13
Jisas 'A Wasi'i Uwadaa'i Rongoiusuri
Na'i na'o magu to'o i rongo 'anai 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau, 'ia Jisas 'a 'iraraa do madoraa ana 'a gaarangi 'anai hano baaniai marewanani 'anai aho'i 'ari beia Amana. Mana heita'ahi ana tanaraaui nei narau suria na'i marewanani, 'a 'ari tari na'i mae ana.* 13:1 'E nata herehere 'anai orisiai tatarani 'a o'ani. “Taraawa'a mau mai, 'ia Jisas 'a ta'ahiraaui nei narau suria na'i marewanani. Ma na'i 'ohani, 'a ha'ata'inia tanaraaui raha na haua i heita'ahi ana tanaraau.”
Ma tari madoraa 'anai ngau su'urahi. Na'i 'ohasi 'ia Saetan 'a bwane tau'aro na'i 'ado'adona Jiudas, garena Saemon Iskariot, 'anai ha'ato'oai 'ado'adona 'anai usuha'inia Jisas tanaraaui maerongana. 'Ia Jisas 'a 'iraraa do ni Ama 'a hau'i hako tanaai mena 'anai marungi'i mwane mareho hako, ma 'iraraa do'iia 'a boi baania God, ma'ai aho'i ro'u 'ari beia God. Naasi mia Jisas 'a ura ara'a na'i 'oha narau ngau ma rahiai to'oni bohura'a ana. 'A daai mamango ma hiri'ia na'i wa'ana. Naasi ma ringisiai wai auru na'i raronai rabo'o magu taraawa'a dori'i uwadaa'i rongoiusuri ana'i, ma ha'amamaha 'iniai mamango na hiri'ia na'i wa'ana. Na'i 'oha na tari mai beia Saemon Pita, 'ia Pita 'a o'ani 'inia, “Araha, ni 'uaana na'oigui dori'i 'iniai uwagu?”
Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “Na'i 'ohani 'o ai'a aidangisia mau taranai taha naugu haa o'asi 'inia, ma'ata ta 'oha 'oigui aidangisia mau.”
Mia Pita 'agu ha'atee ha'abwarasia o'ani, “Ai'a, 'inau 'o bwa'i dori'i uwagu!”
Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “'Onaa 'au bwa'i dori'i uwamu, i'oe ai'a ta'i 'iniraaui noni agu'i.”
Mia Saemon Pita 'a o'ani, “Araha, na'oi abui dori'i moi uwagu'i, 'oi dori'i ro'u i rimagu, mana bwaugu ro'u.”
10 Mia Jisas 'agu o'ani 'inia, “'Ia mo'o na bwane mwa'anu wadiwadi'a, ai'a ta'isada do'aigui mwa'anu aho'i ro'u, ma'ata ni uwana'i moi naigu dori'i. 'I'amou mou wadiwadi, ma ai'a do 'i'amou hako.” 11 'A ha'atee o'asi, suria 'a 'iraraa do'e ta'i 'iniraau nai usuha'inia tanaraaui maerongana. Naasi taranai taha na o'ani 'inia, “Ai'a do 'i'amou hako namou wadiwadi.”
12 Na'i 'oha na wasi'i hakoi uwadaa'i, 'a siri aho'i na'i to'oni ana ma heinagu auru, magu songa'iniraau o'ani, “Mou aidangisiai mareho nau hauasi? 13-14 'I'amou mou 'unuau 'iniai ha'ausuri mana Araha. Ma ha'a-momori, 'inia 'inau naasi Araha mana ha'ausuri amoou. Tarana naasi, 'i'amou moi wasi'i hairiu i uwamoo'i haari'amou, suria 'inau 'au wasi'i uwamoo'i. 15 'Inau 'au ha'ata'inia tana'amoui heiha'auu 'anai suria. Moi haua 'onaai haua agua tana'amou. 16 Wai 'unua ha'a-momori tana'amou, 'a bwa'i sae tatau'aro do'ai ororiu di'uai bwauodo ana, ma bwa'i sae heheitaroha'i nai ororiu di'ua mo'o na ha'ataaria hura'a. 17 Na mareho 'isi mou bwane aidangisi'i hako. Naasi 'ia God 'ai ha'agorohi'amou 'onaa namoi ha'isuri'i.
18 “Na mareho nau 'unu'i 'isi, ai'a do'au hadanga'ini'amou hako. 'Inau 'au aidangisi'amoui nei nau 'ome sigihi'amou. Na Usu-usu Maea 'a ha'arangasia hura'a o'ani, ‘Na nei na ngau hasura'i beiau, 'iia nagu ha'imae beiau.’ 13:18 Psalm 41:9 19 'Inau 'au 'unua agau tana'amou do neina 'oha nai to'o, moigu 'iraraa do 'inau naasi Ha'atahi. 20 'Inau wai 'unua ha'a-momori tana'amou, 'iatei na ha'amaotoraaui noni heheitaroha'i agu'i, 'a ha'amaotoau ro'u. Ma 'onaa 'iatei na ha'amaotoau, 'iia 'a ha'amaotoa ro'u a mo'o na ha'ataariau mai.”
Jisas 'A Ha'arangasia Hura'a Do 'Ia Jiudas
'Ai Usuha'inia Tanaraaui Maerongana
(Matiu 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)
