaui Piriisi rai suu ho'asi marai haa'i tara'i wawate tanaa God. Ma rei'uaa na o'asi, na'i dorai Usu-usu Maea ani, 'ia Kraest 'a ha'atee o'ani 'inia God, “I'oe 'o ai'a rabasi'i ho'asi mana wawate nara haa'i, ma'o ai'a ahugoro 'ini'i ho'asi susuu, mana ho'asi 'anai ha'a-gaasinga'ini'i ora-ora'a.” Naasi magu o'ani ro'u na'i muri, “Ninauni. 'Inau 'au boi 'anai hauai taha 'o 'irisia.” Naasi ma ha'ahakoai duruduru bwani 'anai nugaai nata nei. 10 'Ia Jisas Kraest 'a araisuriai hei'irisina God ma wateai abena 'anai mae ha'atai moi 'inigia 'onaai ho'asi. Ma naasi, 'igaau gau ha'i noni maea ana'ia God.
11 Na'i duruduru bwani 'iraaui Piriisi adaa'i Jiu ra ura 'ado dangi 'anai taraa hahaa'i moi ta'i ho'asi nara bwane hahaa'i mau mai nara ai'a matai ha'ahakoai ora-ora'a. 12 Me 'ia Kraest, ni ho'asi na haua ha'atai moi 'ada'i ora-ora'a 'a goro daara'i 'ana'ai 'ado 'oha. Naasi magu heinagu na'i dora ni ha'ahou na'i odona God. 13 Ma totori tari madoraa na 'ia God 'ai nugaraaui maerongana'i na'i bahainai heimarungi ana. 14 Me 'iniai ta'i ho'asi naasi, 'a huunai ha'a-ararigaau i noni maea ana'ia God 'anai 'ari wou beia.
15 Na Hi'ona Maea 'a ha'ata'inia ro'u hura'a tanagia do 'a o'asi ha'a-momori. 'Inia na'i Usu-usu Maea ra usua o'ani,
16 “'Ia Araha God 'a o'ani, ‘Naani duruduru haoru nawai haua beiraaui inoni na'i huunai madoraa 'ana.
Wai nuga'i ha'atora agu'i suri'i 'adoma'idaa'i mana'i tahingadaa'i marai aidangisi'i.’ ” 10:16 Jeremaea 31:33
17 Maagu o'ani ro'u,
“'Augu bwa'i 'adoma'ini'i'a i ora-ora'a adaa'i
mana taha nara taritari'a narau haa'i.” 10:17 Jeremaea 31:34
18 Hoita, 'onaa na bwane 'adoma'i nugasi'i ora-ora'a, ai'a ta'isada do raigui hau'i ro'u tara'i ho'asi 'anai ha'a-gaasinga'iniai ora-ora'a.
'Anai Dau Baabau Na'i Duruduru Ana God
19 Naasi arai do'ora mana asigu'i, suriai 'abuna Jisas 'a ahe 'inigia, 'igaau gau mwaridanga'a 'anai ataha siri beia God na'i dora na maea di'usi. 20 Gau matai haua o'asi, suria gau to'oraai tara haoru na hano 'anai tahi tarau na 'ia Kraest na tahangia tanagia 'iniai mae na haa na'i dadaahoro. Mana mae na haa 'a 'onaa do'a rahiai kae bwana ubu-ubu'a nara rohe bwarasia 'iniai dora maea.
21 'Igaau gau to'oraai Bwauododaaui Piriisi hauasa 'anai 'omesurigaaui inoni ana'ia God. 22 Naasi, gau magai boi gaarangia God beiai huunai tahinga na ha'a-momori ma huunai 'u'uria. 'Iia 'a bwane ha'a-wariwari'i tahingagaa'i 'iniai 'abuna, do neina gaigui abui arunga 'ino'a'a ro'u, ma 'onaa do'a ha'a-wariwarigia 'iniai wai na goro.§ 10:22 Tara'i sae ra 'adoma'inia do ra hadanga'iniai bwareomaea. 23 'Igaau gau bwane maania hura'a tanaraaui noni do ra'i mareho na gau 'adoma'i heitotori 'ini'i. Gai dau baabau magai abui 'adoma'i heiruarua'a 'ini'i mareho 'isi. 'Inia 'igaau gau matai 'u'uria taraua God suri'i duruduru ana'i tanagia.
24 Gai 'adoma'i raha 'iniai taha na gau matai haua 'anai 'a'auhiai nata nei, neina 'iia 'ai ha'ata'iniai heita'ahi tanaa ro'u i nata nei, ma 'ai hau'i mwane mareho goro. 25 Gai abui mamarota'i boi goni 'anai rihunga'i, rei'uaa na tara'i nei ra bwane mamaro'a. Ma'ata moi boi goni 'anai ha'a-'o'ori'amou hairiu. 'A ororiu di'u domoi haua o'asi tarau, 'inia na dangi nai aho'i mai Araha 'a raumwadu.
