19
Mia Paelat 'a 'unua tanaraaui noni hehei'oi dorai waia Jisas marai rohoa 'iniai hasiwaro baabau. 'Oha narau rohoa hako, rau tau'aronai hihiiri bwau waroraraki marau darasia na'i bwauna. Naasi marau ha'asirihia 'iniai bwana ni mwaeraha. Bwanasi 'a tewa magu raba 'ome wangawanga. Naasi marau boi gaarangia marau haikou 'inia, rau o'ani, “Ha'aasaai Mwaeraha adaaui Jiu!” Maraugu awanga'i hidaria.
Mia Paelat 'a hura'a ro'u i abau 'omaa ma o'ani 'iniraaui noni, “Na'i 'ohani wai waia hura'a mai tana'amou, ma'ata moi aidangisia do 'inau ai'a to'oana ta mareho nai ha'atari'aa.” Mia Jisas a hura'a mai beiai hihiiri bwau waroraraki na'i bwauna, mei beiai bwana tewa nara ha'asirihia 'inia. Mia Paelat 'a o'ani, “Naani'a mo'o ani!”
Mana'i 'oha na 'iraaui Na'ohadaaui Piriisi miraaui sae hehei'oi nara 'omesuriai Ruma Maea ana God rau 'omesia, raugu totoro ara'a o'ani, “Rabu ahita'inia na'i dadaahoro! Rabu ahita'inia na'i dadaahoro!”
Mia Paelat 'a o'ani, “'I'amou namoi waia mamoi rabu ahita'inia na'i dadaahoro, 'inia 'inau ai'a to'oana ta maho nai ha'atari'aa.”
Miraaui saemaua adaa'i Jiu raugu ha'atee o'ani, “Na'i ringeringe ameeu, 'iia 'a ta'isada do'ai mae, suria 'a 'unua haaria do'iia garena God.”
Na'i 'oha nagu rongoa o'asi ro'ua Paelat, 'agu mamaa'u ro'u di'u wou baaniai na'o. Naasi ma waia Jisas aho'i siri na'i ruma ma o'ani 'inia, “Na'i dora he'ua na'o boi baania?” Mia Jisas 'a ai'a aramia. 10 Mia Paelat 'a ha'atee wetewete o'ani, “'Oi aramiau! 'A 'ua? 'O ai'a 'iraraa do'inau nau to'o mena 'ini'o 'anai ruhasi'o ma 'anai rabu ahita'ini'o na'i dadaahoro?”
11 Mia Jisas 'agu ha'atee o'ani 'inia, “Ni mena moi na'o to'oraa 'iniau naasi mena na 'ia God na haua tana'o. Naasi 'ia mo'o na waiau mai tana'osi, 'a haai ora-ora'a na raha di'u baaniai ora-ora'a amua.”
12 Na'i 'oha na 'ia Paelat 'a rongoa o'asi, 'a bonasia do'ai sibania ta here nai ruhasia 'inia Jisas mai hura'a dadara'a. Miraaui saemaua adaa'i Jiu raugu totoro raha ro'u o'ani, “'Onaa na'oi ruhasia mo'osi mai hura'a dadara'a, ma ha'ata'inia do i'oe 'o ai'a aba beiai mwaeraha anai Rom. 'Inia 'iatei na 'unua hura'a haaria do'iia 'e mwaeraha, 'a ha'imae beiai mwaeraha anai Rom.”
13 Na'i 'oha na 'ia Paelat 'a rongoai 'unu o'asi adaau, 'a waia aho'i hura'a maia Jisas, ma heinagu auru na'i dorani heihiiri nara 'unua 'iniai dorani hau bubuu. (Na'i ha'atee ni Jiu ra 'unua 'iniai Gabata.) 14 Ma 'ariwou'a 'anai atoaa na'i dangi 'anai ha'aagau 'anai rongo ni Roho Aharau. Mia Paelat 'a o'ani 'iniraaui Jiu, “Naani mwaeraha amoou!”
15 Miraaugu awara aho'i wou tanaa o'ani, “Waia beira'i! Waia beira'i! Rabu ahita'inia na'i dadaahoro!”
Mia Paelat 'a o'ani, “'A 'ua? Mei rabu ahita'iniai mwaeraha amoou?”