21 'Ia Jisas 'a ha'atee o'asi, mana 'adoma'ina 'a ha'a-arungata'aia di'u ma ha'atee hura'a o'ani, “'Inau wai 'unua ha'a-momori tana'amou, 'e ta'i 'ini'amou nai usuha'iniau tanaraaui maerongagu!”
22 Miraaui rongoiusuri rau wanasiraau hairiu marau 'ado'ado sibasiba 'inia tei 'iniraau gasi na 'ia Jisas na 'unuasi. 23 Ma'e ta'i 'iniraaui rongoiusuri na 'ia Jisas 'a ta'ahia di'u. 13:23 Na'i Jon 21:24 'a 'unua do ni rongoiusuri na 'ia Jisas na ta'ahia di'u, naasi a mo'o na usuai bukani, ma rago i nei ra 'unua do 'iia naasi St. Jon. Mana rongoiusurisi 'a heinagu na'i bobona Jisas na'i dora ngaungau. 24 Mia Saemon Pita 'a hauai ha'ara 'iniai rimana tanaai rongoiusurisi do'ai songa'inia Jisas 'inia tei nai hauai heresi.
25 Mana rongoiusurisi 'a abesua wou beia Jisas ma o'ani 'inia, “Araha, 'iatei nai hauai heresi?”
26 Mia Jisas 'a aramia o'ani, “'Ia mo'o na wai haua tanaai dorai bredi nawai toha'inia dio na'i rabo'o, naasia mo'o nai usuha'iniau tanaraaui maerongagu.” Mia Jisas 'a dauai dorai bredi ma toha'inia dio na'i rabo'o, magu haua tanaa Jiudas garena Saemon Iskariot. 27 Na'i 'oha na 'ia Jiudas 'agu dauai bredisi, 'ia Saetan 'a rabe'a beia. Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “'Oi raurau beiai taha na'o 'adoma'iniasi.” 28 Na'i 'oha na 'unua o'asi, ai'a ta ta'i 'iniraaui nei narau awa 'isi nai 'iraraai taranai taha nagu ha'atee o'asi 'inia tanaa Jiudas. 29 Tara'i nei 'iniraau rau 'adoma'inia do'ia Jisas 'a 'unua tanaa Jiudas 'anai 'ari hori'i ro'u tara'i mahoingau, ma'ua 'anai ha'i ha'a tanaraaui pohara. 'Inia 'ia Jiudas naasi na 'omesuriai ha'a adaau. 30 Na'i 'oha na ngaua hakoi bredi, 'ia Jiudas 'a hasi suruta'e ma hura'a baaniraau. 'Ohasi 'a rodo'a.
Ha'atora Haoru
31 Murina moi hura'a na haa Jiudas baaniraau, 'ia Jisas 'a o'ani 'iniraau, “Naasi 'a tari'a i madoraa narai ha'ahauasaau 'i Garei Inoni, mia God rai ha'ahauasaa 'ini'i mwane mareho nara to'o tanaau. 32 Ma na'i 'oha narai ha'ahauasaa God 'iniai garena, 'ia God 'a bwa'i mamasi orea 'anai ha'ahauasaa o'asi ro'u i garena.” 33 Magu o'ani ro'u 'iniraau, “Arai garegu, 'inau bwa'i awa orea bei'amou. Moi sibaniau mamou bwa'i to'oagu. 'Onaai bwane 'unua agua tanaraaui Jiu, mawai 'unua tana'amou ro'u. Na dora nawai 'ariei, mou bwa'i matai taha na'iei. 34 Naasi 'au haua tana'amou i ha'atora haoru. Moi ta'ahi'amou hairiu. 'Onaai ta'ahi'amou agua, 'i'amou mou ga'i ta'ahi'amou hairiu o'asi ro'u. 35 Na heita'ahi namou haua tana'amou hairiu, 'ai ha'ata'inia tanaraaui mwane inoni nai marewana hako do 'i'amou ra'i rongoiusuri agu'i.”
Jisas 'A 'Unua Tanaa Pita Do 'Ai Tohea
(Matiu 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)
36 'Ia Saemon Pita 'a songa'inia Jisas o'ani, “Araha, na'i hei na'oi 'ariei?”
Mia Jisas 'a aramia o'ani, “Na'i 'ohani 'o bwa'i matai suriau na'i dora na 'inau wai 'ari na'iei, ma'ata 'oigui haisuri mau na'i muri.”
37 Mia Pita 'a ha'atee o'ani, “Ni 'uaana na'o 'unua 'inia do'au bwa'i suri'o 'ohani? 'Inau 'au ha'aagau 'ohani 'anai mae taramu!”
38 Mia Jisas 'a o'ani 'inia, “Nii? 'Oi mae mora taragu? Wai 'unua ha'a-momori tana'o, na kua 'a bwa'i tataraoke mau na'i de'eni wa'aria mi'oe 'oi bwane tohe ha'a-oru do'o ai'a 'iraraau.”

*13:1 13:1 'E nata herehere 'anai orisiai tatarani 'a o'ani. “Taraawa'a mau mai, 'ia Jisas 'a ta'ahiraaui nei narau suria na'i marewanani. Ma na'i 'ohani, 'a ha'ata'inia tanaraaui raha na haua i heita'ahi ana tanaraau.”

13:18 13:18 Psalm 41:9

13:23 13:23 Na'i Jon 21:24 'a 'unua do ni rongoiusuri na 'ia Jisas na ta'ahia di'u, naasi a mo'o na usuai bukani, ma rago i nei ra 'unua do 'iia naasi St. Jon.