26 'Onaa nagau ta'ahia mau i ora-ora'a magau bwa'i agoheta'i haa'i mareho ta'a'i na'i 'oha nagau bwane aidangisiai huunai ha'ausuringa'i, me 'a bwa'i ho'asi'a ro'u naigui awa ro'u nai matai ha'a-gaasinga'ini'i ora-ora'a 'isi. 27 Me 'igaau gai mamasi moi ha'i mamaa'u 'anai 'oha na 'ia God 'ai ha'a-mama'aigia na'i 'eu raha na matai noro ha'a-dorohuraaui nei narau ha'imae beia. 28 'Onaai bwane 'iraraa amoou, 'onaa 'e waira rua ma'ua oru narai ha'arangasia hura'a do 'e sae na kakawata'i araisuri'i Ringe ana'ia Moses, 'ia mo'osi ra bwa'i arunga ta'ahia, rai ngahu gata'inia moi.* 10:28 Diutronomi 17:6; 19:15 29 Naasi, moi 'adoma'iniai mamaa'a nai hauai ha'a-mama'ai tanaai nei na here bodio 'iniai Garena God, ma ai'a 'adoma'i hihi'a 'iniai 'abuna, rei'uaa na 'abu naasi na ahe 'anai ha'a-'o'oriai duruduru haoru ana God ma ha'a-wariwaria baaniai ora-ora'a. 'Ia mo'osi 'a here ha'ata'aiai Hi'ona Maea na ha'ata'iniai goro ana God 'inigia. 30 Magau 'iraraa do'ia God na o'ani,
“'Inau wai ha'a-mama'airaaui sae hehereta'a'i.
'Inau wai su'ua aho'i tanaraau.”
Magu ha'atee o'ani ro'u,
“'Inau a Araha God, 'inau wai hiiriraaui inoni agu'i.” 10:30 Diutronomi 32:35-36
31 'E maho na ha'amagugu abe di'u naasi do'ia God na tahitahi, 'ai hiiri'o.
32 Abui kaku'aai 'oha namou taraawa'a hinihiniai Taroha Goro 'inia Kraest mamou siri mai na'i marewa. Moi 'adoma'i suria aho'i ura wetewete namou haua suri'i hinihinimoo'i, rei'uaa tara'i 'oha mou siri suri'i rongomaata'i nara raha di'u. 33 Ra'i 'oha ra ha'atee ha'a-ta'ai'amou mara here ha'a-maata'i'amou suri'i maadi inoni. Tara'i 'oha mou 'a'auhiraaui nei ra ha'a-maata'iraau ro'u o'asi. 34 Mou arunga ta'ahiraau mamou 'a'auhiraaui nei ra gaasiraau na'i rumaniho'o. Ma rei'uaa ra waa'i baani'amou mareho namou to'ora'i, 'i'amou wa'ewa'e moi. Mou wa'ewa'e suria mou aidangisia do 'e mareho nai goro di'u ro'u wou nai awa tarau namoi dau'i mau ro'u ta'oha. 35 Rei'uaa mwane mareho rai to'oto'o he'ua, me moi abui ha'a-ai'aai 'ado'ado wetewete 'anai 'u'uria Araha. 'Inia 'e kaeni heitahari raha namoi daua 'inia. 36 Moi wetewete mamoi mangudi neina moi hauai hei'irisina God mamoi dauai taha na 'ia God na duruduru tana'amou 'inia. 37 'Inia na Usu-usu Maea 'a o'ani,
“'A bwa'i orea mia mo'o nai boi 'ai boi'a,
'iia 'agu bwa'i mamasi'a ro'u.
38 Miraaui nei narau odo-odo na'i maagu narau hinihiniau rai to'oraa i huunai tahi,
mia tei nai rihota'i aho'i baaniau 'au bwa'i ahugoro 'inia.” 10:37-38 Habakuk 2:3-4
39 Me 'igaau gau ai'a 'onaairaaui nei narau rihota'i aho'i narai ha'a-mama'airaau na'i dora ni rongomaata'i. Ai'a. 'Igaau ra'i inoni nagau hinihinia God, mia God 'ai haua tanagaau i tahi tarau.

*10:7 10:5-7 Psalm 40:6-8

10:16 10:16 Jeremaea 31:33

10:17 10:17 Jeremaea 31:34

§10:22 10:22 Tara'i sae ra 'adoma'inia do ra hadanga'iniai bwareomaea.

*10:28 10:28 Diutronomi 17:6; 19:15

10:30 10:30 Diutronomi 32:35-36

10:38 10:37-38 Habakuk 2:3-4