12
Meri 'A Ringisiai Rumu
Na'i Uwana'i a Jisas
(Matiu 26:6-13; Mak 14:3-9)
'E ono dangi namau maraigui ha'ato'oai rongo 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau. 'Ia Jisas 'a aho'i 'ari na'i Betani, i 'omaa na 'ia Lasarus na awaiei, 'ia mo'o na 'ia Jisas 'a ha'a-suruta'ea aho'i baaniai mae. Miraau ha'aagauai mahoingau tanaa Jisas na'isi, 'ia Maata naasi na 'a'au 'anai ha'atora'iniai mahoingau tanaraau. Mia Lasarus naasi ta'i 'iniraaui nei narau heinagu na'i dora ngaungau. Mia Meri 'a siri mai beiai gere bei na honu 'ini rumu na hori bwara di'u.* 12:3 Ni beisi, 'e ta'i abai lita na awai rarona. 'A ringisia na'i uwana'i a Jisas 'anai ha'ahoua, magu ha'amaha'i 'iniai warihuna. Mana si'inihanai rumusi 'a adaahusia hako i rumasi. Mia Jiudas Iskariot, 'e ta'i 'iniraaui rongoiusuri ana'i na awa ro'u 'isi. 'Ia Jiudas naasia mo'o nai usuha'inia Jisas tanaraaui maerongana. Mia Jiudas 'a ha'atee o'ani, “'Ei, 'a ga'i raonga'iniai rumusi, mana ha'a 'ana 'a ga'i 'a'auhiraau 'iniai pohara. Na rumusi ra ga'i horia 'iniai oru 'arangi korai ha'a.” 12:5 Oru 'arangi korai ha'a 'a ta'isada beiai horihorinai ta'i sae na tagora suriai ta'i harisi. Rei'uaa na ha'atee o'asi a Jiudas, ai'a do'a huunai ta'aabena 'iniraaui pohara, me suria 'iia 'e sae beri. 'Iia naasi na 'omesuriai ha'a adaaui rongoiusuri, magu tara'i 'oha 'a rahi ha'a moi nana haaria.
Mia Jisas 'agu ha'atee o'ani, “Nigaa! 'Ia Meri 'a haua o'asi 'anai ha'aagauau 'anai 'oha narai toringiau. 'Iraaui nei pohara rai awa tarau moi bei'amou. 'Inau na bwa'i.”
Na'i 'oha na 'iraaui noni rau 'iraraa do'ia Jisas 'a ataha, rau goni hako mai 'anai 'omesia, ma 'anai 'omesia ro'ua Lasarus, mo'o na 'ia Jisas 'a ha'a-suruta'ea aho'i baaniai mae. 10-11 Na'i 'ohasi 'a ragoi Jiu naraugu ai'a raba suriraau'a i Na'ohadaa'i Piriisi marau hinihinia Jisas 'iniai maho na to'o beia Lasarus. Naasi miraaui Na'ohadaa'i Piriisi rau hauai ha'aradorado 'anai ha'amaesia ro'ua Lasarus.
Jisas 'A Ha'ata'inia Do 'Iia Na Mwaeraha
(Matiu 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)
12 Mana'i nata dangi, 'iraaui noni nara boi 'anai ha'ato'oai Roho Aharau na'i Jerusalem rau rongoa do'ia Jisas 'a boi'a 'anai Jerusalem. 13 Naasi rau hano marau haa'i hahaai niu, marau 'ari suri tara 'anai heisadoi beia Jisas. Na'i 'oha narau 'ariwou suri tara, rau totoro o'ani,
“Ha'aasaa God!
Araha God, 'oi ha'agorohia mo'o na'o ha'ataaria mai!
'Oi ha'agorohiai mwaeraha ameeui Israel!” 12:13 Psalm 118:25-26
14 Jisas 'a hauai dongki ma heinagu na'i hungana, 'a 'onaai taha na Usu-usu Maea na 'unua na o'ani,
15 “Mou abui mamaa'u i noni nai Jerusalem.§ 12:15 Na'i ha'ateeni Grik ra usuai Saeon, ai'a Jerusalem. Ma'ata raru ta'isada moi.
'Ome, na mwaeraha amoou 'a ta'e mai
na'i hunganai garei dongki.”* 12:15 Sakaraea 9:9
16 Na'i 'ohasi 'iraaui rongoiusuri ana'i rau ai'a aidangisia do ni mareho 'isi ra'i mareho na 'iraaui rarabea rau bwane 'unu'i na'i Usu-usu Maea. Mana'i 'oha na 'ia Jisas 'a suruta'e aho'i ma ara'ai aro, naraugu aidangisia doni mareho nara usu'i dio na'i Usu-usu Maea ra to'o ha'a-momori.
