18
Jisas Ra Daua
(Matiu 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)
'Oha na 'ia Jisas 'a ha'arahesi hako, 'a wairaaui rongoiusuri ana'i 'ari na'i nata batarau 'iniai marawai Kidron. Marau 'ariwou awa na'i dora ra hasi 'ana hasi'ei 'oliv. Mia Jiudas, 'ia mo'o na hano ani 'anai usuha'inia Jisas tanaraaui maerongana, 'a 'iraraai dorasi, suria na'i dorasi 'ia Jisas 'a wairaau tarau 'ariei rongoiusuri ana'i. Hoita, na'i 'ohasi 'ia Jiudas 'a wairaau mai ruruhai hehei'oi ni Rom beiraau ro'u tara'i sae hehei'oi narau 'omesuriai Ruma Maea na 'iraaui Na'ohadaa'i Piriisi mana Farisei rau ha'ataari'i. Rau waa'i mareho hehei'oi adaa'i, mana mareho ni ha'amarewa, marau ataha wou na'i dorasi. Jisas 'a bwane aidangisi'i hakoi taha narai to'o tanaa. Naasi ma 'ariwou 'anai heisadoi beiraau, ma o'ani, “'Iatei namou sibania?”
Miraau o'ani, “'Ia Jisas ni Nasaret.”
Mia Jisas 'a o'ani, “Nei nauni.”
Mana'i 'ohasi, 'ia Jiudas 'a ura ro'u moi beiraaui sae hehei'oi. Hoita, mana'i 'oha na o'ani 'iniraau, “Nei nauni,” rau su'a marau ahurenga hako aurui ano! Magu songa'iniraau ro'u o'ani, “'Iatei namou sibania?”
Miraau o'ani ro'u 'inia, “'Ia Jisas ni Nasaret.”
Mia Jisas 'agu o'ani 'iniraau, “'Au bwane 'unua tana'amou niani do neinauni. Ma 'onaa na 'inau namou sibaniau, mamoi nugasiraaui rongoiusuri agu'i 'ini marai hano.” 'A haua o'asi neina 'ai to'o ha'a-momori mareho na 'unua na'i 'oha na o'ani, “Ai'a ta ta'i 'iniraaui nei na'o hau'i tanaau nai ai'aa.”* Ai'aa: Wanasiai koment na'i Jon 17:12
10 Mia Saemon Pita na awa beiai naihi. 'A rahia hura'a ma taba taahiai karinga odonai sae tatau'aro anai Na'ohadaaui Piriisi. Na atana 'ia Malkas. 11 Mia Jisas 'a o'ani 'inia Pita, “'Oi nugaa aho'i naihi amua na'i dora 'ana! 'O ai'a 'iraraa do 'inau wai rongomaata'i 'onaai 'irisia ana Amagu?”
Jisas Ra Waia 'Ari Tanaa 'Anas
12 Naasi miraaui hehei'oi mana bwauodo adaa'i, beiraaui sae hehei'oi narau 'omesuriai Ruma Maea ana God, rau daua Jisas marau ho'o goni'i rimana'i. 13 Na'i na'o rau waia ga'u tanaa 'Anas, i amana urao ana Kaeafas. 'Ia Kaeafas naasi Na'ohadaaui Piriisi 'anai harisi naasi mia 'Anas na Na'ohadaaui Piriisi ga'u na'i na'o. 14 Mia Kaeafas naasia mo'o na bwane 'unua tanaraaui saemaua adaa'i Jiu do 'a ga'i goro do 'onaa ta ta'i nei 'ai mae dingadaaui mwane inoni hako.
'Etanai Tohe Na Haua Pita
(Matiu 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 'Ia Pita beiai ta'i rongoiusuri ro'u raru hano suria Jisas. Mana nata rongoiusurisi, raru haimatai'i Na'ohadaaui Piriisi naasi. Na tarana naasi 'iia ra ha'awatea 'anai siri na'i dora a'ora na'i maanai ruma anai Na'ohadaaui Piriisi nara waia siri eia Jisas. 16 Mia Pita 'a ura moi hura'a na'i maanai bara. Mana nata rongoiusurisi 'a siri ma aho'i hura'a ma hadahada beiai gere urao na 'omesuriai maanai barasi magu waia siri a Pita. 17 'Oha nararu siri, na uraosi 'a wanasia Pita ma o'ani 'inia, “Ni'oe ro'usi ta'i rongoiusuri ana Jisas gasi!”
Mia Pita 'a tohe ma o'ani 'inia, “Ai'a, 'inau ai'a.”
18 Miraaui noni tatau'aro na'i rumasi, miraaui sae hehei'oi narau 'omesuriai Ruma Maea ana God rau ura garigariai 'eu narau togaa na'isi 'anai waari'u, 'inia na'i 'ohasi 'e madoraa na rodo 'a wanusi. Mia Pita 'a 'ariwou 'anai waari'u ro'u beiraau.
'Ia 'Anas 'A Sosonga'inia Jisas
(Matiu 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19 Mia 'Anas 'agu songa'inia Jisas 'iniraaui rongoiusuri ana'i, ma 'ini'i ro'u i ha'ausuringa'i ana'i. 20 Mia Jisas 'a aramia o'ani, “Ni mareho nau maani'i 'au maani'i hako hura'a tanaraaui noni. Suria 'ado 'oha 'au mamaani suri'i dora ni rurugoni agaa'i 'onaai ruma ni ha'arahesi, mana'i Ruma Maea ana God. Ai'a ta ta'i maho nawai girua ta'iniraau. 21 Ni 'uaana na'ogu hau'i 'iniai heisonga'i 'isi tanaau? 'Oi songa'iniraaui nei narau rongo'i taha nau maani'i. 'Iraau narau 'irara'i mareho nau maani'i.”