Miraau na Na'ohadaaui Piriisi raugu totoro aho'i ro'u o'ani tanaa, “Ai'a ta mwaeraha he'ete'i'a ro'u nameigui to'oraa, 'iia moi 'etea Mwaeraha anai Rom.”
16 Mia Paelat 'agu watea Jisas tanaraaui hehei'oi 'anai rabua na'i dadaahoro.
Jisas Ra Rabu Ahita'inia Na'i Dadaahoro
(Matiu 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
Miraau waia Jisas marau hano beira'i beia. 17 Na'i 'ohasi 'ia Jisas 'a suru'ia haariai dadaahoro ana, marau ta'eha ara'a na'i gere hungahunga nara 'unua 'iniai dora ni Korai Bwau Sae. (Na'i ha'ateeni Jiu, ra 'unua 'iniai Golgota.) 18 Na'i 'isi naraugu rabu ahita'inia iei na'i dadaahoro. Ma'e wairarua nara raburarua ro'u na'i dadaahoro adaru'i. Raru 'ado bobo 'inia Jisas.
19 Mia Paelat 'a 'unua dorai usuai usu-usu na'i baba 'anai nugaa ara'a na'i bwaunai dadaahoro ana Jisas. 'A o'ani,
JISAS NI NASARET, MWAERAHA ADAAUI JIU
20 Mana usu-usu naasi 'a usua 'iniai ha'atee ni Jiu, Rom, mana Grik. Ma ragoi Jiu narau 'oha'iniai usu-ususi, 'inia ni dorasi 'a gaarangia moi 'omaa rahai Jerusalem. 21 Mana 'oha na Na'ohadaaui Piriisi 'a 'omesia o'asi, 'a o'ani 'inia Paelat, “'Oi orisia ma'oi usu 'oniaa, ‘'Iia 'a 'unua do 'iiani 'e mwaeraha adaaui Jiu.’ ” 22 Mia Paelat 'a o'ani, “Ni taha nau usua dio, ragu bwa'i matai orisia'a.”
23 'E waira hai hehei'oi nara rabu ahita'inia Jisas na'i dadaahoro. 'Oha rau rabua hako, rau 'adodi bwana ana'i. Marau rahia ro'u i to'oni tewa ana nara tagoraa 'inia ta'i kae tahangai bwana. 24 Marau o'ani, “Gai abui karia. Ma'ata gai gaasi ha'ara 'ana, magai 'omesia tei nai to'oraa.” Naasi ma to'o ha'a-momori'a i taha na Usu-usu Maea na 'unu 'oniaa, “Ra hatora'ini'i bwana agu'i, mana to'oni tewa agua ra gaasi ha'ara 'ana.”* 19:24 Psalm 22:18 Naasi taha na 'iraaui noni hehei'oi rau haua.
25 Hoita, neiraauni nei narau ura gaarangiai dadaahoro ana Jisas. Ni inana, mana do'orana inana, mea Meri urao ana Klopas, mea Meri ni Magdala. 26 'Oha na 'ia Jisas 'a 'omesia inana mana rongoiusuri ana na ta'ahia 'a o'ani 'inia inana, “'Iiasi 'a 'onaa do 'e garemu.” 27 Magu o'asi ro'u 'iniai rongoiusurisi, “'Iiasi 'a 'onaa do 'e inamu.” Ma taraawa'a na'i 'ohasi, na rongoiusuri naasi 'agu ha'a-awahia inana Jisas na'i ruma ana.
Na Mae Ana Jisas
(Matiu 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28 'Ia Jisas 'a aidangisia do ni mwane mareho na boi 'anai haa'i 'a ha'a-arotaha'i goro hako, me ma'ata 'anai ha'a-ha'a-momoriai taha na Usu-usu Maea na 'unua, 'ia Jisas 'a o'ani, “'Inau raba gono.” 19:28 Psalm 22:15; 69:21
29 Ma'e bei wai na honu 'iniai waen mahai na awa na'isi. Rau hauai mareho na matai omiai wai marau ha'ahonua 'iniai waen. Naasi maraugu ha'ababaua na'i raraai hasi'ei nara 'unua 'iniai Hisop, marau taranga'inia ara'a tanaai ngoona Jisas do'ai gono. 30 Na'i 'oha na gono hako, 'a o'ani, “'A agaau'a!” Na'i 'oha na ha'atee o'asi hako, 'a arabwau auru ma nuga manawa.