17 'Iraaui nei narau 'omesia Jisas 'oha na ha'a-suruta'ea Lasarus baaniai mae, rau taroha'inia ro'u tanaraau tara'i noni. 18 Ma ragoi noni narau 'ariwou 'anai heisadoi beia Jisas 'iniai rongoa ada i ha'abu'oahu na hauasi. 19 Miraaui Farisei raugu ha'atee o'ani hairiu, “'Ome, gau heho'a! 'A bwa'i maho na gaigui haua. 'Inia 'a 'ome 'onaa doni mwane inoni hako rau suria'a!”
Jisas 'A Hadanga'iniai Mae Nai Haa
20 Ma tara'i ai Grik narau boi 'anai ha'ato'oai Roho Aharau na'i Jerusalem, 21 rau 'ari ataha beia Pilip, 'e rongoiusuri na boi baania 'omaai Betsaeda na'i Galili. Rau o'ani 'inia, “Saemaua, meu raba 'omesia Jisas.” 22 Mia Pilip 'a 'unua tanaa Andru mararu 'ari 'anai 'unua tanaa Jisas.
23 Na'i 'oha nararu 'unua tanaa, 'ia Jisas 'a ha'atee o'ani, “'Ohani 'a tari'a i madoraa 'anai Garei Inoni 'anai mae, neina 'ai ara'ai aro 'anai ha'ahoua. 24 Ha'amomori, wai 'unua ha'a-momori tana'amou, ni korai wiit 'ai ahoda aurui ano maai mae ma'ata'a, ma ta wiit haoru nai raboa ara'a maigui haa'i mwane kora haoru. Ma 'onaa na bwa'i mae, na korai wiitisi 'ai tara tata'isada moi. 25 'Iatei nai ta'ahia di'u haariai tahingana na'i marewanani, 'ai ha'a-ai'aai huunai tahi. Mia mo'o na ai'a ta'ahia di'ui tahingana na'i marewanani, 'ai daua nana haariai tahi na bwa'i hako. 26 'Iatei na raba ha'i noni tatau'aro agua, 'ai boi suriau, 'inia na inoni tatau'aro agua 'ai awa tarau na'i dora na 'inau wai awaiei. Ma 'onaa narai suriau, 'ia Amagu 'ai ha'ahouraau.”
27 Maagu o'ani ro'u, “Na 'adoma'igu 'a ha'a-arungata'aiau di'u. Wai 'ua? Wai ha'arahesi o'ani gasi? ‘Ama, 'oi abui watea dowai rongomaata'i o'asi!’ Ma'ata naasi taranai taha nau boi 'inia! 28 Wai ha'arahesi o'ani. ‘Ama, 'oi hauai taha narai ha'aasaa 'inia i atamu.’ ”
Ma'e ringe na ao dio mai baaniai aro, 'a o'ani, “'Au bwane hauai taha narai ha'aasaa 'inia i atagu, mawai haua ro'u mau.”
29 Na'i 'oha 'iraaui noni rau rongoai ringe, tara'i nei rau 'adoma'inia do'e hita, ma tara'i nei rau 'unua hura'a do'e enjel na ha'atee tanaa.
30 Mia Jisas 'agu o'ani 'iniraau, “Na ringe nagau rongoa, ai'a do 'anai 'a'auhiau, me 'anai 'a'auhi'amou 'anai hinihiniau. 31 Na'i 'ohani 'ia God 'ai hiiriraau hakoi noni nai marewana, mai ha'ahehoa Saetan na marungiai marewanani. 32 Mana'i 'oha narai nugaau ara'a, wai taragoni'i mwane inoni hako tanaau.” 33 'A ha'atee o'asi 'anai ha'a-aidangisiraau 'iniai here narai ha'amaesia 'inia na'i dadaahoro.
34 Miraaui noni rau o'ani, “'I'ameu meu 'omesia na'i Usu-usu Maea doni Ha'atahi 'a bwa'i mae. Ni 'uaana na'o 'unua 'inia dorai nugaa ara'ai Garei Inoni? 'Iatei Garei Inoni na'o hadanga'iniasi?”