22 Ma'e ta'i 'iniraaui sae hehei'oi na 'omesuriai Ruma Maea ana God 'a boi ma hidariai babana Jisas ma o'ani, “I'oe 'o ga'i bwa'i hadahada o'asi tanaai Na'ohadaaui Piriisi!”
23 Mia Jisas 'a o'ani, “'Onaa 'e maho ta'aa nau 'unua hura'a ma'oi 'unua hura'a magai rongoa. Ma 'onaa 'a odo-odo i mareho nau 'unua, ma 'e taranai taha na'o hidariau 'inia?”
24 Mia 'Anas 'a ha'ataaria Jisas 'ari tanaa Kaeafas bei'i mau i ho'oho'o na'i rimana'i.
Ruana Mana Orunai Tohe Na Haua Pita
(Matiu 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 'Oha na 'ia Pita 'a ura mau 'isi 'anai waari'u, 'e ta'i 'iniraaui sae 'isi na o'ani 'inia, “'A 'ua? I'oe ro'u ta'i 'iniraaui rongoiusuri ana'ia mo'osi?”
Mia Pita 'a tohe, 'a o'ani, “Ai'a, 'inau ai'a.”
26 Ma'e ta'i 'ini'i noni tatau'aro anai Na'ohadaaui Piriisi, 'e sae na heito'oranga'i beia mo'o na 'ia Pita na taba taahiai karingana ani, 'a o'ani, “'Inau 'au 'omesi'o ro'u beia mo'osi na'i 'oha nara daua 'ari moui hasi'ei ani.”
27 Mia Pita 'a tohe ro'u mau. Raugu rongo mana kua 'a tataraoke'a.
Jisas Ra Waia 'Ari Tanaa Paelat
(Matiu 27:1-2, 11-31; Mak 15:1-20; Luk 23:1-25)
28 Na heisonga'i narau haa'i tanaa Jisas na'i ruma ana Kaeafas 'a wairaau tari 'ari na'i haho'oa ta'aa. Naasi maraugu waia 'ari na'i kae ruma raha anai ai Rom na Primia 'anai Provensi naasi. Miraaui ai Jiu 'isi rau ai'a siri na'i rumasi, 'inia 'onaa narai siri na'i ruma anai nei na ai'a Jiu, rau 'adoma'inia dorai do'o'a na'i maana God marau bwa'igui ha'i ta'i'a beiraaui noni 'oha rai ha'ato'oai rongo ni Roho Aharau. 29 Mana Primia, 'ia Paelat, 'a hura'a wou na'i abau 'omaa beiraau ma o'ani 'iniraau, “'E taha namou ha'ahunia 'inia mo'oni?”
30 Naasi marau aramia o'ani, “'I'ameu ga'i bwa'i waia mai tana'o 'onaa na ga'i bwa'i ha'i sae hehere ta'aa!”
31 Mia Paelat 'agu o'ani 'iniraau, “Namoi waia mamoi hiiria suriai ringe amoou.”
Miraaugu aramia Paelat o'ani, “'I'amoui Rom mou ai'a ha'awatea domei ngahu ha'amaesia ta sae.” 32 Naasi 'a to'o ha'a-momori'a 'i mareho 'ia Jisas na 'unua 'iniai he'uai mae nai haa.
33 Mia Paelat 'a siri aho'i ruma ma 'unua dorai waia siri a Jisas, ma o'ani 'inia, “'A 'ua? I'oe naasi Mwaeraha adaaui Jiu?”
34 Mia Jisas 'a aramia o'ani, “'A 'ua? I'oe na'o 'adoma'inia haari'o i heisonga'i na'o haua tanaausi, ma'ua 'e sae moi na 'unua tana'o?”
35 Mia Paelat 'a o'ani, “'Eii, 'inau ai'a ai Jiu! 'Iraau haariraaui nei amu'i narau wai'o maini nara raba 'iraraai mahosi. 'E taha na'o ha'atari'aa?”
36 Mia Jisas 'agu aramia o'ani, “'Inau ai'a mwaeraha anai marewanani. 'Onaa nawai mwaeraha anai marewana, 'iraaui nei agu'i rau ga'i heingahui beiraaui saemaua adaa'i Jiu narau boi 'anai dauau. Ma'ata ni dora ni heimarungi agua ai'a na'i marewanani.”
37 'Ia Paelat 'a o'ani 'inia Jisas, “Naasi, i'oe 'e mwaeraha? Nita?”
Mia Jisas 'agu aramia o'ani, “I'oe na'o 'unua do 'inau 'e mwaeraha, ma'o ha'a-momori. Naasi tarana nau huta mai 'inia. 'Au boi na'i marewana 'anai taroha'iniai taha na ha'a-momori, miraaui nei narau ta'ahiai taha na ha'a-momori, rau araisuriau.”
38 Mia Paelat 'a songa'inia ro'u o'ani, “'E taha naasi ha'a-momori?”
Magu aho'i ro'u hura'ai abau 'omaa beiraaui Jiu ma o'ani 'iniraau, “'Inau ai'a to'oana ta mareho taritari'a nai haua. 39 Ma'ata 'i'amou mou to'oraai ringe 'anai ha'anongiau 'anai ha'ahura'ahia ta sae baaniai rumaniho'o 'ado harisi na'i madoraa ni Roho Aharau. Ma 'ua? Mou 'irisia dowai ruhasiai Mwaeraha amoou i Jiu?”
40 Miraau kae awara aho'i tanaa o'ani, “'Ia mo'osi 'oi abui ruhasia, ma'ata 'ia Barabas nameu 'irisia!” ('Iiasia Barabas 'e sae hehere ta'aa na awa na'i rumaniho'o).

*18:9 Ai'aa: Wanasiai koment na'i Jon 17:12