31 Miraaui saemaua adaa'i Jiu rau ai'a rabasia doni abedaa'i waira orusi do raigui awa ro'u mau hunganai dadaahoro tari nata dangi, 'inia ni nata dangi naasi dangi ni mamaro. (Na dangi ni mamarosi 'a ororiu di'u suria 'a to'o na'i sade nara 'adoma'i aho'isiai Roho Aharau.) Naasi rau ha'angonia Paelat do'ai 'unua tanaraaui hehei'oi 'anai raesi'i uwadaa'i marai rahi'i dioi abedaa'i baani'i dadaahoro. 32 Miraaui hehei'oi rau 'ariwou marau raesi'i uwadaru'i rua mwane nararu 'ado bobo 'iniasi a Jisas. 33 Mana'i 'oha naraugu boi beia Jisas, rau sadoia do'iia 'a bwani mae, naasi marau ai'a raesi'i uwana'i. 34 Ma'ata 'e ta'i 'iniraaui hehei'oi na 'ariwou ma rubu'iai rageragena 'iniai oo'o, mana 'abu mana wai ra ahe hura'a. 35 Ni mareho na to'osi 'a ha'a-momori, 'inia 'ia mo'o na 'ome'ome haraaria 'iniai maana na taroha'inia hura'a do neina moi hinihini. 36 Ni mareho 'isi ra to'o neina 'ai ha'a-ha'a-momoriai Usu-usu Maea na o'ani, “'A bwa'i ta ta'i susuri na'i abena nai bwaro,” 19:36 Eksodas 12:46; Nambas 9:12; Psalm 34:20 37 “marau bore suria mo'o nara rubu'ia 'iniai oo'o.”§ 19:37 Sakaraea 12:10
Jisas Ra Toringia
(Matiu 27:56-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Na'i muri 'ia Josep ni 'Arimatea 'a taha beia Paelat ma songa'inia 'onaa 'a ga'i wateai abena Jisas 'anai rahia dio baaniai dadaahoro. ('Iiasia Josep 'e ta'i sae na suria Jisas, magu ai'a raba ha'ata'inia haaria, suria 'a mamaa'usiraaui saemaua adaa'i Jiu.) 'Ia Paelat 'a watea, mia Josep 'a 'ari ma rahia dioi abena Jisas ma waia. 39 Mia Nikodimas, 'ia mo'o na ataha ga'u beia ani a Jisas na'i rodo, 'a hano ro'u beia Josep. Mia 'a waai bibii nara awaiei merisini nara 'unua 'iniai “Myrrh” mana “Alos” 'anai nuga'i na'i abena Jisas na'i 'oha rai ha'aagauai abena 'anai toringia. Mana hihi'adi mareho 'isi ra ga'i 'onaai oru tangahurui kilo. 40 Miraruai rua mwanesi raru haa'i tahangai bwana mamaahui mararu ho'u'i 'iniai abena bei'i merisini 'isi. Naasi here adaaui Jiu 'anai ha'aagau'i abedi sae adaa'i nara mae 'anai toringi'i. 41 Ni dora nara rabua eisia Jisas na'i dadaahoro 'a awa gaarangiai moui hasi'ei. Mana'i moui hasi'eisi, 'e wabwa na awa 'isi, mana wabwasi ai'a ta sae mau narai aoraa ei. 42 Hoita, me suria ra ha'a-osaosa 'iniai tari'a ana i 'oha 'anai ha'aagau 'anai dangi ni mamaro ma naasi'a i wabwa na gaarangiai dorasi, rau waiai abena Jisas marau aoraa na'i wabwasi.

*19:24 19:24 Psalm 22:18

19:28 19:28 Psalm 22:15; 69:21

19:36 19:36 Eksodas 12:46; Nambas 9:12; Psalm 34:20

§19:37 19:37 Sakaraea 12:10