35 Mia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “Ni bewaa 'ai awa bei'amou ta gere madoraa moi. Naasi moi hahano na'iei na'i 'oha na awa mau bei'amou, neina mou bwa'i suapou, mana kuhi 'a bwa'i kuhisi'amou. 'Inia 'onaa namoi awa na'i kuhi, mou bwa'i aidangisiai dora namou hahano 'ana. 36 Moi hinihiniai bewaa na'i madoraa na awa mau bei'amou, naasi mamoigui ha'i gare ni bewaa.” Na'i 'oha na ha'atee o'asi hako tanaraau, 'ia Jisas 'a hano ma awa baira'i baaniraau.
'Iraaui Jiu Rau Ai'a Hinihinia Jisas
37 Ma rei'uaa na 'ia Jisas 'a hau'i mwane ha'abu'oahu na'i maadaaui noni, me 'a ragoi nei narau ai'a hinihinia ro'u mau. 38 Ma naasi taha na 'ia Rarabea Aisaea 'a bwane 'unua do'ai to'o. 'A o'ani,
“Araha God, 'e taringai sae moi nara hinihiniai taroha nameu maania.
Ma ai'a ragoi nei nara 'ome 'iraraai mena amua na'o ha'ata'inia!” 12:38 Aisaea 53:1
39 Mana taranai taha narau ai'a hinihini 'inia, 'ia Aisaea 'a 'unua hura'a o'ani,
40 “'Ia Araha God 'a ha'akuru'i maadaa'i,
ma ha'ababau'i 'adoma'idaa'i.
'Onaa 'a ga'i bwa'i o'asi, rau ga'i 'ome 'irara'i mareho 'ini'i maadaa'i,
marau ga'i aidangisi'i mareho 'ini'i 'adoma'idaa'i,
marau ga'i rihota'i tanaau
mawai ha'agorohiraau baaniai taha na to'iraau.” 12:40 Aisaea 6:10
41 Na ha'atee duruduru na 'ia Aisaea na hauasi, 'a haua 'abaiai Ha'atahi, 'inia 'ia Aisaea 'a 'omesia na'i na'o i ha'ahou na 'ia Jisas 'ai daua 'oha nai tahi aho'i baaniai mae.
42 Hoita, rei'uaa rau ragoi nei narau ai'a hinihinia Jisas, me rau rago ro'u i nei narau hinihinia. Tara'i saemaua adaa'i Jiu rau hinihinia ro'u, maraugu ai'a ha'arangasia hura'a 'iniai mamaa'usiraau ada i Farisei, dora gasigu ha'a-aburaau 'anai siri suri'i rumani ha'arahesi 'anai rihunga'i. 43 Rau ta'ahia di'u i ha'atee ha'a-ta'eta'e baaniraaui noni, marau ai'a ta'ahiai ha'atee ha'a-ta'eta'e baania God.
44 Mia Jisas 'a totoro o'ani tanaraaui noni, “'Onaa namou hinihiniau, mou ai'a hinihiniau moi, memou hinihinia ro'ua God na ha'ataariau mai. 45 Na'i 'oha namou re'iau, 'i'amou re'ia ro'u a mo'o na ha'ataariau mai. 46 'Inau 'au boi 'onaai raita na marewa na'i marewanani, neina 'iraaui nei ra hinihiniau rai abui taraa awa-awa na'i kuhi. 47 'Onaa 'iatei na rongo'i ha'atee agu'i ma bwa'i ha'isuri'i, 'inau 'au bwa'i hiiria. 'Inia 'inau ai'a boi 'anai hiirirai noni nai marewana me 'au boi 'anai ha'atahiraau. 48 Me 'iraaui nei nara 'itaau bei'i ha'atee agu'i, ni ha'a-momori nara haa'i ha'atee agu'i naasi narai hiiriraau na'i ha'ahakonai dangi. 49 Na mareho na 'inau 'au maani'i, ai'a do ra'i 'ado'adogu haariau, me ra'i ha'ausuringa'i baania mo'o na ha'ataariau 'anai 'unu'i tana'amou. 50 Mau 'iraraa doni ha'ausuringa'i ana'i rai wai'amou 'anai tahi tarau. Naasi, nau maani'i moi mwane mareho na 'ia Amagu na 'unu'i tanaau 'anai maani'i.”

*12:3 12:3 Ni beisi, 'e ta'i abai lita na awai rarona.

12:5 12:5 Oru 'arangi korai ha'a 'a ta'isada beiai horihorinai ta'i sae na tagora suriai ta'i harisi.

12:13 12:13 Psalm 118:25-26

§12:15 12:15 Na'i ha'ateeni Grik ra usuai Saeon, ai'a Jerusalem. Ma'ata raru ta'isada moi.

*12:15 12:15 Sakaraea 9:9

12:38 12:38 Aisaea 53:1

12:40 12:40 Aisaea 6:10